რეგულაციები

  1. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის წესდება
  2. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
  3. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დებულება
  4. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი
  5. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტთა ინსტრუქცია პლაგიატის თავიდან აცილების შესახებ
  6. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის შინაგანაწესი
  7. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 2017-2018 წლის ბიუჯეტი
  8. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 2014-2015 წლის საქმიანობის ანგარიში
  9. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 2015-2016 წლის საქმიანობის ანგარიში
  10. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი