სოციალური მეცნიერებები

მიღების წინაპირობები

სოციალური მეცნიერებების პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატებით ჩაბარებული აქვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები.


ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ინგლისური ენა
 3. მათემატიკა ან ისტორია 

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი არჩევითი საგნები ( მე-4 საგნის ჩაბარება სავალდებულო არ არის ):

ნებისმიერი არჩევითი საგანი 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მეოთხე (არჩევითი) საგანი:

მათემატიკა, გეოგრაფია, ისტორია, ლიტერატურა და სამოქალაქო განათლება.

პირველკურსელთა რეგისტრაცია
სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსელთა საყურადღებოდ.
მოგახსენებთ, რომ პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 1 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, 12.00-17.00. მისამართზე: გორგასლის #101 (ორთაჭალა)
საბუთების ჩამონათვალი:
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - ატესტატი (დედანი/ასლი). უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი;
 • 1 ფოტოსურათი ზომით 3/4 და მისი ელ.ვერსია CD დისკზე;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • სწავლის წლიური გადასახადის 20% ის  გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. თუ აბიტურიენტს მოპოვებული აქვს სასწავლო გრანტი, მის მიერ უშუალოდ გადასახდელი თანხის ოდენობა შეადგენს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საფასურისა და გრანტის სხვაობას.

სწავლა დაიწყება 14 სექტემბერს.


თანხის გადახდა შესაძლებელია TBC ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (როგორც თბილისში, ისე ყველა ქალაქსა თუ რაიონში)
ანგარიშის ნომერია:
მიმღების დასახელება- ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშსწორების ანგარიში- GE84TB1100000110700419 / GEL”
გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ: სტუდენტის სახელი/გვარი, პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება თავისუფალი მეცნიერებების სწავლების (Liberal Arts Education) პრინციპებს: ზოგადიდან კონკრეტულისკენ, სხვადასხვა დისციპლინის ერთიან კონტექსტში გააზრებას, თეორიული ცოდნის მიწოდება-მიღების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების სინთეზს.

სწავლება ოთხწლიანია და მოიცავს რამდენიმე ეტაპს. პირველ ეტაპზე (I-IV სემესტრი) სტუდენტებს მიეწოდებათ საბაზისო ცოდნა სოციალურ მეცნიერებათა ყველა ძირითადი მიმართულების შესახებ. ისინი ეცნობიან მსოფლიო სულიერ, მხატვრულ, ფილოსოფიურ და სამეცნიერო მემკვიდრეობას, სამოქალაქო შეგნების, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, სახელმწიფოს დემოკრატიული წყობის, ლიბერალური ღირებულებების და ადამიანის უფლებათა ძირითად პრინციპებს. მათ ეძლევათ შესაძლებლობა ინტენსიურად შეისწავლონ ინგლისური ენა, განავითარონ ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარები, გაეცნონ კვლევის თანამედროვე სტანდარტებს და სწორად აირჩიონ მომავალი პროფესია, სოციალურ მეცნიერებათა ერთ-ერთი კონკრეტული მიმართულება საჯარო მმართველობა, საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რომელსაც სწავლების მეორე ეტაპზე (V-VII სემესტრი) საფუძვლიანად და სიღრმისეულად დაეუფლებიან.

სწავლების მესამე ეტაპი (VIII სემესტრი) დამოუკიდებელი მუშაობას, სადიპლომო კვლევას, ეთმობა.

პროგრამა ისეა აგებული, რომ სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა  პიროვნული ზრდის, ინდივიდუალური უნარების გამოვლენა/განვითარების ხელშეწყობას და საინტერესო სტუდენტური ცხოვრების (სპორტული შეჯიბრებები, მოგზაურთა კლუბი, „რა, სად, როდის“ და არა მხოლოდ...) მხარდაჭერას.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალური მ ეცნიერებების ბ აკალავრი

სწავლების ენა : ქართული

პროგრამის ხანგრძლივობა: 4 წელი

პროგრამის მოცულობა: 240 (ECTS) კრედიტი 

გრაფიკი: დღის ინტენსიური სწავლება

 

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 4200 ლარს. ყოველწლიური თანხის გადახდა ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის პირველ ნომრად შემოხაზვის შემთხვევაში, სტუდენტი პირველ სასწავლო წელს მიიღებს 1000 ლარიან ფასდაკლებას.

