ვაკანსიები

ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს აკადემიურ თანამდებობაზე (პროფესორი) - 1;

 

მიმართულება:

 

 • სამართალი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური /სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში, სასურველია ევროპის ან აშშ-ს უნივერსიტეტებიდან;
 • 10 წლიანი სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • სულ მცირე 5 წლიანი პრაქტიკული იურიდიული გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი, ინგლისურენოვან პროგრამაზე ლექციების კურსის ჩატარება.

უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებამოსილებას, „უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის“ 35-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და უნივერსიტეტის შინაგანაწესით დადგენილი წესის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, განახორციელოს ზემოთ მითითებული აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელად კვალიფიციური პერსონალის შერჩევა პროფესიული ნიშნით, რომელთა კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • ავტობიოგრაფია (CV)
  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;

 

კონკურსის ჩატარების ვადები:

 

 • საბუთების მიღება 2020 წლის  19-20 ნოემბერი;
 • კანდიდატებთან გასაუბრება - 25 ნოემბერი.

 

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

 

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: vacancy@gipa.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 17 67 17