მობილობა

25 მარტი 2024 გარე მობილობა

გარე მობილობა

გარე მობილობამობილობის ფარგლებში, დაინტერესებულ სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ  გადმოვიდნენ და სწავლა გააგრძელონ GIPA-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე. სტუდენტებს მობილობის წესით სწავლის გაგრძელების საშუალება ეძლევათ წელიწადში ორჯერ, შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრებში, სსიპ - განათლების ხარისხის ...

25 მარტი 2024 შიდა მობილობა

შიდა მობილობა

შიდა მობილობა შიდა მობილობის ფარგლებში სტუდენტებს, რომლებმაც ჩააბარეს და სწავლობენ GIPA-ს საგანმანათლებლო პროგრამაზე  საშუალება ეძლევათ გადავიდნენ და სწავლა გააგრძელონ GIPA-ს სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე. შიდა მობილობა ცხადდება წელიწადში ორჯერ, სასწავლო პროცესის დაწყებამდე რექტორის შესაბამის ...