სწავლების მეორე წლიდან სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამაზე მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

 • სტუდენტები, რომელთა GPA იქნება 3,5 და მეტი, მომავალ სემესტრში ისარგებლონ 1000 ლარამდე ფასდაკლებით (რეიტინგის შესაბამისად):
  • 1000 ლარი
  • 900 ლარი
  • 800 ლარი
  • 700 ლარი
  • 600 ლარი
 • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში  სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით.

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ფასი, პროგრამის პირველ ნომრად შემოხაზვის შემთხვევაში (1000 ლარი) + სახელმწიფო გრანტი:

50% გრ. შემთხვევაში
4200- 1125 (50%) - 1000 (GIPA) = 2075 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
4200- 1575 (70%) - 1000 (GIPA) = 1625 ლარი 
100% გრ. შემთხვევაში
4200- 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 950 ლარი

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ფასი, მხოლოდ სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში:

50% გრ. შემთხვევაში
4200- 1125 (50%)  = 3075 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
4200- 1575 (70%)  = 2625 ლარი 
100% გრ. შემთხვევაში
4200- 2250 (100%)  = 1950 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საჯარო მმართველობის კონცენტრაცია

 

მმართველობის კონცენტრაციის სტუდენტები  შეისწავლიან დემოკრატიის საფუძვლებს, მმართველობის ფორმებსა და სახელმწიფო მოწყობის ძირითად პრინციპებს,   ორგანიზაციული მენეჯმენტის უმთავრეს საკითხებს; საჯარო სექტორის ეკონომიკის, მთავრობის მუშაობის და პროექტების  მართვის მნიშვნელოვან კომპონენტებს. პროგრამის მიზანია სტუდენტებს განუვითაროს სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების, მოქალაქეობრივი ღირებულებების დაცვის უნარი; გამოუმუშავოს  პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის და ცოდნის ეფექტურად გამოყენების უნარი. სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაეთმობა კრიტიკული/ანალიტიკური აზროვნების  და გუნდური მუშაობის ხელშეწყობას. 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების კონცენტრაცია 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების კონცენტრაციის სტუდენტები შეისწავლიან საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის ძირითად ცნებებსა და თეორიებს. ისინი მიიღებენ ცოდნას  საერთაშორისო ორგანიზაციების (როგორიცაა ევროკავშირის პოლიტიკა), საერთაშორისო სამართლის და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. გაეცნობიან საქართველოს სამეზობლოს გეოპოლიტიკას, აშშ საგარეო პოლიტიკას და შედარებითი პოლიტიკის მნიშვნელოვან კომპონენტებს.  პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს კომპლექსური ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების გლობალური და რეგიონალური პროცესების შესახებ, რის საფუძველზეც, ისინი მოახდენენ ამ მიმართულებით არსებული ძირეული პრობლემების გააზრებას და განზოგადებას.

 

 

ფსიქოლოგიის კონცენტრაცია

 

ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის სტუდენტები იღებენ როგორც ზოგად, ისე სპეციალიზებულ თეორიულ ცოდნას ამ დარგში და უფლებიან შესაბამის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. ისინი შეისწავლიან ფსიქოლოგიის ზოგად საფუძვლებს და ძირითად ფსიქოლოგიურ დარგებს/თეორიებს - სოციალურ, იურიდიულ და პოლიტიკურ ფსიქოლოგიას,  განწყობის თეორიას, საორგანიზაციო ქცევას; აითვისებენ ფსიქოლოგიური კვლევის  და ფსიქოდიაგნოსტიკის მეთოდებს; გაეცნობიან ფსიქოლოგიური კონსულტაციისა და პოლიტიკური ფსიქოლოგიის მიმართულებებს; შეიძენენ თემთან მუშაობის, სოციალური განვითარებისა და ფსიქოსოციალური პროექტების მართვის უნარ-ჩვევებს.  სწავლების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების  ხელშეწყობას, ვერბალური (ზეპირი და წერითი მეტყველების) უნარების,  ჯგუფში მუშაობის, პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის და ცოდნის ეფექტურად გამოყენების უნარების განვითარებას.

