პოლიტიკის მეცნიერებები

თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე ძალაუფლების შესწავლის საკითხებს კვლავ აქტუალურს ხდის, რაც პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა.

პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს მმართველობის ძირითადი ფორმები და მისცეს მათ ცოდნა სახელმწიფოს მართვის, დემოკრატიული წყობის, სამოქალაქო აქტივიზმის, ლიბერალური ღირებულებებისა და ადამიანთა უფლებების ძირითადი პრინციპების შესახებ.

რას ვისწავლი?

მმართველობის ფორმებსა და მეთოდებს: დემოკრატიული მმართველობა (საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ნახევრად საპრეზიდენტო პოლიტიკური სისტემები), ტოტალიტარიზმი და ავტორიტარიზმი, ჰიბრიდული რეჟიმები, ხელისუფლების აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო შტოებად დანაწევრების პრინციპები.

პოლიტიკურ იდეოლოგიებს: ლიბერალიზმის, კონსერვატიზმის, სოციალიზმის, ფემინიზმის, ეკოლოგიზმის, ანარქიზმის, ნაციონალიზმისა და სხვა პოლიტიკური იდეოლოგიების ძირითად ღირებულებებს.

პოლიტიკურ მარკეტინგსა და კომუნიკაციას: საარჩევნო კამპანიები, პოლიტიკოსის და სახელმწიფოს იმიჯი, სახელმწიფოს გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიები, პოლიტიკური კომუნიკაციის და მედიის სტრატეგიები.

ადგილობრივ და საერთაშორისო მმართველობას: საქართველოს სახელმწიფო მოწყობა და პოლიტიკური სისტემა, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, გეოპოლიტიკა და გლობალიზაცია, ევროკავშირის პოლიტიკა, ეროვნული უსაფრთხოება.

პოლიტიკის კვლევასა და ანალიზს: კვლევის მეთოდები, სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიტიკური პარტიები, კონფლიქტები, ეკონომიკა, სოციალური პოლიტიკა, საჯარო პოლიტიკის ანალიზი, არჩევნები და  პოლიტიკური აქტივიზმი.

ვინ ვიქნები?

4 წელიწადში იქნები პოლიტიკის ანალიტიკოსი

შეძლებ იმუშაო: სახელმწიფო ინსტიტუტებში (როგორც ცენტრალურ ისე მუნიციპალურ დონეზე) ასევე არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციებში.

შეძლებ, სახელმწიფო ინსტიტუტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიებისთვის ანალიტიკური და კვლევითი დოკუმენტების მომზადებასა და რეკომენდაციების შემუშავებას. შეგეძლება პოლიტიკური კონსულტირების გაწევა პოლიტიკური პარტიებისთვის - იდეოლოგიური პროფილის შექმნა, მარკეტინგული და საკომუნიკაციო სტრატეგიის დაგეგმვა. ასევე, შეძლებ, პოლიტიკურ ანალიტიკოსად მედია ორგანიზაციებში მუშაობას.

იხილეთ კურიკულუმი.

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 30

პროგრამის კოდი აბიტურიენტთა ცნობარში: 1530104

სწავლების ენა: ქართული

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ინგლისური ენა 
 3. ერთ-ერთი შემდეგი საგანი: ისტორია, მათემატიკა, გეოგრაფია ან სამოქალაქო განათლება

*ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი არჩევითი საგნები: მე-4 საგნის ჩაბარება სავალდებულო არ არის

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

 • რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი
 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები

პირველკურსელთა რეგისტრაცია:

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია იწრმოებს ელექტრონულად.

1. რეგისტრაციისათვის სტუდენტმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობისდამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი
 • 1 ფოტოსურათი, ზომით ¾
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის)
 • სწავლის წლიური გადასახადის 25%-ის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. თუ აბიტურიენტს მოპოვებული აქვს სასწავლო გრანტი, მის მიერ რეგისტრაციამდე გადასახდელი თანხის ოდენობა შეადგენს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საფასურისა და გრანტის სხვაობის მეოთხედს

2. ხელშეკრულების გაფორმება:

მას შემდეგ, რაც სტუდენტი გაივლის ონლაინ რეგისტრაციას, ხელშეკრულების გასაფორმებლად  უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში, სოციალური მეცნიერებების სკოლაში (თბილისი, ვახტანგ გორგასლის 101).

