პროფესურა

ნინო ჩარექიშვილი

პროფესორი / აღმოსავლური ცივილიზაციების ისტორია

გამოცდილება:
შვიდ წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
(GIPA); თავისუფალი უნივერსიტეტი, აგრარული უნივერსიტეტი; ილიას
უნივერსიტეტი.
ორ წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება ციურიხის უნივერსიტეტში ((UZH)-Institut
für Banking und Finance).
ცხრა წლის სამეცნიერო–კვლევითი გამოცდილება ისტორიის ინსტიტუტსა და
აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში.
2006 წლიდან დღემდე `ასირიოლოგთა, ბიბლეისტთა და კავკასიოლოგთა~
საზოგადოების დამფუძნებელი, ასირიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
შვიდწლიანი პედაგოგიური გამოცდილება საჯარო სკოლებში: IIგიმნაზია, გ.
რამიშვილის #6 საჯარო სკოლა.

მოქმედი სამსახური: საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA);
თავისუფალი უნივერსიტეტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.
კვლევები და პუბლიკაციები:

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:
- Nino Charekishvili, Martin Janssen - Geld, Preise und Regulation heute und im
driten und zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung: Vergleich wesentlicher
Funktionen von Finanzsystemen. Teil II. (Studies of the Society of Assyriologists,
Biblicists and Caucasiologists (SSABC)). 2013.
- Nino Charekishvili, Martin Janssen - Geld, Preise und Regulation heute und im
driten und zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung: Vergleich wesentlicher
Funktionen von Finanzsystemen. Teil I. (Studies of the Society of Assyriologists,
Biblicists and Caucasiologists (SSABC)). 2012.
- მცველთა ,,ინსტიუტუტი,, ხეთებთან. 2011.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციები:
- Bulletin of the AGIBAS. (American-Georgian Institute of Biblical and
Archaeological Studies) #9. – „Treaty with Išmeriga (Arnuwanda I or Arnuwanda
II)“. Tbilisi State University, Cornell University. 2016–2017.
- Некоторие аспекты хеттско-хуриттских отношении в XVд.н.э. на основе
договора Шативазы. (collected articles of international scientific conference
“archaeology, ethnology, folkloristic”). 2010.
-Bulletin of the AGIBAS. (American-Georgian Institute of Biblical and
Archaeological Studies) #4-5. – „აშურის სამარხი“. Tbilisi State University,
Cornell University. 2009.
- ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული მიძღვნილი
გელათის 900 წლისთავისადმი, თბ. – „იშმერიქა-ხათს შორის დადებული
ხელშეკრულების დათარიღებისათვის: არნუვანდა I თუ არნუვანდა II.”
2009.
- წიგნის რეცენზენტი – მ. ღამბაშიძე „აქადური ენა“ I. 2007.
 -„იშმერიქას ქალაქ-სახელმწიფო“ - კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო
კონგრესის მასალები. 2007.
- „იშმერიქას ხელშეკრულების დათარიღებისათვის: არნუვანდა I თუ
არნუვანდა II“ - ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, VIII,
(მიძღვნილი გელათის 900 წლისთავისადმი). 2007.
- „აშურის სამარხი“ - ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-
ქართული ინსტიტუტის ბიულეტენი, #4-5, 2006-2007.
- ,,ხეთების აღმოსავლეთ პერიფერიაზე არსებული პოლიტიკური
ერთეულები“ – კლიო (საისტორიო ალმანახი) 29. თბ. 2006.
 -,,Treaty with Išmeriga,, (Arnuwanda I or Arnuwanda II)“ _ Bulletin of the AGIBAS.
(American-Georgian Institute of Biblical and Archaeological Studies) #2-3. Tbilisi State
University, Cornell University. 2004–2005.
- ,,ძაღლკაცები“ ხეთურ ლურსმულ ტექსტებში და მათი ქარ-თული
პარალელები“ – ამირანი (კავკასიოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი
საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე) XII. მონრეალი-თბილისი. 2005.
- ,,ებლას ქალაქ-სახელმწიფო“ – ამირანი (კავკასიოლოგიის სამეცნიერო-
კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე) XII. მონრეალი-თბილისი.
2005.
- ,,სამეფო კარის მომსახურე პერსონალი ,,მეშედის“ ხეთური ინსტრუქციის
მიხედვით“ – აღმოსავლეთი და კავკასია. #2. თბ. 2004.
- ,,ებლას არქივები“ – აღმოსავლეთი (პუბლიცისტურ-შემეცნებითი ჟურნალი)
#3. თბ. 2003.
- ,,წარმოდგენები ქვესკნელსა და საიქიო ცხოვრებაზე ხეთებთან“ –
აღმოსავლეთი (პუბლიცისტურ-შემეცნებითი ჟურნალი) #2. თბილისი. 2002.

ინტერესი - მოგზაურობა