სასწავლო პროცესი 

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა აგებულია თავისუფალი მეცნიერებების სწავლების პრინციპზე  და აკადემიურ პროცესს მიმართავს ზოგადი განათლებიდან დარგობრივი კონცენტრაციებისკენ. პირველ-მეორე კურსზე ისწავლება ზოგადი კურსები (მაგალითად, დიადი წიგნები, მსოფლიო ისტორია და სხვა) და შესავალი სხვადასხვა სპეციალობაში (მაგალითად, შესავალი ეკონომიკაში, შესავალი სოციოლოგიაში, სამართლის საფუძვლები და სხვა), რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს უკეთ გაერკვნენ საკუთარ ინტერესებში და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ მომავალი პროფესიის მიმართ. მესამე-მეოთხე კურსზე სტუდენტები ეუფლებიან ხუთი კონცენტრაციიდან ერთ-ერთს: საჯარო მმართველობას, საერთაშორისო ურთიერთობებს, ფსიქოლოგას. 

 

პროგრამა თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში ითვალისწინებს როგორც თეორიულ ცოდნის მიწოდებას, ისე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას; ლექცია/სემინარებზე თეორიულ მასალასთან ერთად ხდება პრაქტიკული მაგალითებისა და “ქეისების” განხილვა, რომელთა ნაწილი ლექტორების, დარგის წამყვანი სპეციალისტების, საკუთარ გამოცდილებას ემყარება. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას სწავლა/სწავლების პროცესში - პრეზენტაციების, დისკუსიის, დებატების, როლური თამაშების სახით, რაც, ამავე დროს, კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას უწყობს ხელს. საგნობრივი ცოდნისა და აკადემიური წერის უნარის განმტკიცებას ემსახურება წერითი დავალებები, რომელიც სხვადასხვა ფორმით მიეწოდება სტუდენტს: ქვიზი, ღია და დახურულ კითხვებზე პასუხი. პროგრამის კურიკულუმი, მთლიანად აკადემიური პროცესი და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა მომავალ სპეციალისტებს არჩეულ და/ან მომიჯნავე სფეროში ეფექტური მუშაობისთვის ამზადებს.


კურიკულუმი 

I კურსი

I სემესტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები

მეტყველების და წერის კულტურა - 4 ECTS

დიადი წიგნები 1 – 6 ECTS

შესავალი მსოფლიო ისტორიაში 1 - 6 ECTS

კალკულუსი - 4 ECTS

სამოქალაქო განათლება - 4 ECTS

ინგლისური ენა 1/ინგლისური 4 – 5 ECTS

 

II სემესტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები

შესავალი მსოფლიო ისტორიაში 2 – 6 ECTS

შესავალი საზოგადოებრივ გეოგრაფიაში – 6 ECTS

დიადი წიგნები 2 – 6 ECTS

აკადემიური წერა – 4 ECTS

ლოგიკური უნარ-ჩვევები – 5 ECTS

ინგლისური ენა 2/ინგისური 5 – 5 ECTS  

II კურსი

III სემესტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები

შესავალი ფილოსოფიის ისტორაში - 5 ECTS

ფსიქოლოგიის საფუძვლები – 5 ECTS

კვლევის მეთოდები – 5 ECTS

შესავალი სოციოლოგიაში – 5 ECTS

ინგლისური ენა 3 – 5 ECTS

არჩევითი სასწავლო კურსები

დრამა განათლებაში: ფორუმ-თეატრი / რიტორიკა და კამათის ხელოვნება / ესპანური ენა 1  – 5 ECTS

IV სემსეტრი

სავალდებულო სასწავლო კურსები

შესავალი ეკონომიკაში – 6 ECTS

სამართლის საფუძვლები – 6 ECTS

შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში – 5 ECTS

პრეზენტაციის უნარები – 5 ECTS

მედია და ძალაუფლება – 5 ECTS

არჩევითი სასწავლო კურსები

აღმოსავლური ცივილიზაციების ისტორია / შესავალი სოციალურ ფსიქოლოგიაში / ესპანური ენა 2– 5 ECTS

