ვაკანსია

ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) აცხადებს კონკურსს პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად (1 ვაკანსია; მიმართულება: საჯარო მმართველობა (ადგილობრივ თვითმმართველობა)).

მოთხოვნები: 

** 6 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.
** ადგილობრივი თვითმმართველობის დარგში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება.
** უმაღლესი იურიდიული განათლება.
** დოქტორის ხარისხი. 
** სადოქტორო თემა ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროზე.

კონკურსის ჩატარების ვადები:

** საბუთების მიღება: 2018 წლის 8 აპრილიდან 13 აპრილის ჩათვლით;
** კანდიდატებთან გასაუბრება: 16 აპრილი.

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: admin@gipa.ge

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს აკადემიურ თანამდებობებზე (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და  ასისტენტი);

 

მიმართულებები:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - პროფესორი - 1
 • სოციოლოგია - ასისტენტი - 2 
 • გარემოს დაცვა - პროფესორი - 1,  ასოცირებული პროფესორი - 1, ასისტენტი - 1
 • აკადემიური წერა - ასოცირებული პროფესორი - 2, ასისტენტ-პროფესორი - 1, ასისტენტი - 1.

მოთხოვნები:

პროფესორის თანამდებობისთვის:

ა) 6 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;

ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური  ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;

გ) სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა;

დ) უცხო ენის  ცოდნა.

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობისთვის:

ა) 3 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;

ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური  ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.

გ) სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა

დ) უცხო ენის  ცოდნა

 

ასისტენტ პროფესორის თანამდებობისთვის

ა) 1 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.

ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური  ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.

გ) სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა

დ) უცხო ენის  ცოდნა

ასისტენტის თანამდებობისთვის

ა) დოქტორანტის სტატუსი

ბ) უცხო ენის  ცოდნა

 

უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებამოსილებას, „უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის“ 35-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და უნივერსიტეტის შინაგანაწესით დადგენილი წესის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, განახორციელოს ზემოთ მითითებული აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელად კვალიფიციური პერსონალის შერჩევა პროფესიული ნიშნით, რომელთა კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით.

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • ავტობიოგრაფია (CV)
  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;

 

საბუთების მიღება 2018 წლის  27 აპრილი; კანდიდატებთან გასაუბრება - 30  აპრილი.

 

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

 

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: vacancy@gipa.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 2497500

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს აკადემიურ თანამდებობებზე (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და  ასისტენტი);

 

 • საჯარო მმართველობა - პროფესორი - 3, ასისტენტ პროფესორი - 2, ასისტენტი -3;
 • ეკონომიკა - პროფესორი - 1, ასოცირებული პროფესორი - 2, ასისტენტი -1;
 • მედია მენეჯმენტი და კომუნიკაცია - პროფესორი - 2;
 • საზოგადოებრივი ურთიერთობები - - პროფესორი - 1, ასოცირებული პროფესორი - 1, ასისტენტი -2;
 • მედია ხელოვნება - პროფესორი - 2, ასოცირებული  პროფესორი - 1, ასისტენტი -1;
 • სისხლის სამართალი - პროფესორი - 1, ასოცირებული პროფესორი - 1;
 • საჯარო სამართალი - პროფესორი 1, ასოცირებული პროფესორი - 2;
 • მედია ინჟინერია - ასოცირებული  პროფესორი - 2, ასისტენტი -1;
 • სოციალური მეცნიერებები - პროფესორი - 3, ასოცირებული  პროფესორი - 2, ასისტენტ პროფესორი -2;
 • ფსიქოლოგია - პროფესორი - 1,  ასისტენტი -1;
 • სოციოლოგია - პროფესორი - 3, ასოცირებული  პროფესორი - 2, ასისტენტი -2;

 

 • ბიზნეს ადმინისტრირება - პროფესორი - 2, ასოცირებული  პროფესორი - 2, ასისტენტ პროფესორი -1, ასისტენტი - 2;
 • სტატისტიკა და კვლევის მეთოდები - პროფესორი - 1, ასოცირებული  პროფესორი - 2, ასისტენტ პროფესორი -2, ასისტენტი - 2;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

პროფესორის თანამდებობისთვის:

ა) 6 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;

ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური  ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;

გ) სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა;

დ) უცხო ენის  ცოდნა.

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობისთვის:

ა) 3 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;

ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური  ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.

გ) სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა

დ) უცხო ენის  ცოდნა

ასისტენტ პროფესორის თანამდებობისთვის

ა) 1 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.

ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური  ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში.

გ) სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა

დ) უცხო ენის  ცოდნა

ასისტენტის თანამდებობისთვის

ა) დოქტორანტის სტატუსი

ბ) უცხო ენის  ცოდნა

 

უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებამოსილებას, „უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის“ 35-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და უნივერსიტეტის შინაგანაწესით დადგენილი წესის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, განახორციელოს ზემოთ მითითებული აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელად კვალიფიციური პერსონალის შერჩევა პროფესიული ნიშნით, რომელთა კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით.

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • ავტობიოგრაფია (CV)
  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;

 

საბუთების მიღება 2018 წლის  23 აპრილი; კანდიდატებთან გასაუბრება - 25, 26  აპრილი.

 

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

 

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: vacancy@gipa.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 2497500