პროფესურა

ნინო ჩარექიშვილი

პროფესორი

ელფოსტა: n.charekishvili@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი, პროფესორი. აღმოსავლეთმცოდნე, ასირიოლოგი. ჩვიდმეტწლიანი წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება: საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA); თავისუფალი უნივერსიტეტი, აგრარული უნივერსიტეტი; ილიას უნივერსიტეტი. ორ წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება ციურიხის უნივერსიტეტში ((UZH)-Institut für Banking und Finance). თორმეტ წლის სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილება ისტორიის ინსტიტუტსა და აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში. 33-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა და პუბლიკაციის ავტორი. თვრამეტ წლიანი ადმინისტრაციული გამოცდილება – ასირიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, („ასირიოლოგთა, ბიბლეისტთა და კავკასიოლოგთა“ სამეცნიერო საზოგადოების დამფუძნებელი).

მიმართულება: სოციალური  და პოლიტიკის მეცნიერებები. 

სასწავლო კურსები: 

 • აღმოსავლური ცივილიზაციები; 
 • ქართული პოლიტიკური აზროვნების და მმართველობის ისტორია;
 • საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის იტორიული განვითარება; 
 • ისტორიული პიროვნებები.

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

სამეცნიერო შრომები:

 • ხეთური დაკრძალვის რიტუალი. CUNEUM – ლურსმნული ტექსტების კორპუსი. თბ. აკადემიური წიგნი. acad.ge. 2023
 • საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის ისტორიული განვითარება. მეორე გადამუშავებული გამოცემა. თბ. აკადემიური წიგნი, acad.ge. (ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები). 2023.
 • Geld, Preise und Regulation heute und im driten und zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung: Vergleich wesentlicher Funktionen von Finanzsystemen – Nino Charekishvili, Martin Janssen, Teil I–II.  (Studies of the Society of Assyriologists, Biblicists and Caucasiologists (SSABC)). 2019.

სამეცნიერო პუბლიკაციები:

 • დაკრძალვის ხეთური წესი და პარალელები სამხრეთ კავკასიასთან. ამირანი. კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე. XXXVIII. მონრეალი-თბილისი. 2024, 15-48.

http://caucasology.com/view_amirani.php?id=588

http://caucasology.com/view_amirani.php?id=586

 • FUNERAL IN HITTITE AND PARALLELS WITH SOUTH CAUCASUS. 

History, Archaeology, Ethnology, #10, 2023, 380-400

http://sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/448

 • ეშნუნას კანონები.

History, Archaeology, Ethnology, #10, 2023, 401-415.

http://sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/449

 • CTH 450 - ხეთური დაკრძალვის რიტუალი šalliš waštaiš

History, Archaeology, Ethnology, #9, 2023, 280-305.

http://sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/365

 • შუმერული სამართლებრივი დოკუმენტები

History, Archaeology, Ethnology, #9, 2023, 268-279.

http://sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/364

 • CTH 446 - სახლის განწმენდის და ქვესკნელის ღვთაებების მოხმობის რიტუალი.

History, Archaeology, Ethnology, #8, 2022, 294-316.

http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/298

 • ურ-ნამმუს კანონები. 

History, Archaeology, Ethnology, #7, 2022, 441-448.

http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/240

 • ხეთების აღმოსავლეთ პერიფერიის პოლიტიკური ერთეულები „სუფილულიუმა–შათივაზას ხელშეკრულების“ მიხედვით. 

History, Archaeology, Ethnology, #7, 2022, 419-440.

http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/239

 • Bodyguards of Hittites according to the "Instruction for the royal bodyguard (LÚ.MEŠMEŠEDI)“. 

ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, XIII, 241-272, 2021

https://iliauni.edu.ge/uploads/other/63/63653.pdf

 • HIGH AND LOW-RANKING BODYGUARDS OF HITTITES ACCORDING TO THE „INSTRUCTION FOR THE ROYAL BODYGUARD (LÚ.MEŠ MEŠEDI)“.

History, Archaeology, Ethnology, #5, 2021, 223-236.

http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/139

 • THE HITTITE KINGS OF THE EMPIRE PERIOD AND IŠUWA.

History, Archaeology, Ethnology, #5, 2021, 208-222.

http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/138

 • ფითიარიგას ადგილმდებარეობისათვის. 

History, Archaeology, Ethnology, #4, 2020, 177-188.

http://sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/76

 • სამყარო და ქვესკნელი ხეთებთან და პარალელები უძველეს ქართულ რწმენა–წარმოდგენებთან. THE UNIVERSE AND THE UNDERWORLD OF THE HITTITES AND PARALLELS WITH THE ANCIENT GEORGIAN BELIEF-CONCEPTIONS.

History, Archaeology, Ethnology, #4, 2020, 159-176.

http://sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/75

 • Hethitische Vorstellungen über die Welt und der Unterwelt und Parallelen zu früheren georgischen Weltanschauungen. 

ამირანი. კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე. XXXIII, მონრეალი-თბილისი, 2020, 28–114. 

http://caucasology.com/view_amirani.php?id=504

 • ფახუვა - ხეთების სამეფოს აღმოსავლეთ პერიფერიის პოლიტიკური გაერთიანება და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი. 

ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, XII, 222-234, 2020

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/56/56933.pdf

 • POLITICAL UNIFICATION OF THE EAST PERIPHERYES OF HITTITES – FOR SEARCHING OF ISMIRIKA. 

History, Archaeology, Ethnology, #3, 2020, 144–154.

http://sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/37

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=902594

 • ისმირიქა - ხეთების აღმოსავლეთ პერიფერიის პოლიტიკური გაერთიანება. ამირანი. კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე. XXXII. მონრეალი-თბილისი. 2019, 108–129

http://caucasology.com/view_amirani.php?id=393პროექტები:

 • „ძველი ახლოაღმოსავლური (ძვ. წ. III-I ათასწლ.) სამართლის ტექსტთა კორპუსი.“ ძირითადი პერსონალი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი. 2019-2021წ.წ. 
 • „ირანის ზეგანის ხალხები ლურსმული წყაროების მიხედვით.“ კონსულტანტი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსი. 2019-2021წ.წ.

კვლევითი ინტერესები:

ძველი აღმოსავლეთის ისტორია: პოლიტიკა, ეკონომიკა, კანონები, რელიგია, რიტუალები, ყოფა-ცხოვრება.