პროფესურა

თინათინი ერქვანია

სრული პროფესორი / საჯარო სამართალი

ელფოსტა: tinatin.erkvania@gipa.ge

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრი (2002-2006 წწ.) და მაგისტრი (2007-2009 წწ.). სწავლობდა ჰამბურგის უნივერსიტეტისა (2007 წ.), ასევე, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდულ ფაკულტეტებზე. ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდულ ფაკულტეტზე დაასრულა მაგისტრატურა (LL.M – 2008-2010 წწ.), აგრეთვე, დაიცვა დისერტაცია ამავე უნივერსიტეტში საჯარო სამართლის მიმართულებით (Dr. iur, 2011-2016 წწ.). 

 

აკადემიური და პროფესიული გამოცდილება:

2007-2010: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს იურისტი;

2010-2011: სსიპ კონსტიტუციონალიზმის რეგიონული განვითარების ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი;

2015-2016: იურიდიული კომპანიის - Hengeler Mueller (ბერლინის ბიურო), მეცნიერ-თანამშრომელი საკონსტიტუციო სამართლისა და საჯარო ეკონომიკური სამართლის მიმართულებით;

2016-2017: ვიზიტორი მკვლევარი - პარიზის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის (Sciences Po) სამართლის სკოლა  (École de droit);

2017-2018: საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში;

2019: საერთაშორისო სამართლისა და შედარებითი საჯარო სამართლისა  მაქს-პლანკის ინსტიტუტის (ჰაიდელბერგი) მიწვეული მკვლევარი;

2017 წლიდან კითხულობს ლექციებს საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში, მათ შორის: GIPA, თსუ, საქართველოს უნივერსიტეტი, etc. 

2017-2022: GIPA-ის ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით; 

2023 წლის მაისიდან GIPA-ის სრული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით;

2018 წლის ნოემბერი:  მასარიკის უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა;

2021 წლიდან დღემდე: ა(ა)იპ „კონსტიტუციური მმართველობის ცენტრი - საქართველო“, დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი;

2021 წლიდან დღემდე: იურიდიული კომპანია - „ერქვანია და პარტნიორები“, დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი.

2020-2022: GIPA-ის სამართლისა და პოლიტიკოს სკოლის ბაზაზე არსებული ცენტრის ხელმძღვანელი - „სამართლისა და საზოგადოების კვლევის ცენტრი გლობალურ კონტექსტში“; 

2022: იურიდიული კომპანიის - Hengeler Mueller (ბერლინის ბიურო), მეცნიერ-თანამშრომელი საკონსტიტუციო სამართლისა და საჯარო ეკონომიკური სამართლის მიმართულებით;

2021-2022 ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიწვეული მკვლევარი. 

2023 წლის ივმნისიდან - ვიზიტორი მკვლევარი - პარიზის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის (Sciences Po) სამართლის სკოლა  (École de droit);

2023 წლის ივნისიდან - საერთაშორისო სამართლისა და შედარებითი საჯარო სამართლის მაქს-პლანკის ინსტიტუტის (ჰაიდელბერგი) მიწვეული მკვლევარი.

 


სტიპენდიები და ჯილდოები:

გერმანული Zeit Stiftung-ის სტიპენდიანტი (2007); 

გერმანული აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD) სტიპენდიანტი (2008-2009); 

კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიანტი (2011-2015);

DAAD-ის და რუსთაველის ფონდის ერთობლივი პროგრამის (DAAD/Rustaveli Joint Fellowship Program) ორგზის სტიპენდიანტი (2019 წ., 2021 წ., 2023 წ.);

ბერლინის პარლამენტის სტიპენდიანტი (2021-2022 წწ.).

