პროფესურა

რატი შუბლაძე

ასისტენტ-პროფესორი / რაოდენობრივ მონაცემთა ანალიზი ; მონაცემთა ანალიზი და კველვის ანგარიშის მომზადება