ადგილობრივი თვითმმართველობა


GIPA - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში სწავლებისა და კვლევის 20-წლიანი გამოცდილებით, წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის სახით ორიენტირებულია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დეცენტრალიზებული მართვის პროცესის შემდგომ მხარდაჭერას, რაც მიიღწევა საჯარო მმართველობის სფეროს ყველა მიმართულებით კვალიფიციური ცოდნის, უნარებისა და პასუხიმგებლობის მქონე და დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი საჯარო მმართველობის სპეციალისტების, მენეჯერებისა და ანალიტიკოსების მომზადებით, რომელთაც შეეძლებათ პოზიტიური ცვლილებების მართვა როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე და არსებული საზოგადოებრივი პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით რესურსების ეფექტური და ეფექტიანი გამოყენება კარგი მმართველობისა და მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით. 

 სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს და გამოუმუშაოს: 

 • სიღრმისეული ცოდნა  საჯარო მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ძირითადი კონცეფციების,  თეორიების,  მეთოდების,  მიდგომებისა  და  საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ მათი მენეჯერული, სამართლებრივი, ეკონომიკური და საჯარო/კერძო დაწესებულებების, სამთავრობო და არასამთავრობო ინტიტუტების პერსპექტივების გათვალისწინებით;

 • სისტემური ცოდნა ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის დარგობრივი მიმართულებების დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების ძირითადი პრინციპების და დეცენტრალიზებული მართვის სპეციფიკის შესახებ, რომელიც ეფუძნება ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკების, ევროპული ქარტიის, ევროკავშირის მრავალდონიანი მმართველობისა და თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა ჩართულობის პრინციპს;  

 • საჯარო მმართველობის სფეროში ადგილობრივ დონეზე საზოგადოებრივი პრობლემური საკითხების სხვადასხვა ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით მართვისა და შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტების მომზადების  უნარი, ასევე მათი რეალიზაციის, მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმების გამოყენების უნარი;  

 • კვლევის თვისებრივი და რაოდენობრივი მეთოდებისა და  ინსტრუმენტების გამოყენებით საჯარო მმართველობის სფეროში აკადემიური  კეთილსინდისიერებისა  და  ეთიკის  პრინციპების  დაცვით,  კვლევის დაგეგმვის, განხორციელებისა და  შედეგების წარდგენის  უნარი;

 • ადილობრივი თვითმმართველობის სპეციფიკის გათვალისწინებით საჯარო მმართველობის სფეროში დამოუკიდებლად აფასებს და განსაზღვრავს საკუთარი და გუნდის წევრთა პროფესიული განვითარების და  კარიერული ზრდის საჭიროებებს. 

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 30

სწავლების ენა: ქართული


ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ  გაიღრმავონ ცოდნა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულებით.

პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს, ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ საერთო სამაგისტრო გამოცდები. 

სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონულად 1 აგვისტოდან 12 სექტემბრის ჩათვლით (თარიღები დაზუსტდება მოგვიანებით)


შიდა საუნივერსიტეტი პროცედურა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

 • დოკუმენტაციის ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომლიც მოიცავს აპლიკანტის პირადობის ასლს, დიპლომ(ებ)ის ასლს, რეზიუმეს, სამოტივაციო წერილსა და ეროვნული გამოცდების დამადასტურებელ საბუთს.
 • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, სადაც შეფასდება აპლიკანტის დარგობრივი ცოდნა და მოტივაცია.

პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს:

 • საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარება (სავალდებულო 3 კომპონენტიდან 2 კომპონენტში დადებითი შეფასების მიღება)

პროგრამის წლიური ღირებულება:  7000 ლარი (2 წლის განმავლობაში)

სწავლის ღირებულება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7000 ლარს შეადგენს. შესაბამისად, პროგრამის ერთი წლის საფასური  3500 ლარია. თანხის გადახდა ერთი წლის განმავლობაში ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ საჯარო მმართელობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

დაფინანსება

100 პროცენტიანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, GIPA- ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა უფასო სწავლების უფლებას მიანიჭებს 3 საუკეთესო სტუდენტობის კანდიდატს. 

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

7000 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

875 ლარი

 

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7000-4500=2500, გადასახდელი
თანხა - 2500 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

312,5 ლარი

 

პირადი განცხადების საფუძველზე, სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს გაწეროს ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკი. 

ხელშეკრულების გაფორმება

 • ხელშეკრულების გაფორმება მოხდება ელექტრონულად
 • მაგისტრანტობის იმ კანდიდატებმა, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას გეგმავენ მმართველობის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე და წარმატებით გაივლიან შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებს, არაუგვიანეს 2024 წლის 15 სექტემბრისა უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამის წლიური საფასურის 10%-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც შემდგომში გამოაკლდება სწავლის ღირებულებას
 • სწავლა დაიწყება: სექტემბრის მეორე ნახევარი

 გადახდა / Payment instructions:

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე.

*დანიშნულებაში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და სასწავლო პროგრამის დასახელება.


საბანკო რეკვიზიტები / Bank Details:

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მმართველობის სკოლა მრავალი წლის განმავლობაში თანამშრომლობს სხვადასხვა დასავლურ და ევროპულ უნივერსიტეტებთან. აღნიშნული პარტნიორობების ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ უნივერსიტეტის არაერთი შეთავაზება ERASMUS+ და მის მიღმა არებული გაცვლითი პროგრამებიდან. თუმცა, ამ შეთავაზებების მიღმა უშუალოდ მმართველობის სკოლის სტუდეტებზე მორგებულია შემდეგი გაცვლითი პროგრამები:

1. პარტნიორობა ვროცლავის უნივერსიტეტთან (პოლონეთი)

GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ვროცლავის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში:

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ვროცლავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში (University of Wroclaw, Poland)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

2. პარტნიორობა ზალცბურგის უნივერსიტეტთან (ავსტრია)

„Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ გაცვლით პროგრამას ზალცბურგის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და ევროკავშირის მცოდნეობაში :

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ზალცბურგის უნივერსიტეტი (ავსტრია)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

3. პარტნიორობა. ჰამბურგის უნივერსიტეტი (გერმანია)

GIPA-ს და  ჰამბურგის უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა  მესამე სემესტრში გაცვლითი პროგრამით გაემგზავრონ  ჰამბურგი უნივერსიტეტში

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ჰამბურგი უნივერსიტეტი IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)

პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

ცირა ელისაშვილი

პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ლექტორები