* იმ პირველკურსელს, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმების დღისთვის არ იქნება სრულწლოვანი (18 წლის), თან უნდა ახლდეს მშობელი, ან მინდობილი პირი რომელიც ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას (ადგილზე უნდა წარმოადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული შესაბამისი დოკუმენტაცია).

პროგრამის წლიური ღირებულება: 3600 ლარი

*თანხის გადახდა ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

საუნივერსიტეტო დაფინანსების სისტემა

I სასწავლო წელს:

 • 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად, 100%-იან ან 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, GIPA-ს 1000 ლარიანი ფასდაკლება

II სასწავლო წელს:

 • სტუდენტები, რომელთა GPA იქნება 3,5 და მეტი, ისარგებლებენ 1000 ლარამდე ფასდაკლებით, რეიტინგის შესაბამისად:

- 1000 ლარი

- 900 ლარი

- 800 ლარი

- 700 ლარი

- 600 ლარი


*
სტუდენტს შიდა დაფინანსება შეუნარჩუნდება იმ შემთხვევაში, თუ მისი GPA იქნება 3.5 ან მეტი. 

სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით.


გადახდა 

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე.

*დანიშნულებაში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და სასწავლო პროგრამის დასახელება.

საბანკო რეკვიზიტები / Bank Details:

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელებაააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიშიGE84TB1100000110700419 / GEL

ტროის უნივერსიტეტი (აშშ)

GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატი გთავაზობთ ორმაგ დიპლომს ტროის უნივერსიტეტთან ერთად. სტუდენტებს შეუძლიათ პირველი სამი წელი ისწავლონ ჯიპას ბაკალავრიატში, ერთი წელი კი ტროის უნივერსიტეტში, სადაც ისინი გადაიხდიან საფასურის მხოლოდ ნახევარს. ორმაგი დიპლომი გაიცემა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობებში. ეს არის უნიკალური შეთავაზება, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს აიღოს ამერიკული დიპლომი დაახლოებით 18 000 დოლარად.


ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტი (აშშ) Northern Arizona University, NAU;

ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ფლეგსტაფში.


სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი (ესპანეთი) University of Santiago de Compostela

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ სანტიაგო დე კომპოსტელაში.


ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (ნიდერლანდებიThe Hague University of Applied Sciences

ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰააგაში.


ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) Lille Catholic University

ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლილში.


კალიარის უნივერსიტეტი (იტალია)

კალიარის უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის ივნისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ კალიარიში. 


პერუჯის უნივერსიტეტი (Italy, Perugia)

პერუჯის უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პერუჯაში. თავის მხრივ, GIPA მასპინძლობს სტუდენტებს იტალიიდან


დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტი (Poland, Dąbrowa Górnicza)

დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ გორნიცაში.


ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლა (Germany, Berlin)

ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წლის თებერვალში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბერლინში.


პასაუს უნივერსიტეტი

პასაუს უნივერსიტეტი არის სახელმწიფო კვლევითი უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს გერმანიაში, ქვემო ბავარიაში, ქ. პასაუში. იგი დაარსდა 1973 წელს, და  ითვლება ყველაზე ახალგაზრდა უნივერსიტეტად ბავარიაში და აქვს ყველაზე თანამედროვე კამპუსი ბავარიის მხარეში.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


ვიტაუტას მაგნუსის უნივერსიტეტი

ვიტაუტას მაგნუსის უნივერსიტეტი (VMU) არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქ. კაუნასში, ლიტვა. უნივერსიტეტი დაარსდა 1922 წელს ომის პერიოდში, როგორც ალტერნატიული ეროვნული უნივერსიტეტი. თავდაპირველად მას ლიტვის უნივერსიტეტს უწოდებდნენ, მაგრამ 1930 წელს უნივერსიტეტს სახელად უწოდეს Vytautas Magnus University, რომელიც აღნიშნავს ლიტვის მმართველის ვიტაუტას დიდის გარდაცვალების 500 წლის იუბილეს. VMU ლიტვის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია და მასში სწავლობს დაახლოებით 8 800 სტუდენტი.

