რეგულაციები

  1. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის წესდება
  2. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
  3. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დებულება
  4. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი
  5. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტთა ინსტრუქცია პლაგიატის თავიდან აცილების შესახებ
  6. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესი
  7. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 2017-2018 წლის ბიუჯეტი
  8. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 2014-2015 წლის საქმიანობის ანგარიში
  9. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 2015-2016 წლის საქმიანობის ანგარიში
  10. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 10 დეკემბრის #202 გადაწყვეტილებით.

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #713 გადაწყვეტილებით.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 12 თებერვლის #27 გადაწყვეტილებით.

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #717 გადაწყვეტილებით.

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #718 გადაწყვეტილებით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 12 თებერვლის #28 გადაწყვეტილებით.

მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #715 გადაწყვეტილებით.

საზოგადოებრივ ურთიერთობათა სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #719 გადაწყვეტილებით.

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #714 გადაწყვეტილებით.

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27 ნოემბრის #716 გადაწყვეტილებით.

სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 11 დეკემბრის #752 გადაწყვეტილებით.

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  2014 წლის 25 მარტის გადაწყვეტილებით.

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  2014 წლის 25 მარტის გადაწყვეტილებით.

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  2013 წლის 10 დეკემბრის #202 გადაწყვეტილებით.

აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  2013 წლის 10 დეკემბრის #202 გადაწყვეტილებით.

მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 24 აპრილის #87 გადაწყვეტილებით.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის კატალოგი ალფავიტის მიხედვით

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის კატალოგი თემატიკის მიხედვით

სასწავლო პროგრამების კატალოგი