პროფესურა

ანანო გორგოძე

ასისტენტ-პროფესორი / ეფექტური კომუნიკაციის საფუძვლები გარემოს დაცვით სფეროში ; პროფესიული უნარები

ელფოსტა: a.gorgodze@gipa.ge

გამოცდილი აკადემიური საბჭოს წევრი განათლების მენეჯმენტში მუშაობის გამოცდილებით. მისი ექსპერტიზა ფარავს არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე კერძო და საჯარო სექტორს. აქვს ანალიტიკური უნარ-ჩვევები, კვლევის, რედაქტირებისა, საჯარო გამოსვლების, ლიდერობისა და მენეჯმენტის ექსპერტიზა. მისი სამაგისტრო ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში საჯარო მმართველობას უკავშირდება. ამჟამად ჩართულია სადოქტორო სწავლებაში და მისი კვლევის ინტერესს წარმოადგენს საგანმანათლებლო და შრომის ბაზრის ურთიერთკავშირი.

პროექტები:

2016-2017: პროექტის კოორდინატორი - „GIPA-ს, როგორც ენტრეპრენიორუოლი / მეწარმეობრივი უნივერსიტეტის განვითარება“ - ნიდერლანდების მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი (NFP);

2016-2017: კვლევის კოორდინატორი - “ორგანიზაციის ეფექტიანობის საზომები GIPA-ში“;

2014-2015: პროექტის ტექნიკური კოორდინატორი – “სახელმწიფოებრივი მოწყობის საპრეზიდენტო კოლეგიუმი“, დაფინანსებული საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ;

2013-2015: პროექტის მენეჯერი - შვედეთის Östhammar-ის მუნიციპალიტეტსა და GIPA-ს შორის არსებული კონტრაქტი;

2014: პროექტის მენეჯერი, USAID: Policy, Advocacy, and Civil Society Development in Georgia (G-PAC), East West Management Institute – “ქართული სიტუაციური ანალიზების განვითარება”;

2013: პროექტის კოორდინატორი, USAID: Policy, Advocacy, and Civil Society Development in Georgia (G-PAC), East West Management Institute – “ორგანიზაციული თეორიის კურსის განვითარება”.

კვლევები და პუბლიკაციები:

“საჯარო სექტორი საქართველოში - პრობლემები და გამოწვევები (თვისებრივი კვლევა)) – კვლევითი გუნდის წევრი (მაისი, 2014)

4-ე საერთაშორისო შავი ზღვის კონგრესი, მოხსენება: „ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნდამენტური პრობლემები (ნოემბერი, 2013)“

სადიპლომო ნაშრომი: „მოხალისეობა (Volunteering) სტუდენტებში: სტუდენტთა ინფორმირებულობა და აქტიურობა, არასამთავრობო სექტორში მისი განვითარების ტენდენციები და მოხალისეობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა (თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევა)“ (ივნისი, 2012)

“პოლიტიკური პარტიები საქართველოში  - ადგილობრივი არჩევნებისათვის საარჩევნო პროგრამების ანალიზი (თვისებრივი კვლევა)“ (ივნისი, 2010)