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


ფლორენციის უნივერსიტეტი:

ფლორენციის უნივერსიტეტის წარმოშობა თარიღდება 1321 წელს ფლორენციის
რესპუბლიკის მიერ დაარსებული Studium Generale-ით. ფლორენციის უნივერსიტეტი
არის იტალიის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ცენტრი კვლევისა და
უმაღლესი განათლების მიმართულებით. მასში დასაქმებულია 1,800 ლექტორი და
სამეცნიერო პერსონალით, 1,600 ტექნიკური . და ადმინისტრაციული პერსონალი და
1600-ზე მეტი მკვლევარი ასისტენტი და დოქტორანტი.
კულტურული და სამეცნიერო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა
2022 წლის იანვარში. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს
შორის დაინერგა სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში,
ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში
სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.


რომის საპიენცის უნივერსიტეტი:

დაარსებული 1303 წელს, Sapienza არის უძველესი უნივერსიტეტი რომში და ერთ ერთი
უმსხვილესი ევროპაში. მისი მისიაა წვლილი შეიტანოს ცოდნაზე დაფუძნებული
საზოგადოების განვითარებაში კვლევის, საუკეთესო გამოცდილების, ხარისხიანი
განათლებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით.
სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2022 წლის მარტში.
ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა
სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად
შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული
სემესტრის გასავლელად.
თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


ოსტრავას უნივერსიტეტი:

ოსტრავას უნივერსიტეტი არის საჯარო უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქალაქ
ოსტრავაში, მორავია-სილეზიის რეგიონში, ჩეხეთის რესპუბლიკა. იგი დაარსდა 1991
წელს, წარმოადგენს უახლეს საჯარო უნივერსიტეტს ოსტრავაში. იგი შედგება ექვსი

ფაკულტეტისა და ორი ინსტიტუტისგან, რომლებიც უზრუნველყოფენ
საუნივერსიტეტო განათლებას.
ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ
შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2023 წელს. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე,
ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის
ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ
უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.
თანამშრომლობის მიმართულება: პოლიტიკური მეცნიერება, ბიზნესი, ეკონომიკა; სამართალი;


კოიმბრას უნივერსიტეტი:

კოიმბრას უნივერსიტეტი არის საჯარო კვლევითი უნივერსიტეტი კოიმბრაში, პორტუგალია. პირველად დაარსდა ლისაბონში 1290 წელს, მან გაიარა რამდენიმე გადაადგილება, სანამ სამუდამოდ გადავიდა კოიმბრაში 1537 წელს. უნივერსიტეტი  უძველეს უნივერსიტეტებს შორისაა მსოფლიოში უწყვეტი ფუნქციონირებით, და უძველესი პორტუგალიაში, რომელმაც ითამაშა გავლენიანი როლი უმაღლესი განათლების განვითარებაში პორტუგალიურ-ენოვან სამყაროში.

2022-2025 წწ. GIPA-სა და  კოიმბრას უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა ხორციელდება  „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში; (International Credit Mobility: -სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა);

თანამშრომლობის მიმართულებები: პოლიტიკის მეცნიერებები, ბიზნესი; ფსიქოლოგია მედია;


University of Pécs:

GIPA-სა და University of Pécs-ს შორის თანამშრომლობა ხორციელდება 2020 წლიდან „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში; (International Credit Mobility: -სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა); თანამშრომლობის მიმართულება: პოლიტიკური მეცნიერებები, სამართალი;

1. როგორია სტუდენტური ცხოვრება GIPA-ში?

GIPA უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს. თუ შენ გახდები GIPA-ს სტუდენტი, ჩაერთვები შემდეგ ღონისძიებებში/აქტივობებში და არამხოლოდ:

 • სტუდენტური კლუბები (GIPA-ს პოლიტიკის კლუბი, GIPA-ს თეატრალური დასი, GIPA-ს კინო-კლუბი, GIPA-ს მოგზაურთა კლუბი, GIPA-ს დებატ-კლუბი და ა.შ.)
 • GIPA-ს მიერ ორგანიზებული ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტები/კონფერენციები
 • სტუდენტების მიერ ინიცირებული სხვადასხვა სახის სოციალური ტიპის ღონისძიებები (ტერიტორიების დასუფთავება, ხეების დარგვა, საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები და ა.შ)
 • GIPA-ს მიერ ორგანიზებული სტუდენტური პროექტები (Portfolio Review, GIPA Docu; GIPA Friedman Prize, ა.შ.)
 • სტუდენტების მიერ ინიცირებული და განხორციელებული პროექტები („აიკუბი“, “Lib Art”, GIPA-ს რადიო გადაცემები, ა.შ.)
 • საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა (სტუდენტების დოკუმენტური ფილმების
 • საერთაშორისო ფესტივალებზე წარდგენა, საერთაშორისო იმიტირებული სასამართლო პროცესები (William C. JESSUP) , საერთაშორისო კონფერენციები და ა.შ.)
 • სტუდენტების სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობა
 • უნივერსიტეტის სპორტული ღონისძიებები (სათხილამურო, საკალათბურთო, საფეხბურთო ტურნირები და ა.შ)

