პროფესურა

ნანი მაჭარაშვილი

საჯარო მმართველობის და გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი / საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

პროფესია : საჯარო პოლიტიკა საჯარო ადმინისტრირება, პოლიტიკის მეცნიერება

გამოცდილება: საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების სფეროს კვლევა, კონსულტირება, ტრენინგები

მოქმედისამსახური : ასოცირებული პროფესორი, ინტერდისცილინური პროგრამებისა და კვლევების განვითარების ცენტრის დირექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ); მოწვეული ლექტორი (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

კვლევები და პუბლიკაციები (თუ აქვს გამოჩნდება თუ არა არ გამოჩნდება) –

Lia Tsuladze, Nana Macharashvili & Ketevan Pachulia (2017), SOS Tbilisi,Problems of Post-Communism

DOI: 10.1080/10758216.2017.1308228

 

Macharashvili, N., Basilaia, E, Tangiashvili, N. (2015) Policy Advocacy Success in Georgia: The Role and Limitations of NGOs in Influencing Public Policy, Tbilisi (manuscript on Geotgian and English Languages). file:///C:/Users/User/Downloads/Macharashvili_2015_Policy%20Advocacy%20Success%20in%20Georgia_eng.pdf

 

N.Macharashvili, N.Vasadze, (2013) Book review for Ricketts, A. (2012) The Activists' Handbook: A Step-by-Step Guide to Participative Democracy, Zed BooksL London, NY, in Community Development Journal (2013) 48 (4): 648-651. Macharashvili N. (2011)Windows of Opportunity for governmental and non-governmental organization partnership in Georgia. Annual Publication.  Center of Training and Consultancy. 2010

 

ინტერესი - კინოლოგია, ბონსაის ხეების შეგროვება.