დოკუმენტები

 1. წესდება
 2. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები
 3. დებულება
 4. ეთიკისა და ქცევის კოდექსი
 5. სტუდენტთა ინსტრუქცია პლაგიატის თავიდან აცილების შესახებ
 6. შინაგანაწესი
 7. ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა
 8. სამაგისტრო პროგრამების კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი
 9. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება
 10. ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების, გაცვლითი პროგრამების, ERASMUS + - ის გაცვლით პროგრამების და მოკლევადიანი სასწავლო კურსების განხორციელებისა და ამ პროგრამებში სტუდენტთა, ადმინისტრაციული, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შერჩევის წესი
 11. საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი
 12. სამოქმედო გეგმა 2021-2024
 13. ბიუჯეტი