 

 

III კურსი

V სემესტრი

მოდული - საჯარო მმართველობა

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები

საჯარო მმართველობის პრინციპები - 6 ECTS

ზოგადი მენეჯმენტის საფუძვლები - 6 ECTS

კულტურული მემკვიდრეობა - 5 ECTS

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი - 6 ECTS

სტატისტიკა - 6 ECTS

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები

შესავალი კონფლიქტოლოგიაში / სოციალური ფსიქოლოგია 1 - 6 ECTS

მოდული - საერთაშორისო ურთიერთობები

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები

შესავალი საერთაშორისო სამართალში - 5 ECTS

მსოფლიო პოლიტიკა - 6 ECTS

შესავალი შედარებით პოლიტიკაში - 6 ECTS

პოლიტიკური ტექნოლოგიები - 4 ECTS

შესავალი კონფლიქტოლოგიაში - 6 ECTS

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები

ზოგადი მენეჯმენტის საფუძვლები / სოციალური ფსიქოლოგია 1 – 6 ECTS

 

მოდული - ფსიქოლოგია

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები

ფსიქოლოგიის ისტორია – 6 ECTS

შესავალი სპეციალობაში – 5 ECTS

სოციალური ფსიქოლოგია 1 – 6 ECTS

კოგნიტური ფსიქოლოგია – 5 ECTS

კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში – 5 ECTS

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები

ზოგადი მენემენტის საფუძვლები / შესავალი კონფლიქტოლოგიაში – 6 ECTS

 

 

VI სემესტრი

მოდული - საჯარო მმართველობა

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები

სახელმწიფო მოწყობა და ადმინისტრირება - 6 ECTS

პროექტის მართვა - 5 ECTS

საჯარო სექტორის ეკონომიკა & ბიუჯეტირების საკითხები - 6 ECTS

სამოქალაქო მონაწილეობა - 4 ECTS

საჯარო პოლიტიკა - 6 ECTS

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები

შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში / სოციალური ფსიქოლოგია 2 - 5 ECTS / 6 ECTS

 

მოდული - საერთაშორისო ურთიერთობები

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები

სტრატეგია - 6 ECTS

ევროკავშირის პოლიტიკა - 5 ECTS

შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში - 5 ECTS

აშშ საგარეო პოლიტიკა - 6 ECTS

საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის მეთოდოლოგია - 6 ECTS

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები

პროექტის მართვა / სოციალური ფსიქოლოგია 2 - 5 ECTS / 6 ECTS

 

მოდული - ფსიქოლოგია

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები

სოციალური ფსიქოლოგია 2 - 6 ECTS

ქცევის და პიროვნების ფსიქოლოგია - 6 ECTS

განწყობის ფსიქოლოგია - 6 ECTS

საორგანიზაციო ქცევა - 5 ECTS

ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიმდინარეობები - 6 ECTS

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები

პროექტის მართვა / შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში - 5 ECTS / 5 ECTS

IV კურსი

VII სემესტრი

მოდული - საჯარო მმართველობა

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები

პოლიტიკა და ხელოვნება - 6 ECTS

ადამიანური რესურსების მართვა - 6 ECTS

კვლევის დიზაინი - 6 ECTS

საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა - 5 ECTS

ლიდერობა და ეთიკა საჯარო სექტორში - 6 ECTS

 

