პროფესურა

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორისო ეკონომიკა

სრული პროფესორი, ფილოსოფიის დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკის საფუძვლები

პროფესორი; ეკონომიკის დოქტორი; 1993-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე. გამოქვეყნებული აქვს 40 მეცნიერული პუბლიკაცია.