ადგილობრივი თვითმმართველობა

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ადგილობრივი თვითმმართველობის  მიმართულებით.

შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს:

1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში;
2) ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა;
3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურა

ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამაზე მიღების შიდასაუნივერსიტეტო პროცედურა შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

დოკუმენტაციის ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას.
გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, რომლის  მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების შესაბამისობა.

 

შიდასაუნივერსიტეტი გამოცდის ქულების გადანაწილება:

გასაუბრება 100 ქულა

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებულისააპლიკაციო ფორმა;
 • ფოტო 3x4
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

საბუთების მიღება

13 აგვისტოდან - 9 სექტემბრის ჩათვლით. 12:00-დან 17:00 საათამდე, კვირის დღეებში, იეთიმ გურჯის #9-ში.
შესაძლებელია, კოორდინატორთან საბუთების ელექტრონულად გადმოგზავნა.
გასაუბრება: 11-12 სექტემბერი 
სწავლა დაიწყება: 16 სექტემბრის კვირაში. ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა მმართველობის სკოლის ერთადერთი სრულიად ქართულენოვანი პროგრამაა, რომელიც 2002 წლიდან ფუნქციონირებს. ეს პროგრამა ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამაა საქართველოში, რომელიც სწავლებას ადგილობრივი თვითმმართველობის კუთხით ახორციელებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობა დემოკრატიის ერთ-ერთ საფუძველს წარმოადგენს, ამიტომ ქვეყნის განვითარებისათვის თვითმმართველი ერთეულების ეფექტური ფუნქციონირება ძალიან მნიშვნელოვანია. პროგრამის მრავალფეროვანი კურიკულუმი უზრუნველყოფს კურსის მონაწილეების აღჭურვას იმ საჭირო უნარ-თვისებებით, რომელიც აუცილებელია ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების, არსებული რესურსების სწორად მართვისა და დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობისათვის.ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ:

 • საღამოს სწავლებას, დასაქმებული ადამიანებისთვის ქართულ ენებზე;
 • კვალიფიციურ და პრაქტიკოს ლექტორებს ადგილობრივ თვითმმართველობაში
 • ახალი კონტაქტების შეძენას პროფესიული საქმიანობისთვის;

ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის კურსდამთავრებულები დასაქმებულნი არიან სხვადასხვა ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში წამყვან პოზიციებზე.

მიზანი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, მმართველობის სკოლის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი საჯარო მმართველობის სპეციალისტების ჩამოყალიბება.

ასევე -  პროგრამის მონაწილეების აღჭურვა პოლიტიკური თანამდებობის პირის, მენეჯერისა თუ საჯარო მოხელისთვის იმ საჭირო ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით, რომელიც აუცილებელია ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების, არსებული რესურსების სწორად მართვისა და დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობისათვის. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს კურსდამთავრებულების წარმატებულ მოღვაწეობას, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და წარმომადგენლობით ორგანოში, ასევე ცენტრალური მმართველობის დონეზე. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საჯარო მმართველობის მაგისტრი

 

საკონტაქტო პირი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პორგრამების ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3950 ლარს. თანხის გადახდა ერთი წლის განმავლობაში ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

დაფინანსება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7900 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა  (2250 ლარი), აღნიშნული პროგრამა, სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს  GIPA-ს  თანადაფინასება  (სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს).

