ბიზნესის ადმინისტრირება

მიღების წინაპირობები

ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატებით ჩაბარებული აქვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები.


ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ნებისმიერი უცხო ენა
 3. მათემატიკა ან ისტორია 
პირველკურსელთა რეგისტრაცია

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა სარეგისტრაციო ბმული - https://bityl.co/E9N4

 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია იწარმოებს ელექტრონულად - 2022 წლის 1 სექტემბრიდან (21:00) 10 სექტემბრის (18:00) ჩათვლით. სარეგისტრაციო ბმული ხელმისაწვდომი იქნება 1 სექტემბრიდან. 

 

რეგისტრაციისათვის სტუდენტმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი;
 • 1 ფოტოსურათი ზომით ¾;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის);
 • სწავლის წლიური გადასახადის 25%-ის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. თუ აბიტურიენტს მოპოვებული აქვს სასწავლო გრანტი, მის მიერ რეგისტრაციამდე გადასახდელი თანხის ოდენობა შეადგენს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საფასურისა და გრანტის სხვაობის მეოთხედს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

ქეთი გელაშვილი

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: k.gelashvili.pa19@gipa.ge

მობ: +995 557 567 257

GIPA-ს ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა, რომლის კედლებშიც სტუდენტები პრაქტიკულად ეუფლებიან ბიზნესის წარმართვის რეალურ ბერკეტებს, არის პირველი ქართული მეწარმე უნივერსიტეტი (Entrepreneurial University) ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში. ჯიპას, როგორც მეწარმე უნივერსიტეტის მიზანია ერთმანეთთან დააახლოოს ბიზნესი და აკადემიური ცოდნა, მაქსიმალურად წაახალისოს საკუთარი სტუდენტები, რათა მათ შეძლონ რეალური საბაზრო მოთხოვნის პირობებში დახმარება გაუწიონ ქართულ ბიზნესს მათ წინაშე მდგომი ამოცანების გადასაჭრელად, ხოლო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მარტივად ადაპტირდნენ თანამედროვე დასაქმების ბაზარზე.

სტუდენტი შეისწავლის:

ფინანსებს: ისწავლის ფინანსური სფეროს ინსტრუმენტების გამოყენებას, ფინანსურს ტერმინოლოგიას, ძირითად ფინანსურ პრინციპებს, ფინანსური ანგარიშგებებისა და ანალიზების მომზადებას. ფინანსური პროგნოზების გაკეთებას.

მარკეტინგს: ისწავლის მარკეტინგის ძირითად პრინციპებს, ბაზრის მონაცემების შეგროვებას და გაანალიზებას, მსჯელობას 4P კონცეფციაზე. მარკეტინგული აქტივობის გეგმის შექმნას და განხორციელებას, ბრენდის პლატფორმის შექმნას.

მენეჯმენტს: ისწავლის ბიზნესის ორგანიზაციის რესურსების ეფექტურ გამოყენებას, ორგანიზაციული სტრუქტურის შეფასებას, აგებას. ბიზნეს ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესების ანალიზს, ორგანიზაციის განვითარების ეტაპების დაგეგმვას.

პროექტის მართვას: ისწავლის პროექტის მიზნების ჩამოყალიბებას. პროექტის სამიზნე ნიშნულების განსაზღვრას, პროექტის შინაარსობრივ მხარის ანალიზს.

პროგრამის ხანგრძლივობა:

4 წელი

მისაღები სტუდენტების რაოდენობა:

75 სტუდენტი

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აუცილებლად ჩასაბარებელი საგნებია: 

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა; 
 2. ნებისმიერი უცხო ენა; 
 3. მათემატიკა ან ისტორია;

სწავლების ენა: ქართული

თუმცამეორე კურსიდან სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ ისწავლონ ინგლისურენოვან ინტერნაციონალურ ჯგუფებში ფრანგ, ჩეხ, გერმანელ, იტალიელ და სხვა ევროპული ქვეყნების სტუდენტებთან. ჩვენ ხელს ვუწყობთ და ვახალისებთ ქართველ სტუდენტებს გაიარონ სპეციალიზაციის საგნები ინგლისურად.

პროგრამის ღირებულება:

4500 ლარი (1 წელი) - სწავლის ღირებულება იცვლება დაფინანსების მიხედვით

დაფინანსების სისტემა:

50%-70%-100% იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ყველა სტუდენტი მიიღებს უნივერსიტეტისგან 1000 ლარიან დაფინანსებას პირველი წლის განმავლობაში;

"ბიზნესის ადმინისტრირების" პროგრამაზე, მეორე კურსიდან, ყოველწლიურად საუკეთესო სტუდენტები (GPA-3,2-ზე მეტი და შეფასებები A და B) მიიღებენ დაფინანსებას: - რეიტინგში პირველი 5 სტუდენტი - 1000 ლარის ოდენობით, - რეიტინგში მომდევნო 5 სტუდენტი 700 ლარის ოდენობით.

