პროფესურა

ლევან თოთლაძე

სამართლის თეორია და მეთოდოლოგია

 მოწვეული ლექტორი, სამართლის ასესორი, ფრაიბურგის ალბერტ-ლუდვიგის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (გერმანია)