ვაკანსიები

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს
აკადემიურ თანამდებობაზე ( ასოცირებული პროფესორი);


მიმართულება:

  •  ბიზნესის ადმინისტრირება ფინანსების განხრით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) 3 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;
ბ) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის
დისციპლინაში.
გ) სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა
დ) უცხო ენის ცოდნა

უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებამოსილებას, „უმაღლესი განათლების შესახებ
საქართველოს კანონის“ 35-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და უნივერსიტეტის შინაგანაწესით
დადგენილი წესის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარი დისკრეციული
უფლებამოსილების ფარგლებში, განახორციელოს ზემოთ მითითებული აკადემიური
თანამდებობების დასაკავებელად კვალიფიციური პერსონალის შერჩევა პროფესიული
ნიშნით, რომელთა კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული
გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით.
კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:

  • ავტობიოგრაფია (CV)
    პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის
    დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები
  • საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების
    ჩამონათვალი;


საბუთების მიღება 2019 წლის 8-9 იანვარი; კანდიდატებთან გასაუბრება - 14-17 იანვარი.


გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.


გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: vacancy@gipa.ge


საკონტაქტო ტელეფონი: 249 75 00