 

 

გამოქვეყნებული შრომები:

 

 • მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ევროპული სტანდარტები ელექტრონული ვაჭრობის სფეროში და შესაბამისი ქართული კანონმდებლობა, მართლმსაჯულება და კანონი, N2011 წ.
 • ადამიანის უფლებები ჰორიზონტალურ კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში, მართლმსაჯულება და კანონი, N2011 წ.
 • სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების სამართლებრივი კონტექსტი - ქართული მოდელი: მოკლე შედარებითსამართლებრივი მიმოხილვა ევროპული კავშირის მაგალითზე, საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VI, 2011. პუბლიკაცია გამოქვეყნებულია ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
 • ,,სახელისუფლებო შტოების ურთიერთობის სპეციფიკა 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებების ფონზე: არსებითი პრობლემები”, სტატიათა კრებულში - სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე: საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში, 2013; პუბლიკაცია გამოიცა კონრად ადენაუერის ფონდის რეგიონული პროგრამის - "სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური დიალოგი", მხარდაჭერით.
 • საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის (საქართველოს სახალხო დამცველის სტატუსი) კომენტარის ავტორი პუბლიკაციაში: „საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი”, თბილისი, 2013; გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების პროექტი.
 • თანაავტორი სახელმძღვანელოსი: ,,საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი”, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის პუბლიკაცია. პირველი გამოცემა გამოიცა 2013 წელს (აქტუალური მე-4 გამოცემა გამოიცა 2016 წელს).
 • მონოგრაფია (დისერტაცია) გერმ. ენაზე: “Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit in Georgien”, გამომცემლობა Nomos, ბადენ-ბადენი, 2017 (550 გვ.); პუბლიკაცია წარმოადგენის ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში 2016 წელს დაცულ დისერტაციას.
 • “კონკრეტული საკონსტიტუციო კონტროლის ხარვეზები საქართველოში - ე.წ. „რეალური” კონსტიტუციური სარჩელის საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების სისტემაში ინტეგრირების შესახებ”, სტატიათა კრებულში, თსუ, რედ. კ. კორკელია, 2018 წ.; სტატიათა კრებული ეძღვნება 2017-2018 წლების საკონსტიტუციო რეფორმას.
 • რელიგიური გაერთიანებების თანასწორობის პრინციპის უზრუნველყოფა სეკულარიზმის პრინციპის იდენტიფიცირების გარეშე? საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აქტუალური მართლმსაჯულება, სტატიათა კრებულში, თსუ, კ. კორკელია (რედ.), 2019 წ.
 • საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების კონსტიტუციური სტატუსი და მათი რეგულირების უკანასკნელი მცდელობები, პოლიტიკისა და დემოკრატიზაციის ჟურნალი (GIPA), ინგლ. ენაზე, 2021 წ.
 • უნიტარიზმი რეგიონალიზმის ნიშნებით - ცალკეული ასპექტები და ქართული კონტექსტი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ჟურნალი, 2022 წლის ოქტომბერ-ნოემბერი. ქართულ და ინგლ. ენებზე.
 • კონსტიტუციის განმარტების მეთოდები გერმანულ კონსტიტუციონალიზმში (ცალკეული ასპექტები), თსუ, სამართლის ჟურნალი, 2023 წ. ქართულ და ინგლ. ენებზე.
 • გამოქვეყნების პროცესში: გამოხატვის თავისუფლების ლიმიტაცია - აშშ-ის უზენაესი სასამართლოს მართლმსაჯულება (ცალკეული ასპექტები), თსუ, სტატიათა კრებული, კ. კორკელია (რედ.), 2023 წ.
 • გამოქვეყნების პროცესში: მონოგრაფია - „საქართველო რეგიონალიზმის და ფედერალიზმის კონტექსტში“, 2024.
 • გამოქვეყნების პროცესში: სახელმძღვანელო - „სამართლის ფილოსოფია“, 2024.

 

 

კვლევითი ინტერესები:  სამართლის თეორია, სამართლის ფილოსოფია, თანამედროვე სამართლის ისტორია, ქართული სამართლის ისტორია,  საკონსტიტუციო სამართალი, შედარებითი კონსტიტუციონალიზმი, ტრანსფორმაციული კონსტიტუციონალიზმი პოსტ-საბჭოთა აღმ. ევროპის ქვეყნებში,  საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება, საერთაშორისო სამართალი, ადამიანის უფლებათა სამართალი, ევროპული კავშირის სამართალი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, საჯარო ეკონომიკური სამართალი, ინტერნეტი და კონსტიტუციონალიზმი, კერძო და სისხლის სამართლის კონსტიტუციური საფუძვლები.