სამართალი

მიღების წინაპირობები

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატებით ჩაბარებული აქვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში სამ სავალდებულო საგანთან ერთად სტუდენტს შეუძლია არჩევით საგნად აირჩიოს

  • მათემატიკა
  • ისტორია
  • გეოგრაფია
  • ლიტერატურა
  • სამოქალაქო განათლება

ადგილების ქვოტა არჩევით საგნების მიხედვით:

მათემატიკა 12
ისტორია 14
გეოგრაფია 12
ლეტერატურა 12
სამოქალაქო განათლება 10

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ.
  • ფოტოსურათი (3x4)
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
  • სწავლის წლიური გადასახადის 20% ის (1000 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსელთა საყურადღებოდ

მოგახსენებთ, რომ პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 29 აგვისტოდან 8 სექტემბრამდე, 12.00-18.00. მისამართზე: თაბუკაშვილის #27 (ბროსეს ქ. #1 შემოსახვევი)

საბუთების ჩამონათვალი:
1. პირადობის მოწმობის ასლი;
2. საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ.
3. ფოტოსურათი (3x4)
4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
5. სწავლის წლიური გადასახადის 20% ის (900 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

თანხის გადახდა შესაძლებელია TBC ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (როგორც თბილისში, ისე ყველა ქალაქსა თუ რაიონში)


ანგარიშის ნომერია:

მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:


ირინა ბაქრაძე i.bakradze@gipa.ge 595 582260;


ანა ქირია a.kiria@gipa.ge 555 257752;

ჯიპას სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
წარმოადგენს საქართველოში იურიდიული განათლების მიღების ახალ შესაძლებლობას. მისი მიზანია აღზარდოს განათლებული და კარგად მომზადებული იურისტების თაობა, რომელსაც შესწევს უნარი შექმნას წარმატებული იურიდიული კარიერა.


საბაკალავრო პროგრამა იმ დისციპლინების ერთობლიობაა, რომელიც სტუდენტს აძლევს თეორიული განათლებისა და პრაქტიკური უნარების აუცილებელ კრებულს. ამგვარი სინთეზი ადექვატურად აისახა საბაკალავრო პროგრამის პროფესორ-მასწავლებელთა გუნდზე. ეს უკანასკნელი მოიცავს იურიდიული პროფესიების ფართო სპექტრის წარმომადგენლებს, მათ შორის თეორიული მეცნიერების ცნობილ მოღვაწეებს, წარმატებულ პრაქტიკოს იურისტებს, არასამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის გამორჩეულ წარმომადგენლებს.


ჯიპას პროგრამა უზრუნვეყოფს სტუდენტის მიერ სამართლებრივი ტექნიკის ფუნდამეტური მეთოდებისა და სამართლებრივი არგუმენტაციის პრინციპების, ასევე სამართლის ღირებულებითი და ეთიკური საფუძვლების შესწავლას. ამავდროულად, სწავლების სოკრატისეული მეთოდი ხელს უწყობს სტუდენტის მიერ სამართლებრივი საკითხების კარგად გააზრებას, კრიტიკული აზროვნების უნარების გამომუშავებას, სამართლებრივი არგუმენტების ჩამოყალიბებასა და დასაბუთებას.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია ეროვნული სამართალზე. სავალდებულო საგნებთან ერთად, სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს აირჩიოს არასავალდებულო საგნები საერთაშორისო, სისხლის, საჯარო და კერძოს სამართლის სფეროებიდან. ამასთან ერთად, პროგრამა სთავაზობს სტუდენტებს ინგლისურენოვან არჩევით საგნებს. აღნიშნული საგნების უკეთ დაუფლების მიზნით, კურსი ითვალისწინებს ინგლისური ენისა და იურიდიული ინგლისურის გაძლიერებულ სწავლებას. პროგრამის ნაწილია ინტერდისციპლინარული მიდგომა, რომელიც მოიცავს სამართლის მეცნიერებასთან ახლო მდგომი ან ფუნქციურად დაკავშირებული არაიურიდიული დისციპლინების შესწავლას.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი

საკონტაქტო პირი

ირინა ბაქრაძე

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: i.bakradze@gipa.ge

მობ: +995 595 582 260

ტელ: 2 49 75 02

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა


2018-2021 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს:

4 500 ლარს.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე GIPA-ს 2017 წლის სტიპენდია!

