პროფესურა

კახა წიქარიშვილი

პროფესორი

ელფოსტა: k_tsikarishvili@hotmail.com

განათლება: 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი. 

2004 წელს დაამთავრა ამერიკის უნივერსიტეტის ვაშინგტონის სამართლის სკოლა  და მოიპოვა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

1999 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი - სპეციალობა სამართალმცოდნეობა. 

აქვს გამოქვეყნებული რამდენიმე მონოგრაფია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს, სასამართლო სისტემის ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის შესახებ.