 

 

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

7900 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

987,5 ლარი

 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7900-4500=3400, გადასახდელი
თანხა - 3400 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

425 ლარი

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

GIPA-ს სემესტრული სტიპენდიის (500 ლარი) მოპოვების შემთხვევაში

სასწავლო სემესტრის საფასურს აკლდება 500 ლარი

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების და ასევე GIPA-ს სემესტრული სტიპენდიის (500 ლარი) მოპოვების შემთხვევაში

7900-4500=3400,

ერთი სემეტსრის საფასური 3400:4= 850 ლარი

 

850-500= 350 ლარი

 

 

მიმიდნარე სემესტრის საფასური იქნება 350 ლარი

 

პროექტი სოციალური სტატუსის მქონე პირთათვის

GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ. პროექტის მიზანი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათი წახალისება და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობაა. ამ მიზნით, ქვემოთ მოცემული სოციალური ჯგუფებიდან შერჩეულ სტუდენტებს ნაწილობრივ ან მთლიანად დაუფინანსდებათ  სწავლის საფასური, რაც სამომავლოდ, მათ საშუალებას მისცემთ მოახდინონ მიღებული ცოდნის რეალიზება და საზოგადოებრივ აქტივობებში ინტეგრირება.

დაფინანსება შეეხებათ პირებს, რომლებმაც ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები და სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სტატუსით:

ა) სოციალურად დაუცველი;

სოციალურად დაუცველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული ცნობა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში“ რეგისტრაციის თაობაზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის უნივერსიტეტში წარმოდგენამდე არაუადრეს 2 თვისა;

ბ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი;

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობასთან ერთად, საქართველოში ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად განსახლების მუნიციპალიტეტებში, ბოლო 5 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ფორმა №50/II (ასლი);

დ) იძულებით გადაადგილებული;

იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობა;

ე) ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა;

ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზებმა, დეპორტირებულმა მესხებმა, ფერეიდნელმა ქართველებმა და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლები თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა უნდა წარმოადგინონ პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი და უცხოეთში მცხოვრებმა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, თანამემამულის სტატუსის დამდასტურებელი დოკუმენტი;

ვ) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები;

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობა, პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

ზ) მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები;

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული რომელიმე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თ) მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები;

მრავალშვილიანი ოჯახების წევრებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ან რაიმე სახის სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება 5 ან მეტი დის, ძმის ან და-ძმის ყოლის ფაქტი.

ი) ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილი/ოჯახის წევრი.

ტერიტიურილი მთლიანობის დაცვისთვის დაღუპულ პირთა შვილებმა/ოჯახის წევრებმა - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა, რობლითაც დასტურდება ტერიტორიული მთლიანობისთვის გარდაცვლილ პირთან ოჯახური კავშირი.

 

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, სტუდენტის სურვილის შემთხვევაში, სტაჟრებასა და კვლევით საქმიანობაში ჩართულობას ახორციელებს შემდეგ ორგანზიაციებში:

 1. საქართველოს პარლამენტი
 2. ქალაქ თბილისის საკრებულო
 3. ქალაქ ქუთაისი მერია

ადგილობრივი თვითმმართველობის  სამაგისტო პროგრამის კურიკულუმი
(არჩევითი და სავალდებულო საგნები) 

 

დამატებითი ინფორმაცია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საჯარო მმართველობის მაგისტრი

სწავლების საფეხური - მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი

სასწავლო გრაფიკი - საღამოს სწავლება

 

 • I -II -III სემესტრი - ძირითადი და არჩევითი საგნები
 • IV სემესტრი - პოლიტიკის ლაბორატორია, დიპლომზე მუშაობა
 • ლექციები - სამუშაო დღეებში 19:00 – 22:00 საათამდე.

 

სწავლების ენა:

 • ქართული;
 • ძირითადი სასწავლო მასალა ქართულ ენაზე;

პროგრამა შედგება შემდეგი საგნებისგან: 

 

სახელი და გვარი

სტატუსი

სასწავლო კურსი

1.       

ნანა მაჭარაშვილი

პროფესორი

· ადგილობრივი თვითმმართველობა და საჯარო მმართველობა

2.       

ელისაბედ სოფრომაძე

ასისტენტი

· ადგილობრივი თვითმმართველობა და საჯარო მმართველობა

3.       

სერგო ბირკაძე

მოწვეული ლექტორი

· სამართლის საფუძვლები

4.       

ალექსანდრე სვანიშვილი

პროფესორი

· მუნიციპალური სამართალი

5.       

