ისტორია

   ქართულ-ამერიკული საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) დაარსდა 1994 წლის სექტემბერში, ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელსაც ხელი მოაწერა საქართველოს ხელისუფლებამ და საჯარო მმართველობის ეროვნულმა აკადემიამ ვაშინგტონში. წინსვლის ბიძგი შეთანხმებას "ამერიკის საინფორმაციო სერვისმა თბილისში"მისცა.

  იმის აუცილებობა, რომ საქართველოს ესაჭიროებოდა აღეზარდა საჯარო მენეჯერები, აღწერილი იქნა 1994 წლის წინადადებაში ეროვნული აკადემიის მიერ:"ერთერთი აქტუალური პრობლემა, რომელიც საქართველოს მისამართით იყო მიმართული იყო სამოქალაქო სამსახურების ნაკლებობა, დემოკრატიული ტრაციებით სახლემწიფოსთვის. ამჟამად, საჯარო მართვას  ძალიან მცირე ყურადღება ექცევა საქართველოს უმაღლეს განათლებაში. არსებობებენ ერთეულები, რომლებიც განათლებულნი და გამოცდილნი, არიან ამ სფეროში,რომელთაც შესწევთ უნარი, ეფექტურად მართონ დემოკრატიული საბაზრო ეკონომიკა."

  ინსტიტუტის მისია არის ის, რომ დაეხმაროს საქართველოს  ყოფილი საბჭოთა, კომუნისტური ქვეყნიდან დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გარდაქმნაში,ბაზარზე დამყარებული ეკონომიკით, ამჟამინდელი საჯარო სექტორის პეროსნალის გადამზადების გზით. ეს მოხდება შემდეგი ნაბიჯების შესრულებით:

  • საგანმანათლებლო პროგრამა უმაღლესი განათლების მქონე პირებისთვის, მაგისტრის წოდება საჯარო მმართველობაში
  • კონსულტაციური დახმარება არსებული ქართული საჯარო მმართველობის პროგრამებს

  საქართველოს მთავრობისა და ეროვნული აკადემიის შეთანხმების საფუძველზე დაიგეგმა 30 სტუდენტისგან შემდგარი ჯგუფის შერჩევა,რომელიც დაკომპლექტებული უნდა ყოფილიყო ინგლისურენოვანი უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულებისგან, რათა 1995 წლის მარტში დაეწყოთ ტრენინგი მაგისტრის წოდების მისაღებად.

  პირველად დაფინანსება გამოყო ამერიკის საინფორმაციო სააგენტომ, ადგილობრივი მთავრობის ინტსიტუტმა, საჯარო სერვისიმა ბუდაპეშტში და ევრაზიის ფონდმა ვაშინგტონში. საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა გამოყო სივრცე და ოფისი სასწავლო პროცესისთვის კამპუსში. დამატებით ამერიკის საინფორმაციო სერვისის "Fulbright"-ის პროგრამა დათანხმდა დაეჭირა ინტიტუტის დირექტორის მოადგილის პოზიცია.

პარტნიორები

  ინსტიტუტის შექმნის სპონსორი არის საჯარო მართვის ეროვნული აკადემია ვაშინგტონში, რომელიც დაარსდა 1967 წელს. მათ შეღავათები მიეცათ 1984 წელს ამერიკის კონგრესის მიერ. დამოუკიდებელი, არაპარტიზანული და არამომგებიანი ორგანიზაციის სტატუსით, ისინი ეხმარებიან ფედერალურ, შტატის და ადგილობრივ მთავრობებს, გააუმჯობესონ თავიანთი მოღვაწეობა.

უნივერსიტეტის ოთხი სკოლა გთავაზობთ ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის პროგრამებს, ასევე ტრენინგ კურსებს საზოგადოებრივი საქმეების, ადგილობრივი მმართველობის, ჟურნალისტიკის და სამართლის განხრით, ისევე როგორც სადოქტორო პროგრამას სოციალურ მეცნიერებებში.

სწავლის კურიკულუმი, რომელიც ეფუძნება ლიბერალური დემოკრატიის, სიტყვის თავისუფლების და ინოვაციის ღირებულებებს მისდევს კვლევისა და ინტერაქტიული სწავლების პრინციპებს და სტუდენტებს აწვდის თეორიულ ცოდნას, ისევე როგორც პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს სხვადასხვა სფეროში.

მისი დაარსებიდანვე GIPA-მ შემოიკრიბა წარმატებული ლიდერები ბიზნესის, მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების თუ საჯარო სამსახურის სფეროებიდან, მიზნად ისახავდა რა ინტერაქტიული სასწავლო პროგრამების, კვლევებისა და ტრენინგების საშუალებით წვლილი შეეტანა ეფექტური მმართველობის განვითრებაში სახელმწიფო, მუნიციპალურ თუ ადგილობრივ დონეზე ისევე როგორც დამოუკიდებელი და ქმედუნარიანი მედიის ჩამოყალიბებაში.

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ტრენინგ კურსების გარდა ჯიპა ახორციელებს ბევრ წარმატებულ კვლევით და ტრენინგ პროექტს და მართავს საქართველოში პირველ ინგლისურენოვან, სტუდენტურ რადიო არხს - რადიო GIPA.

GIPA-ში მოქმედებს ოთხი სკოლა (ოთხივე სკოლის რეგულაციები ; ეთიკის კოდექსი)და ორი დეპარტამენტი:

მმართველობის სკოლა
კავკასიის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლა
სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა
სოციალური მეცნიერებების სკოლა
კვლევის დეპარტამენტი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი