რეგულაციები

 1. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - წესდება
 2. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები
 3. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - დებულება
 4. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ეთიკისა და ქცევის კოდექსი
 5. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - სტუდენტთა ინსტრუქცია პლაგიატის თავიდან აცილების შესახებ
 6. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - შინაგანაწესი
 7. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - 2017-2018 წლის საქმიანობის ანგარიში
 8. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - 2012-2013 წლის საქმიანობის ანგარიში
 9. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - 2014-2015 წლის საქმიანობის ანგარიში
 10. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - 2015-2017 წლის საქმიანობის ანგარიში
 11. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - 2018 წლის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში
 12. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - 2019 წლის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში
 13. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - 2020 წლის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში
 14. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - 2021 წლის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში
 15. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი
 16. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა
 17. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2018-2024
 18. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - სამოქმედო გეგმა 2021-2024
 19. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა 2012
 20. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა 2013
 21. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა 2014
 22. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა 2015
 23. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა 2016
 24. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა 2018
 25. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა 2019
 26. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა 2020
 27. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა 2021
 28. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ბიუჯეტი
 29. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - სამაგისტრო პროგრამების კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი
 30. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების, გაცვლითი პროგრამების, ERASMUS + - ის გაცვლით პროგრამების და მოკლევადიანი სასწავლო კურსების განხორციელებისა და ამ პროგრამებში სტუდენტთა, ადმინისტრაციული, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შერჩევის წესი