მოწვეული ლექტორები

თამარ ჩხაიძე

ფსიქომეტრიის ლექტორი

თამარ ჩხაიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, 2017 წლიდან მოწვეული ლექტორი GIPA-ში. კითხულობს „ფსიქოლოგიის საფუძვლები“-ს კურსს საბაკალავრო პროგრამაზე და „ფსიქომეტრია“-ს სამაგისტრო პროგრამაზე. თამარ ჩხაიძე ასევე კითხულობს ლექციებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და რობაქიძის უნივერსიტეტში. აქვს მკვლევარის სამუშაო გამოცდილება (კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი), ასევე ფოკუს-ჯგუფების მოდერატორისა და ინტერვიუერის. მონაწილეობდა სხვადასხვა სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში, გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები, მონაწილეობს სამეცნიერო კონფერენციებში.