ვაკანსიები

სამუშაოს აღწერა:

 • პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად პროგრამის კურიკულუმის და სასწავლო ცხრილის შედგენა;
 • უნივერსიტეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, სასწავლო პროცესის მართვა ( აღრიცხვიანობა, სტუდენტთა სტატუსები და ა.შ);
 • უცხოელი ლექტორების / ექსპერტების კონტაქტების მოძიება, ინიცირება და საჭიროების შემთხვევაში, ლოგისტიკური და აკადემიური პროცესის ხელშეწყობა;
 • პროგრამასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის და მასალის მოწესრიგება, კერძოდ, ლექტორების სასწავლო მასალების დაფაილება, სტუდენტთა დოკუმენტაციის აღრიცხვა/შენახვის უზრუნველყოფა.
 • ინსტიტუტში მიმდინარე კვლევებში მონაწილეობის მიღება საჭიროებისა და შესაბამისობის შემთხვევაში
 • აკადემიური წელიწადის დასრულებისას დიპლომების დაცვის ორგანიზება და გამოსაშვები ცერემონიალის ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება.
 • გაწეული მუშაობის შესახებ ყოველთვიური და ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა დეკანისთვის.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
 • პრობლემებზე დროული რეაგირების უნარი;
 • დროის მართვის უნარი;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 • უცხო ენის მაღალ დონეზე ცოდნა ( ზეპირი და წერილობითი)

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

** ავტობიოგრაფია (CV);

** სამოტივაციო წერილი

** სარეკომენდაციო წერილი (რეკომენდატორის საკონტაქტო მონაცემების მითითებით)

  

საბუთები მიიღება 1 მაისიდან 3 მაისის ჩათვლით ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: vacancy@gipa.ge

კანდიდატებთან გასაუბრება 8 – 10 მაისი. გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.