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები

 საერთაშორისო განვითარება - 6 ECTS

ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია - 6 ECTS

მოდული - საერთაშორისო ურთიერთობები

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები

პოლიტიკური იდეოლოგიები - 5 ECTS

საქართველოს სამეზობლოს გეოპოლიტიკა - 6 ECTS

პოლიტიკის ანალიზი - 6 ECTS

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა- 6 ECTS

საერთაშორისო განვითარება - 6 ECTS

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები

ადამიანური რესურსების მართვა - 6 ECTS

ეგიზსტენციალური ფსიქოლოგია - 6 ECTS

მოდული - ფსიქოლოგია

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები

ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია - 6 ECTS

შესავალი ფსიქო-დიაგნოსტიკაში - 6 ECTS

დევიაციური ქცევა და იურიდიული ფსიქოლოგია - 5 ECTS

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია - 6 ECTS

პოლიტიკური ფსიქოლოგია - 6 ECTS

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები

აშშ საგარეო პოლიტიკა - 6 ECTS

პოლიტიკის ანალიზი - 6 ECTS

იხილეთ კურიკულუმი სრულად.

ტროის უნივერსიტეტი (აშშ)

GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატი გთავაზობთ ორმაგ დიპლომს ტროის უნივერსიტეტთან ერთად. სტუდენტებს შეუძლიათ პირველი სამი წელი ისწავლონ ჯიპას ბაკალავრიატში, ერთი წელი კი ტროის უნივერსიტეტში, სადაც ისინი გადაიხდიან საფასურის მხოლოდ ნახევარს. ორმაგი დიპლომი გაიცემა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობებში. ეს არის უნიკალური შეთავაზება, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს აიღოს ამერიკული დიპლომი დაახლოებით 18 000 დოლარად.


ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტი (აშშ) Northern Arizona University, NAU;

ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ფლეგსტაფში.


სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი (ესპანეთი) University of Santiago de Compostela

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ სანტიაგო დე კომპოსტელაში.


ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (ნიდერლანდებიThe Hague University of Applied Sciences

ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰააგაში.


ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) Lille Catholic University

ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლილში.


EDHEC-ის ბიზნეს სკოლა (საფრანგეთი) EDHEC Business School

EDHEC-ის ბიზნეს სკოლასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ნიცაში ან ლილში.

ლაიფციგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (გერმანია) Leipzig University of Applied Sciences

ლაიფციგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლაიფციგში.

ჰანოვერის უნივერსიტეტი (გერმანია) Leibniz Universität Hannover

ჰანოვერის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰამოვერში.


ვაიომინგის უნივერსიტეტი  (USA, Laramie, Wyoming)

ვაიომინგის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მიმდინარეობს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ასევე ითვალისწინებს სტუდენტების სტაჟირებას. სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი ისწავლონ ამერიკაში ფასდაკლებით.


კალიარის უნივერსიტეტი (იტალია)

უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის ივნისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ კალიარიში. 


პერუჯის უნივერსიტეტი (Italy, Perugia)

პერუჯის უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პერუჯაში. 


ბრატისლავის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (სლოვაკეთი)

ბრატისლავას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის ივნისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბრატისლავაში. ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტ (Bulgaria, Sofia)

ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის აგვისტოში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბულგარეთში.


პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი)

პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პრაღაში.


დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტი (Poland, Dąbrowa Górnicza)

დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ გორნიცაში.


ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლა (Germany, Berlin)

ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წლის თებერვალში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბერლინში.


სალომე ჩხეიძე

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პოგრამის კოორდინატორი 

ელ. ფოსტა: s.chkheidze@gipa.ge
მობ: +995 595167755

ლექტორები

ლევან ბერძენიშვილი

ლევან ბერძენიშვილი

დიადი წიგნები, რიტორიკა და კამათის ...

ზაზა აბაშიძე

ზაზა აბაშიძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრ ...

თორნიკე შარაშენიძე

თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალა ...

რამაზ საყვარელიძე

რამაზ საყვარელიძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები, პოლიტიკური ...

გიორგი თარგამაძე

გიორგი თარგამაძე

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

პროფესორი / კულტურული მემკვიდრეობის ...

ზურაბ აგლაძე

ზურაბ აგლაძე

კონფლიქტოლოგია და საქართველოს სამეზ ...

მიხეილ დარჩიაშვილი

მიხეილ დარჩიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი/საგარეო და თავდა ...

მერაბ კაკულია

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხე ...

ნოდარ ხარშილაძე

ნოდარ ხარშილაძე

სტრატეგიისა და ომის ხელოვნების კურს ...

