რეგულაციები

 1. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მისია და მიზნები
 2. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამოქმედო გეგმა 2011-2017
 3. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის წესდება
 4. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის შინაგანაწესი
 5. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტრუქტურა
 6. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
 7. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სწავლების ხარისხის შეფასების რეგულაცია
 8. რეგულაცია არჩევით საგნებთან მიმართებაში
 9. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციული პროცესის ორგანიზაციის განმსაზღვრელი დოკუმენტი
 10. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სასწავლო პროცესის შეფასების სისტემა
 11. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, "საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის" შრომის შინაგანაწესი
 12. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
 13. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 2017 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

 1. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მისია და მიზნები
 2. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის შინაგანაწესი
 3. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტრუქტურა
 4. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამოქმედო გეგმა 2011-2017
 5. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სწავლების ხარისხის შეფასების რეგულაცია
 6. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის წესები
 7. რეგულაცია არჩევით საგნებთან მიმართებაში
 8. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში სტუდენტის მიღების წესი
 9. სასწავლო პროგრამების კატალოგი
 10. სწავლის პერიოდში მიღებული განათლებისა და კრედიტების აღიარების წესი
 11. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციული პროცესის ორგანიზაციის განმსაზღვრელი დოკუმენტი
 12. მმართველობის სკოლის დებულება
 13. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილებით (#215) ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს 2012 წლიდან 5 წლის ვადით მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი.
 14. გადაწყვეტილება ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ავტორიზაციის შესახებ

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 10 დეკემბრის #202 გადაწყვეტილებით.

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #713 გადაწყვეტილებით.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 12 თებერვლის #27 გადაწყვეტილებით.

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #717 გადაწყვეტილებით.

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #718 გადაწყვეტილებით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 12 თებერვლის #28 გადაწყვეტილებით.

მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #715 გადაწყვეტილებით.

საზოგადოებრივ ურთიერთობათა სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #719 გადაწყვეტილებით.

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #714 გადაწყვეტილებით.

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #716 გადაწყვეტილებით.

სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 11 დეკემბრის #752 გადაწყვეტილებით.

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  2014 წლის 25 მარტის გადაწყვეტილებით.

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  2014 წლის 25 მარტის გადაწყვეტილებით.

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  2013 წლის 10 დეკემბრის #202 გადაწყვეტილებით.

აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  2013 წლის 10 დეკემბრის #202 გადაწყვეტილებით.

მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 24 აპრილის #87 გადაწყვეტილებით.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის კატალოგი ალფავიტის მიხედვით

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის კატალოგი თემატიკის მიხედვით

სასწავლო პროგრამების კატალოგი