სოციალური მეცნიერებები

სწავლის წლიური საფასური: 4500 ლარი

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამაზე მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

  • პირველ სასწავლო წელს, ნებისმიერი მოცულობის სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან სტიპენდიას;
  • მეორე წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებულია მათ აკადემიურ მოსწრებაზე, სადაც 3,5-ზე მეტი GPA-ს მქონე სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 1000 ლარამდე სტიპენდიით მათი რეიტინგის შესაბამისად;  
  • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში  სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით.

საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება თავისუფალი მეცნიერებების სწავლების (Liberal Arts Education) პრინციპებს: ზოგადიდან კონკრეტულისკენ, სხვადასხვა დისციპლინის ერთიან კონტექსტში გააზრებას, თეორიული ცოდნის მიწოდება-მიღების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების სინთეზს.

სწავლება ოთხწლიანია და მოიცავს რამდენიმე ეტაპს. პირველ ეტაპზე (I-IV სემესტრი) სტუდენტებს მიეწოდებათ საბაზისო ცოდნა სოციალურ მეცნიერებათა ყველა ძირითადი მიმართულების შესახებ. ისინი ეცნობიან მსოფლიო სულიერ, მხატვრულ, ფილოსოფიურ და სამეცნიერო მემკვიდრეობას, სამოქალაქო შეგნების, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, სახელმწიფოს დემოკრატიული წყობის, ლიბერალური ღირებულებების და ადამიანის უფლებათა ძირითად პრინციპებს. მათ ეძლევათ შესაძლებლობა ინტენსიურად შეისწავლონ ინგლისური ენა, განავითარონ ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარები, გაეცნონ კვლევის თანამედროვე სტანდარტებს და სწორად აირჩიონ მომავალი პროფესია, სოციალურ მეცნიერებათა ერთ-ერთი კონკრეტული მიმართულება საჯარო მმართველობა, საერთაშორისო ურთიერთობები,ფსიქოლოგია,რომელსაც სწავლების მეორე ეტაპზე (V-VII სემესტრი) საფუძვლიანად და სიღრმისეულად დაეუფლებიან.

სწავლების მესამე ეტაპი (VIII სემესტრი) დამოუკიდებელი მუშაობას, სადიპლომო კვლევას, ეთმობა.

პროგრამა ისეა აგებული, რომ სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა  პიროვნული ზრდის, ინდივიდუალური უნარების გამოვლენა/განვითარების ხელშეწყობას და საინტერესო სტუდენტური ცხოვრების (სპორტული შეჯიბრებები, მოგზაურთა კლუბი, „რა, სად, როდის“ და არა მხოლოდ...) მხარდაჭერას.

 

სწავლის საფასური შეადგენს: ერთი აკადემიური წელი - 4500 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საჯარო მმართველობის კონცენტრაცია

 

მმართველობის კონცენტრაციის სტუდენტები  შეისწავლიან დემოკრატიის საფუძვლებს, მმართველობის ფორმებსა და სახელმწიფო მოწყობის ძირითად პრინციპებს,   ორგანიზაციული მენეჯმენტის უმთავრეს საკითხებს; საჯარო სექტორის ეკონომიკის, მთავრობის მუშაობის და პროექტების  მართვის მნიშვნელოვან კომპონენტებს. პროგრამის მიზანია სტუდენტებს განუვითაროს სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების, მოქალაქეობრივი ღირებულებების დაცვის უნარი; გამოუმუშავოს  პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის და ცოდნის ეფექტურად გამოყენების უნარი. სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაეთმობა კრიტიკული/ანალიტიკური აზროვნების  და გუნდური მუშაობის ხელშეწყობას. 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების კონცენტრაცია 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების კონცენტრაციის სტუდენტები შეისწავლიან საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის ძირითად ცნებებსა და თეორიებს. ისინი მიიღებენ ცოდნას  საერთაშორისო ორგანიზაციების (როგორიცაა ევროკავშირის პოლიტიკა), საერთაშორისო სამართლის და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. გაეცნობიან საქართველოს სამეზობლოს გეოპოლიტიკას, აშშ საგარეო პოლიტიკას და შედარებითი პოლიტიკის მნიშვნელოვან კომპონენტებს.  პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს კომპლექსური ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების გლობალური და რეგიონალური პროცესების შესახებ, რის საფუძველზეც, ისინი მოახდენენ ამ მიმართულებით არსებული ძირეული პრობლემების გააზრებას და განზოგადებას.

