მოწვეული ლექტორები

ზვიად ბარქაია

საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკა

ზვიად ბარქაია არის ტროის უნივერსიტეტის (აშშ) ეკონომიკის მაგისტრი. მისი
ძირითადი საკვლევი საკითხები მოიცავს დეცენტრალიზებული ქსელების
(Blockchain) გავლენა ეკონომიკურ განვითარებაზე განვითარებად ქვეყნებში;
პირდაპირი უცხო ინვესტიციების ეფექტი ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების
განვითარებაში და არალეგალური მეწარმეობის როლი ცენტრალიზებული
ეკონომიკური სისტემების კოლაპსში. ზვიად ბარქაიამ 2016 წელს International Study
Association-ის 57-ე წლიურ კონფერენციაზე წარადგინა თემა რუსეთის საგარეო
პოლიტიკაში დემოგრაფიული კრიზისის როლზე. 2017 წელს ბარქაიამ Austrian
Economics Research Conference-ზე ისაუბრა მეწარმეობის (entrepreneurship) როლზე
საბჭოთა კავშირში.
ზვიად ბარქაია ასევე ფლობს პოლიტიკური მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხს ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და
საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხს საქართველოს საზოგადოებრის
საქმეთა ინსტიტუტიდან (GIPA). ბარქაია GIPA-ში კითხულობს კურსს