თამარ კობერიძე

მოწვეული ლექტორი

· არამომგებიანი და საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

6.       

მამუკა მახათაძე

მოწვეული ლექტორი

· არამომგებიანი და საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

7.       

გიორგი ბაქრაძე

მოწვეული ლექტორი

· ეკონომიკის პრინციპები

8.       

ანა გორგოძე

ასისტენტი

· საჯარო გამოსვლები/პრეზენტაციის უნარები

9.       

ლევან ზარდალიშვილი

მოწვეული ლექტორი

· საჯარო გამოსვლები/პრეზენტაციის უნარები

10.     

ნინო ივანიშვილი

მოწვეული ლექტორი

· საჯარო გამოსვლები/პრეზენტაციის უნარები

11.     

ჟანა ანთია

ასისტენტი

· სტატისტიკა საჯარო მოხელეებისთვის

12.     

ცისანა ხუნდაძე

ასოცირებული პროფესორი

· სტატისტიკა საჯარო მოხელეებისთვის

13.     

მარიამ სეხნიაშვილი

ასისტენტ პროფესორი

· აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები

14.     

ნინო ანთაძე

ასოცირებული პროფესორი

· აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები

15.     

ელენე ცხაკაია

მოწვეული ლექტორი

· საჯარო ფინანსები/საგადასახადო პოლიტიკა

16.     

თინათინ კახიანი

მოწვეული ლექტორი

· პროექტის მართვა

17.     

ცირა ელისაშვილი

პროფესორი

· კულტურული მემკვიდრეობა და ქალქის პოლიტიკა

18.     

ნინო ლოლაძე

ასისტენტი

· ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება

19.     

ირაკლი გოხელაშვილი

მოწვეული ლექტორი

· მუნიციპალური სერვისების მართვა

20.     

ანა მარგველაშვილი

მოწვეული ლექტორი

· მუნიციპალური სერვისების მართვა

21.     

თეა ლოლაძე

მოწვეული ლექტორი

· რეგულირების გავლენის შეფასება

22.     

ნანა მაჭარაშვილი

პროფესორი

· საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

23.     

გელა კვაშილავა

მოწვეული ლექტორი

· საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მენეჯმენტი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მმართველობის სკოლა მრავალი წლის განმავლობაში თანამშრომლობს სხვადასხვა დასავლურ და ევროპულ უნივერსიტეტებთან. აღნიშნული პარტნიორობების ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ სწავლის გაგრძელების მათთვის სასურველი ვარიანტი:

 1. მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლა
 2. ჰამბურგის უნივერსიტეტი
 3. პრაღის უნივერსიტეტი

ცირა ელისაშვილი 

ელ. ფოსტა: Ts.Elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377 

ლექტორები

გიორგი ბაქრაძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორის ...

ნათია ჭიღვარია

ნათია ჭიღვარია

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პრო ...

სერგო ბირკაძე

სერგო ბირკაძე

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციის უნ ...

ნინო ივანიშვილი

ნინო ივანიშვილი

პრეზენტაციის და კომუნიკაციის უნარებ ...

ალექსანდრე სვანიშვილი

ალექსანდრე სვანიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგი ...

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგი ...

მამუკა მახათაძე

მამუკა მახათაძე

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვ ...

ირაკლი გოხელაშვილი

ირაკლი გოხელაშვილი

: მუნიციპალური სერვისების მარათვა

ელენე ცხაკაია

ელენე ცხაკაია

საჯარო ფინანსები

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვ ...

თინათინ კახიანი

თინათინ კახიანი

პროექტის მართვა

ნინო ლოლაძე

ნინო ლოლაძე

ანა მარგველაშვილი

ანა მარგველაშვილი

მუნიციპალური სერვისების სტრეტეგიული ...

ელისაბედ სოფრომაძე

ელისაბედ სოფრომაძე

ადგილობრივი თვითმმართველობა

დაგვიკავშირდით