 

 

ფსიქოლოგიის კონცენტრაცია

 

ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის სტუდენტები იღებენ როგორც ზოგად, ისე სპეციალიზებულ თეორიულ ცოდნას ამ დარგში და უფლებიან შესაბამის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. ისინი შეისწავლიან ფსიქოლოგიის ზოგად საფუძვლებს და ძირითად ფსიქოლოგიურ დარგებს/თეორიებს - სოციალურ, იურიდიულ და პოლიტიკურ ფსიქოლოგიას,  განწყობის თეორიას, საორგანიზაციო ქცევას; აითვისებენ ფსიქოლოგიური კვლევის  და ფსიქოდიაგნოსტიკის მეთოდებს; გაეცნობიან ფსიქოლოგიური კონსულტაციისა და პოლიტიკური ფსიქოლოგიის მიმართულებებს; შეიძენენ თემთან მუშაობის, სოციალური განვითარებისა და ფსიქოსოციალური პროექტების მართვის უნარ-ჩვევებს.  სწავლების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების  ხელშეწყობას, ვერბალური (ზეპირი და წერითი მეტყველების) უნარების,  ჯგუფში მუშაობის, პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის და ცოდნის ეფექტურად გამოყენების უნარების განვითარებას.

 

კურიკულუმი

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა აგებულია თავისუფალი მეცნიერებების სწავლების პრინციპზე  და აკადემიურ პროცესს მიმართავს ზოგადი განათლებიდან დარგობრივი კონცენტრაციებისკენ. პირველ-მეორე კურსზე ისწავლება ზოგადი კურსები (მაგალითად, დიადი წიგნები, მსოფლიო ისტორია და სხვა) და შესავალი სხვადასხვა სპეციალობაში (მაგალითად, შესავალი ეკონომიკაში, შესავალი სოციოლოგიაში, სამართლის საფუძვლები და სხვა), რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს უკეთ გაერკვნენ საკუთარ ინტერესებში და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ მომავალი პროფესიის მიმართ. მესამე-მეოთხე კურსზე სტუდენტები ეუფლებიან ხუთი კონცენტრაციიდან ერთ-ერთს: საჯარო მმართველობას, საერთაშორისო ურთიერთობებს, ფსიქოლოგას. 

 

პროგრამა თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში ითვალისწინებს როგორც თეორიულ ცოდნის მიწოდებას, ისე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას; ლექცია/სემინარებზე თეორიულ მასალასთან ერთად ხდება პრაქტიკული მაგალითებისა და “ქეისების” განხილვა, რომელთა ნაწილი ლექტორების, დარგის წამყვანი სპეციალისტების, საკუთარ გამოცდილებას ემყარება. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას სწავლა/სწავლების პროცესში - პრეზენტაციების, დისკუსიის, დებატების, როლური თამაშების სახით, რაც, ამავე დროს, კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას უწყობს ხელს. საგნობრივი ცოდნისა და აკადემიური წერის უნარის განმტკიცებას ემსახურება წერითი დავალებები, რომელიც სხვადასხვა ფორმით მიეწოდება სტუდენტს: ქვიზი, ღია და დახურულ კითხვებზე პასუხი. პროგრამის კურიკულუმი, მთლიანად აკადემიური პროცესი და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა მომავალ სპეციალისტებს არჩეულ და/ან მომიჯნავე სფეროში ეფექტური მუშაობისთვის ამზადებს.

