ვაკანსიები

ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს აკადემიურ თანამდებობაზე ( პროფესორი);

 

მიმართულება - მედია და კომუნიკაცია.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 6 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

 

უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებამოსილებას, „უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის“ 35-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და უნივერსიტეტის შინაგანაწესით დადგენილი წესის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, განახორციელოს ზემოთ მითითებული აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელად კვალიფიციური პერსონალის შერჩევა პროფესიული ნიშნით, რომელთა კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • ავტობიოგრაფია (CV)
  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;

 

საბუთების მიღება 2021 წლის 16 აპრილიდან  18 აპრილის ჩათვლით; კანდიდატებთან გასაუბრება -  23 აპრილი.

 

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

 

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: vacancy@gipa.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 17 67 17

ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს აკადემიურ აკადემიურ თანამდებობაზე ( ასისტენტ-პროფესორი - 2, ასისტენტი - 4);

 

მიმართულებები:

 

 • ფსიქოლოგია (განათლების ფსიქოლოგია) - ასისტენტ-პროფესორი -1;
 • სოციალური მეცნიერებები (სოციო-კულტურული ანთროპოლოგია) - ასისტენტ-პროფესორი - 1;
 • პოლიტიკის მეცნიერებები (პოლიტიკური მარკეტინგი) - ასისტენტი - 1;
 • სოციალური მეცნიერებები (სოციო-კულტურული ანთროპოლოგია) - ასისტენტი - 1;
 • განათლების პოლიტიკა და ადმინისტრირება - ასისტენტი - 1;
 • სოციალური მეცნიერებები (იძულებითი მიგრაცია) - ასისტენტი -1.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ასისტენტ-პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

        ასისტენტი

 • დოქტორანტი შესაბამის დისციპლინაში;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • მაგისტრი ფსიქოლოგიის მიმართულებით (სოციალური მეცნიერებები - იძულებითი მიგრაცია
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • ავტობიოგრაფია (CV)
  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;

 

საბუთების მიღება 2021 წლის 16 აპრილიდან  18 აპრილის ჩათვლით; კანდიდატებთან გასაუბრება -  27 აპრილი.

 

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

 

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: vacancy@gipa.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 17 67 17

ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს აკადემიურ თანამდებობებზე (ასოცირებული პროფესორი - 8), (ასისტენტ-პროფესორი - 3), (ასისტენტი - 4);

 

მიმართულებები;

 

 • გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და მართვა (ასოცირებული პროფესორი -5, ასისტენტ-პროფესორი - 3, ასისტენტი -2);
 • საჯარო მმართველობა (ასოცირებული პროფესორი -3, ასისტენტი -2);

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ასოცირებული პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 4 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი, წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

ასისტენტ-პროფესორი:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 3 წლიანი  გამოცდილება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ზეპირი, წერილობითი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

        ასისტენტი

 • დოქტორანტი შესაბამის დისციპლინაში;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • ავტობიოგრაფია (CV)
  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;

 

საბუთების მიღება 2021 წლის 27 აპრილიდან  29 აპრილის ჩათვლით; კანდიდატებთან გასაუბრება - 5 მაისი.