2. როგორი კომუნიკაციაა ადმინისტრაციასა და სტუდენტებს შორის?

GIPA-ში არსებული ორგანიზაციული კულტურა, ჯგუფებში სტუდენტთა მცირე რაოდენობა და კოორდინატორების სისტემა შესაძლებლობას გვაძლევს, სტუდენტებს, ლექტორებსა და ადმინისტრაციას შორის სტუდენტზე მორგებული, მოქნილი (ბარიერების არმქონე) ინტერაქცია უზრუნველვყოთ. პროცესის არაფორმალური ხასიათი და ინტერაქციის მაღალი ხარისხი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს სასწავლო პროცესში სტუდენტთა მაქსიმალურ ჩართულობასა და სასწავლო პროცესის ეფექტურობას.

3. სად ვიმუშავებ?

პოლიტიკის ცოდნა ნიშნავს ერკვეოდე ქვეყნის განვითარების საკითხებსა და სტრატეგიულ ინტერესებში. შესაბამისად, შეძლებ იმუშაო: სახელმწიფო ინსტიტუტებში (როგორც ცენტრალურ ისე მუნიციპალურ დონეზე) ასევე არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციებში, პოლიტიკურ გაერთიანებებში.

შეძლებ, სახელმწიფო ინსტიტუტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიებისთვის ანალიტიკური და კვლევითი დოკუმენტების მომზადებასა და რეკომენდაციების შემუშავებას. შეგეძლება პოლიტიკური კონსულტირების გაწევა პოლიტიკური პარტიებისთვის - იდეოლოგიური პროფილის შექმნა, მარკეტინგული და საკომუნიკაციო სტრატეგიის დაგეგმვა. ასევე, შეძლებ, პოლიტიკურ ანალიტიკოსად მედია ორგანიზაციებში მუშაობას.

4. როგორ დამეხმარება GIPA დასაქმებაში?

სტუდენტების კარიერული განვითარების მიზნით, GIPA რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის:

 • შენი ინფორმირება ვაკანსიების, სტაჟირებების და სხვა კარიერული შესაძლებლობების შესახებ და შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა, როგორიცაა: გასაუბრებისთვის მომზადება, CV-ს, სამოტივაციო წერილის, რეკომენდაციის და სხვა დოკუმენტების მომზადება 
 • შენი საჭიროებიდან გამომდინარე, კარიერული განვითარების სხვადასხვა მასტერკლასების და ტრენინგების დაგეგმვა და განხორციელება
 • პოტენციურ დამსაქმებლებთან მჭიდრო კომუნიკაცია
 • შრომის ბაზრის კვლევა, რომლის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების განსაზღვრა და საჭიროების მიხედვით, დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილი კადრების პროფესიული უნარების გაუმჯობესება, მოცემულ შედეგებზე დაყრდნობით, აკადემიური პროცესის დახვეწა და შესაბამისი კადრების მომზადება
 • დასაქმების ფორუმების ორგანიზება

5. რით განსხვავდება არსებული პროგრამა ბაზარზე არსებული სხვა პროგრამებისგან?

ამ პროგრამაში გაერთიანებულია თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება. ჩვენი ლექტორები აქტიურად არიან ჩართულნი ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მონაწილეობენ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვასა და გადაწყვეტილებების შემუშავებაში. ისინი მუდმივად თანამშრომლობენ ევროპისა და აშშ-ს წამყვან კვლევით ცენტრებთან და ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, მათი აკადემიური საქმიანობა თანხვედრაშია ქვეყნის, რეგიონისა თუ საერთაშორისო განვითარების თანამედროვე პროცესებთან.

ლევან ბუსქანძე

პროგრამის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა:  l.buskandze@gipa.ge

მობ: (+995) 597 491 717

ადმინისტრაცია

ლექტორები