 

ლექტორები

ლევან ბერძენიშვილი

ლევან ბერძენიშვილი

დიადი წიგნები, რიტორიკა და კამათის ...

ზურაბ ფარჯიანი

ზურაბ ფარჯიანი

საერთაშორისო ტერორიზმი

ნინო ბაქრაძე

ნინო ბაქრაძე

მონაცემთა ჟურნალისტიკა

გიორგი ბაქრაძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორის ...

მზია გომელაური

მზია გომელაური

 „ეგზისტენციალური ფსიქოლოგიის“ ლექტ ...

არჩილ გერსამია

არჩილ გერსამია

საჯარო ფინანსები, მაკროეკონომიკა

ჟანა ანთია

ჟანა ანთია

სტატისტიკა

თამარ ტურაშვილი

თამარ ტურაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა, პერსო ...

დათო ტურაშვილი

დათო ტურაშვილი

შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნებ ...

თენგიზ ფხალაძე

თენგიზ ფხალაძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრ ...

ზვიად ბარქაია

ზვიად ბარქაია

საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკა

ზურაბ აგლაძე

ზურაბ აგლაძე

კონფლიქტოლოგია და საქართველოს სამეზ ...

ნოდარ ხარშილაძე

ნოდარ ხარშილაძე

სტრატეგიისა და ომის ხელოვნების კურს ...

ლევან ასათიანი

ლევან ასათიანი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია, საქართველ ...

ჯეფ მორსკი

ჯეფ მორსკი

ნათია ჭიღვარია

ნათია ჭიღვარია

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პრო ...

ეკა ჯოჯუა

ეკა ჯოჯუა

თინათინ კახიანი

თინათინ კახიანი

პროექტის მართვა

გიორგი ხატიძე

გიორგი ხატიძე

საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი

გიორგი მჟავანაძე

გიორგი მჟავანაძე

ქეთი მუხიგული

ქეთი მუხიგული

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხ ...

მაია ჭიაურელი

მაია ჭიაურელი

ლოგიკა

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციის უნ ...

თორნიკე შარაშენიძე

თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტ ...

ზაზა აბაშიძე

ზაზა აბაშიძე

პოლიტიკურ მეცნიერებათა საბაკალავრო ...

მერაბ კაკულია

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხე ...

თამარ ტაბიძე

თამარ ტაბიძე

მეტყველიბის და წერის კულტურა

გოგი ხომერიკი

გოგი ხომერიკი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ქეთევან ჭელიძე

ქეთევან ჭელიძე

ინლისური ენა, იურიდიული ინგლისური;

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგი ...

რამაზ საყვარელიძე

რამაზ საყვარელიძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები, პოლიტიკური ...

გიორგი თარგამაძე

გიორგი თარგამაძე

გიორგი თურქია

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრ ...

გია კობახიძე

გია კობახიძე

კალკულუსი

გიორგი კობერიძე

გიორგი კობერიძე

გიორგი შუბითიძე

გიორგი შუბითიძე

შესავალი სოციოლოგიაში

დათო მაკარიძე

დათო მაკარიძე

დავით ჯანდიერი

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამ ...

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვ ...

ელისაბედ სოფრომაძე

ელისაბედ სოფრომაძე

ადგილობრივი თვითმმართველობა

ვახტანგ ლომჯარია

ვახტანგ ლომჯარია

ეკონომიკის საფუძვლები

ვახტანგ ნადარეიშვილი

ვახტანგ ნადარეიშვილი

განწყობის თეორია თანამედროვე მეცნი ...

ზვიად ქორიძე

ზვიად ქორიძე

თამარ ფერაძე

თამარ ფერაძე

თემურ ბჟალავა

თემურ ბჟალავა

შესავალი ფსიქოლოგიაში

თეონა მატარაძე

თეონა მატარაძე

თინათინ ნაჭყებია

თინათინ ნაჭყებია

სატელევიზიო წარმოება, დოკუმენტური კ ...