თინათინ ჩხეიძე

თინათინ ჩხეიძე

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო ...

ლევან ასათიანი

ლევან ასათიანი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია, საქართველ ...

ქეთი მუხიგული

ქეთი მუხიგული

ასოცირებული პროფესორი / პოლიტიკის თ ...

არჩილ გერსამია

არჩილ გერსამია

პროფესორი / საჯარო ფინანსები, მაკრო ...

თეონა მატარაძე

თეონა მატარაძე

ივანე ჩხიკვაძე

ივანე ჩხიკვაძე

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვ ...

მზია გომელაური

მზია გომელაური

 პროფესორი / ეგზისტენციალური ფსიქოლ ...

ჟანა ანთია

ჟანა ანთია

ასისტენტ-პროფესორი / სტატისტიკა

თამარ ტურაშვილი

თამარ ტურაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა, პერსო ...

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგი ...

ელისაბედ სოფრომაძე

ელისაბედ სოფრომაძე

ასისტენტ პროფესორი / ადგილობრივი თ ...

ვახტანგ ნადარეიშვილი

ვახტანგ ნადარეიშვილი

განწყობის თეორია თანამედროვე მეცნი ...

ირაკლი იმედაძე

ირაკლი იმედაძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები; ფსიქოლოგიის ...

ზვიად ქორიძე

ზვიად ქორიძე

ლევან კოკაია

ლევან კოკაია

სამართლის საფუძვლები / ბიზნეს სამარ ...

მარინა ჭავჭანიძე

მარინა ჭავჭანიძე

ნატალია ვაჩეიშვილი

ნატალია ვაჩეიშვილი

მართლწერა და აკადემიური წერა

ნინო გედევანიშვილი

ნინო გედევანიშვილი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების ...

ნინო ჩარექიშვილი

ნინო ჩარექიშვილი

პროფესორი / აღმოსავლური ცივილიზაციე ...

ნოშრევან ლომთათიძე

ნოშრევან ლომთათიძე

რუსუდან მხეიძე

რუსუდან მხეიძე

რუსუდან რუხაძე

რუსუდან რუხაძე

შემოქმედებითი წერა

ფრიდონ დვალიშვილი

ფრიდონ დვალიშვილი

პრეკალკულუსი, რაოდენობრივი ანალიზის ...

თამარ ტაბიძე

თამარ ტაბიძე

მეტყველიბის და წერის კულტურა

თინათინ ნორაკიძე

თინათინ ნორაკიძე

სამოქალაქო განათლება

თიკა ფანცულაია

თიკა ფანცულაია

ფსიქოლოგიური კონსულტირება

თინათინ ქავთარაძე

თინათინ ქავთარაძე

აკადემიური წერა

ია კარგარეთელი

ია კარგარეთელი

ესპანური ენა

ჯეფ მორსკი

ჯეფ მორსკი

თინათინ კახიანი

თინათინ კახიანი

პროექტის მართვა

თემურ ბჟალავა

თემურ ბჟალავა

ასოცირებული პროფესორი / შესავალი ფს ...

მაია ჭიაურელი

მაია ჭიაურელი

ლოგიკა

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

ასისტენტ-პროფესორი / ეფექტური კომუნ ...

გიორგი შუბითიძე

გიორგი შუბითიძე

ასისტენტი / შესავალი სოციოლოგიაში

გიორგი კობერიძე

გიორგი კობერიძე

ვახტანგ ლომჯარია

ვახტანგ ლომჯარია

ასისტენტ-პროფესორი / ეკონომიკის სა ...

ადმინისტრაცია

ნესტან ციციშვილი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

მანანა გაბაშვილი

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე / სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი

ხათუნა ბერაია

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ანა ჩუთლაშვილი

ანა ჩუთლაშვილი

ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი / ბიბლიოთეკარი

თედო სანიკიძე

თედო სანიკიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

სალომე ჩხეიძე

სალომე ჩხეიძე

პოლიტიკურ მეცნიერებების, ეკონომიკიას და სოციალური მეცნიერებების კოორდინატორი

დაგვიკავშირდით