პროფესურა

ნათია იაკობიძე

ასოცირებული პროფესორი / აკადემიური წერა

განათლება/პროფესია: ფოლოლოგიის დოქტორი

გამოცდილება: 2018 წლიდან საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში კითხულობს სალექციო კურსს აკადემიურ წერაში; 2015 წლიდან 2018 წლამდე წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში კითხულობდა შემდეგ სალექციო კურსებს: ქართული ენის სინტაქსი; ქართული ენის სტილისტიკა.

მოქმედი სამსახური: ასოცირებული პროფესორი (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.

 კვლევები და პუბლიკაციები:

  • ზმნურ სიტყვათშეხამებათა სწავლების საკითხი, ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები VII, თბილისი, 2018, გვ. 100-108;
  • სინტაქსური დამოკიდებულების თავისებურება ქართულში, ქართველური მემკვიდრეობა XXII, ქუთაისი, 2018, 81-89;
  • მწუხარების კონცეპტი ქართულსა და გერმანულ ენებში - წელიწდეული V, გვ. 163-169, ქუთაისი, 2013;
  • სიხარულის კონცეპტი ქართულსა და გერმანულ ენებში - ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები II, გვ. 51-60, თბილისი, 2013;
  • შიშის ნომინაცია ქართულსა და გერმანულ ენებში - ქართველური მემკვიდრეობა XVI, გვ. 71-78, ქუთაისი, 2012;
  • ენის თეორიის საკითხები გურამ რამიშვილის წიგნის „ერთიანობა მრავალფეროვნებაში“ მიხედვით - ქართველური მემკვიდრეობა XVI, გვ. 171-179, ქუთაისი, 2011;
  • სიცილი, ტირილი – ლექსემათა სემანტიკისათვის ქართულსა და გერმანულ ენებში - ქართული უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები, გვ. 436-451, თბილისი, 2011;
  • ენობრივი ნიშნის AUGE სიტყვათწარმოებითი ასპექტი - შრომები I., გვ.80-84, მესხეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2008