თინათინ ნორაკიძე

თინათინ ნორაკიძე

სამოქალაქო განათლება

თიკა ფანცულაია

თიკა ფანცულაია

ფსიქოლოგიური კონსულტირება

თინათინ ქავთარაძე

თინათინ ქავთარაძე

აკადემიური წერა

თინათინ ჩხეიძე

თინათინ ჩხეიძე

სოციალური ფსიქოლოგია, გამოყენებითი ...

თინათინ ცომაია

თინათინ ცომაია

პროფესორი

ია კარგარეთელი

ია კარგარეთელი

ესპანური ენა

ივანე ჩხიკვაძე

ივანე ჩხიკვაძე

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა

ვანო ცერცვაძე

ვანო ცერცვაძე

ინფორმაციის დამუშავების ტექნიკა, ეკ ...

ირაკლი იმედაძე

ირაკლი იმედაძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები; ფსიქოლოგიის ...

ლევან კოკაია

ლევან კოკაია

სამართლის საფუძვლები / ბიზნეს სამარ ...

ლევან ნებიერიძე

ლევან ნებიერიძე

მენეჯმენტი

ლევან სამადაშვილი

ლევან სამადაშვილი

ლელი ბლაგოგრანოვა

ლელი ბლაგოგრანოვა

მარინა ჭავჭანიძე

მარინა ჭავჭანიძე

დეა ღვაბერიძე

დეა ღვაბერიძე

ეკონომიკა

მიხეილ დარჩიაშვილი

მიხეილ დარჩიაშვილი

საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა

ნანი მაჭარაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

საჯარო მმართველობის და გარემოს დაცვ ...

ნატალია ვაჩეიშვილი

ნატალია ვაჩეიშვილი

მართლწერა და აკადემიური წერა

ნინო ბესელია

ნინო ბესელია

სამოქალაქო განათლება

ნინო გაგუა

ნინო გაგუა

მონაცემთა ჟურნალისტიკა

ნინო გედევანიშვილი

ნინო გედევანიშვილი

ხელოვნება და პოლიტიკა თანამედროვე ხ ...

ნინო ორჯონიკიძე

ნინო ორჯონიკიძე

ვიდეო რეპორტინგი; ვიზუალური თხრობის ...

ნინო ჩარექიშვილი

ნინო ჩარექიშვილი

აღმოსავლური ცივილიზაციების ისტორია

ნინო ჯაფიაშვილი

ნინო ჯაფიაშვილი

ჟურნალისტური ეთიკა, ციფრული თხრობა

ნოშრევან ლომთათიძე

ნოშრევან ლომთათიძე

ოთარ ქოჩორაძე

ოთარ ქოჩორაძე

გეოპოლიტიკა, საქმიანი ურთიერთობები, ...

რუსუდან მხეიძე

რუსუდან მხეიძე

რუსუდან რუხაძე

რუსუდან რუხაძე

შემოქმედებითი წერა

სალომე კიკალეიშვილი

სალომე კიკალეიშვილი

ბიტ რეპორტინგი/კულტურა

ფრიდონ დვალიშვილი

ფრიდონ დვალიშვილი

პრეკალკულუსი, რაოდენობრივი ანალიზის ...

ჯულიეტა გაგლოშვილი

ჯულიეტა გაგლოშვილი

ინფორმაციის დამუშავების ტექნიკა და ...

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვ ...

ადმინისტრაცია

ნესტან ციციშვილი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

მანანა გაბაშვილი

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე; სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ხათუნა ბერაია

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

თინათინ კახიანი

თინათინ კახიანი

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი / ინკლუზიის კოორდინატორი

ანა ჩუთლაშვილი

ანა ჩუთლაშვილი

ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი / ბიბლიოთეკარი

თედო სანიკიძე

თედო სანიკიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

დაგვიკავშირდით