პროფესურა

მახარე აჭაიძე

ასისტენტი

ელფოსტა: m.atchaidze@gipa.ge

მახარე ფლობს სოციოლოგის ბაკალავრისა და კულტურისა და მედიის სოციოლოგის მაგისტრის ხარისხებს. ამჟამად ის აგრძელებს სწავლას კულტურისა და მედიის კვლევების სადოქტორო პროგრამაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი 5 წელია რაც მუშაობს მკლევრად CRRC-საქართველოში და აქვს რაოდენობრივი და თვისბრივი კვლევების ჩატარების სიღრმისეული გამოცდილება. მახარე ამ დროის განმავლობაში 60-ზე მეტ კვლევით პროექტში იღებდა აქტიურ მონაწილეობას. მისი ძირითადი პასუხისმგებლობები მოიცავდა: კვლევის დიზაინისა და ინსტრუმენტის შექმნა/განვითარებას, სიღრმისეული ინტერვიუების ჩატარებასა და ფოკუს-ჯგუფების მოდერაციას, როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევის შედეგების გაანალიზებას შესაბამისი მეთოდებით. ამასთანავე, მას ევალება ინტერვიუერების ტრენინგი, ველის ზედამხედველობა, მონაცემთა ბაზის წმენდა,  მონაცემთა ვიზუალიზაცია და ანგარიშებისა და ბლოგების გამოქვეყნება. ის 2021 წლიდან ასევე მუშაობს, როგორც მიწვეული ლექტორი.

 

სასწავლო კურსები:

  • რაოდენობრივი კვლევის პრაქტიკული კურსი;
  • რაოდენობრივ მონაცემთა ანალიზი SPSS-ის საშუალებით;
  • რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები და სტატისტიკა.

 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

Sitchinava, D., & Atchaidze, M. (2020) Minimum wage in Georgia - Gauging public opinion, Friedrich Ebert Stiftung, Tbilisi. Retrieved from http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/16226.pdf

Atchaidze, M (2022) Inflation and a Georgian’s choice of fuel. Retrieved from https://oc-media.org/features/datablog-inflation-and-a-georgians-choice-of-fuel/

Shengelia, M., & Atchaidze, M (2022) Georgians are split on election quality. Retrieved from https://oc-media.org/features/datablog-georgians-are-split-on-election-quality/

Gilbreath, D., Vacharadze K., Kipiani A., Mzhavanadze N., Atchaidze M., & Sichinava, D (2022). Georgians want their government to support Ukraine. Retrieved from https://oc-media.org/features/datablog-georgians-want-their-government-to-support-ukraine/

Atchaidze, M. (2021) Is it ok to cancel debts ahead of elections? Retrieved from: https://oc-media.org/features/datablog-is-it-ok-to-cancel-debts-ahead-of-elections/

Atchaidze, M. (2021) What issues do Georgians think about when voting? Retrieved from: https://oc-media.org/features/datablog-what-issues-do-georgians-think-about-when-voting/

Atchaidze, M. (2021) What predicts job satisfaction in Georgia? Retrieved from: https://oc-media.org/features/datablog-what-predicts-job-satisfaction-in-georgia/

Sitchinava, D., & Atchaidze, M. (2020) Minimum wage in Georgia - Gauging public opinion, Friedrich Ebert Stiftung, Tbilisi. Retrieved from http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/16226.pdf

 

 

კვლევითი ინტერესები:

ეთნიკური იდენტობა, ნაციონალიზმი და მიგრაციის საკითხები.