პროფესურა

თემურ ბჟალავა

ასოცირებული პროფესორი / შესავალი ფსიქოლოგიაში

ელფოსტა: bjalava@yahoo.com

პროფესია : ფსიქოლოგი
გამოცდილება:
სამუშაო გამოცდილება
- ასოცირებული პროფესორი. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი. 2017 წლიდან
დღემდე
- დირექტორი. შ.პ.ს. „ირაო+“. თბილისი, საქართველო. 2007-2017
- უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. დ.უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი,
სამედიცინო ფსიქოლოგიის განყოფილება. თბილისი, საქართველო. 1990-2011.
-დირექტორის მოადგილე, შ.პ.ს. „ირაო+“.თბილისი, საქართველო. 2004-2007
- სწავლული მდივანი. დ.უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი,
საქართველო. 2002-2004
- დირექტორი. შ.პ.ს. „APRA“ (სარეკლამო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სააგენტო). თბილისი, საქართველო. 1999-2001
- თბილისის ფილიალის დირექტორი. „ტელეკომპანია CTR“, მოსკოვი, რუსეთი.
1994-1998
- ფსიქოლოგი, HR. „ტელეკომპანია რუსთავი-2“. რუსთავი, საქართველო. 1992-1994
- უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. განათლების სამინისტროს გამოყენებითი
ფსიქოლოგიის სამეცნიერო რესპუბლიკური ცენტრი. თბილისი, საქართველო.
1990-1994
- მეცნიერ თანამშრომელი. დ.უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი,
სამედიცინო ფსიქოლოგიის განყოფილება. თბილისი, საქართველო. 1980-1990
- პრეპარატორი. მ.ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი. თბილისი, საქართველო. 1973-1975
პედაგოგიური გამოცდილება
- ასოცირებული პროფესორი. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი. 2017 წლიდან
დღემდე
- ასისტენტ-პროფესორი. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.
თბილისი, საქართველო. 2014-2016
- პათოფსიქოლოგიის ლექტორი. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.
თბილისი, საქართველო. 2011-2014
- ასოცირებული-პროფესორი. დ, უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის სასწავლო
ინსტიტუტი. თბილისი, საქართველო. 2007-2009
- პათოფსიქოლოგიის ლექტორი. დ, უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის სასწავლო
ინსტიტუტი. თბილისი, საქართველო. 2000-2007

- პათოფსიქოლოგიის ლექტორი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო. 2000-2005
- პათოფსიქოლოგიის ლექტორი. თსუ, თბილისი, საქართველო. 1986-2005
მოქმედი სამსახური : ასოცირებული პროფესორი. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი.
კვლევები და პუბლიკაციები 2000 წლიდან -
- Теория стресса и методов его упрввления на основе теории установки. VI
Международная Научная Конференция. Актуальные Проблемы Теоретической и
Прикладной Психологии. Материалы. Ереван, Армения. (Совместно с
Р.Т.Сакварелидзе). 2017
- Установочный Механизм Дистресса. V Международная Научная Конференция.
Современные Проблемы Теоретической и Прикладной Психологии. Материалы.
Ереван, Армения. (Совместно с Р.Т.Сакварелидзе). 2015
- Сугестия и Теория Установки. IV Международная Научная Конференция.
Современные Проблемы Теоретической и Прикладной Психологии. Материалы.
Ереван, Армения. (Совместно с Р.Т.Сакварелидзе). 2013
- თავისუფლების პრობლემა დასავლური მეცნიერების, აღმოსავლური რელიგიების
და ქართული ფსიქოქლოგიური სკოლის პარადიგმები. საქართველოს
ფსიქოლოგიის მაცნე, #1. თბილისი, საქართველო. (რ. საყვარელიძესთან ერთად).
2009
- შფოთვის დონე და ღირებულებათა სისტემა ქართველ ჯარისკაცებთან.
საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე, #1. თბილისი, საქართველო. 2006
- Correlation Between The System Of Values And The Stressful Factors (Anxiety Level)
Among The Group Of Georgian Soldiers (NATO Symposium on “Advanced
Technologies for Military Training”, held Genoa, Italy 13-15 October 2003, and
published in RTO-MP- HFM-101.)
- მოზარდების დევიაციური ქცევები - წარმატების დევიაცია. ჩუბინი, ტომი I,
თბილისი, 2001