სახელმწიფო გრანტის (100%,70% და 50%) მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი პირველ სასწავლო წელს ჯიპა-სგან მიიღებს სტიპენდიას 1000 ლარის ოდეობით. სტიპენდია სტუდენტს შეუნარჩუნდება მომდევნო წლებში მისი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

მიჩიგანის უნივერსიტეტი (აშშ)

ყოველწლიურად მიჩიგანის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურაში GIPA-ს სამართლის პროგრამიდან იგზავნება ორი სტუდენტი. აქედან ერთი სწავლობს სრულიად უფასოდ, მეორე კი სარგებლობს 50%-იანი ფასდაკლებით.

მასარიკის უნივერსიტეტი (ბრნო, ჩეხეთი)

მასარიკი

ყოველწლიურად სამართლის პროგრამის 2 სტუდენტი (ერთი ბაკალავრიატიდან და ერთი მაგისტრატურიდან) ერთ სემესტრს ატარებს მასარიკის უნივერსიტეტში უფასოდ. გარდა ამისა, მასარიკის უნივერსიტეტში რეგულარულად კითხულობენ ლექციებს GIPA-ს სამართლის პროგრამის პროფესორები. ასევე, მასარიკის უნივერსიტეტიდან გიპაში ყოველწლიურად იგზავნება ორი სტუდენტი

ლექტორები

კახაბერ ურიადმყოფელი

კახაბერ ურიადმყოფელი

ადმინისტრაციული სამართალი

მაია ჭიაურელი

მაია ჭიაურელი

ლოგიკა

ნატა ვაჩეიშვილი

ნატა ვაჩეიშვილი

მართლწერა და აკადემიური წერა

ქეთი მუხიგული

ქეთი მუხიგული

შესავალი ფილოსოფიის ისტორიებში, მართვის სოციოლოგია

გიორგი კობერიძე

გიორგი კობერიძე

ნია გელოვანი

ნია გელოვანი

ზაზა სიამაშვილი

ზაზა სიამაშვილი

ინგლისური ენა

ზაზა მეიშვილი

ზაზა მეიშვილი

სამეწარმეო სამართალი

ზაზა სუხიშვილი

ზაზა სუხიშვილი

ქართული სამართლის ისტორია

ნატა კოკოლაშვილი

ნატა კოკოლაშვილი

თინათინი ერქვანია

თინათინი ერქვანია

სამართლის ფილოსოფია, საკონსტიტუციო სამართალი

ლევან თოთლაძე

ლევან თოთლაძე

სამართლის თეორია და მეთოდოლოგია

კახა წიქარიშვილი

კახა წიქარიშვილი

სისხლის სამართალი - ზოგადი და კერძო ნაწილი

მიხეილ გოგეშვილი

მიხეილ გოგეშვილი

სახელშეკრულებო სამართალი, ხელშეკრულებების შედგენა

გიორგი სულაკაძე

გიორგი სულაკაძე

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი; სამოქალაქო საპროცესო სამართლის აქტუალური საკითხები

დიმიტრი გაბუნია

დიმიტრი გაბუნია

საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი

გიორგი ჯუღელი

გიორგი ჯუღელი

სამეწარმეო სამართალი

ანა კოსტავა

ანა კოსტავა

ნინო ხარაზიშვილი

ნინო ბოგვერაძე

ნინო ბოგვერაძე

ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა, პაციენტის უფლებები, საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი, საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი

გიორგი თავბერიძე

გიორგი თავბერიძე

შესავალი სოციოლოგიაში

სანდრო სამადბეგიშვილი

სანდრო სამადბეგიშვილი

კანონისმიერი ვალდებულებები

ნიკოლოზ შეყილაძე

ნიკოლოზ შეყილაძე

კანონისმიერი ვალდებულებები

მერაბ კაკულია

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორისო ეკონომიკა

დავით გელაშვილი

დავით გელაშვილი

საქართველოს საგადასახადო სამართლის საფუძვლები

ქეთევან ჭელიძე

ქეთევან ჭელიძე

ინლისური ენა, იურიდიული ინგლისური;

დაგვიკავშირდით