თუ სტუდენტის GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში  სწავლა დაფინანსდება 100%-ით.

სასწავლო პროცესი

პროგრამის მოცულობა:

240 (ECTS) კრედიტი (აქედან: 200 კრედიტი - სავალდებულო საგნები, 40 - არჩევითი)

სასწავლო პროცესი აგებულია ლექცია/სემინარების ფორმატით, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ინტერაქტივს და ინდივიდუალურ მიდგომას.

სწავლების გეგმა მოიცავს პრეზენტაციებისა და ანალიტიკური ნაშრომების წარდგენას, ქეისების (სიტუაციური ანალიზის) გარჩევას, საშინაო დავალებების მომზადებას, საველე კვლევების ჩატარებას, როგორც ინდივიდუალურად, რაც სტუდენტების დამოუკიდებელი მუშაობის აუცილებლობას ითვალისწინებს, ასევე გუნდურად, რაც ხელს უწყობს გუნდური მუშაობის პრინციპის დანერგვას ჯგუფური პროექტების განხორციელების მეშვეობით.

სტუდენტების შეფასება, ყოველი კურსის ბოლოს, მრავალსაფეხურიან, კომპლექსურ შეფასებაზე დაყრდნობით მიმდინარეობს (მაგ: აქტიურობა, შუალედური გამოცდა 1, საველე კვლევა, საშინაო დავალებები, ქეისის გარჩევა, შუალედური გამოცდა 2).

სწავლების მე-8 სემესტრში სტუდენტები გაივლიან სავალდებულო სასწავლო პრაქტიკას.
ბაკალავრის ხარისხის მისაღებად აუცილებელია ფინალური პროექტის მომზადება და დაცვა.


კურიკულუმი 

I კურსი

I სემესტრი

ინგლისური ენა I/ II/ III/ IV - 4 ECTS
ინფორმაციის დამუშავების ტექნიკა და კომპიუტერული უნარ-ჩვევები - 3 ECTS

თვითმენეჯმენტისა და პრეზენტაციის უნარების განვითარება - 2 ECTS

ეკონომიკა I - 4 ECTS
ბიზნესი I - 6 ECTS
მათემატიკური უნარები - 3 ECTS
მსოფლიო ცივილიზაციები - 4 ECTS
ბიზნესის ლაბორატორია I - 2 ECTS

II სემესტრი

ინგლისური ენა II/ III/ IV
მონაცემთა პროფესიული დამუშავება და ბიზნესის მოდელირება ელექტრონული ცხრილის ბაზაზე
ეკონომიკა II
ბიზნესი II
რაოდენობრივი ანალიზის საფუძვლები II
მსოფლიო ცივილიზაციები II

II კურსი

III სემესტრი


ინგლისური III/ IV
ბიზნესის მოდელირება და ანალიზი
ალბათობის თეორია და სტატისტიკა ბიზნესისთვის I
მენეჯმენტი 1
ფინანსები I
მარკეტინგი 1
ფინანსური ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები
ბიზნესის ლაბორატორია III

IV სემესტრი

ინგლისური IV
ალბათობის თეორია და სტატისტიკა ბიზნესისთვის II
მენეჯმენტი II
ფინანსები II
მარკეტინგი II
ბიზნეს ინოვაციები
ბიზნესის ლაბორატორია IV

III კურსი

V სემესტრი

მონაცემთა ბაზების პროექტირების და მართვის სისტემა
მართვის ინფორმაციული სისტემები
ოპერაციათა კვლევა
მარკეტინგული კვლევა
აღრიცხვა და ანგარიშგება I
შესავალი ფსიქოლოგიაში
ბიზნესის ლაბორატორია V

VI სემესტრი

აღრიცხვა და ანგარიშგება II
ბიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები
პროექტების მართვა, პროექტების შექმნისა და მართვის სისტემა Ms Project - ის ბაზაზე
საერთაშორისო ბიზნესის გამოყენებითი კურსი - ექსპორტის მენეჯმენტი
გაყიდვების პროცესის მართვა
შესავალი სოციოლოგიაში
ბიზნესის ლაბორატორია VI

IV კურსი

VII სემესტრი

ლიდერობა I
ბიზნესის ეთიკა
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები
შესავალი ფილოსოფიაში
ბიზნესის ლაბორატორია V

VIII სემესტრი

ლიდერობა II
ინვესტიციები
ბრენდინგი
პრაქტიკა
ფინალური პროექტი

იხილეთ კურიკულუმი
იხილეთ საგნების მოკლე აღწერა

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 4500 ლარს. 

პროგრამაზე მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

 • პირველ სასწავლო წელს, ნებისმიერი მოცულობის სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან თანადაფინანსებას;
50% გრ. შემთხვევაში
4500 - 1125 (50%) - 1000 (GIPA) = 2375 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
4500 - 1575 (70%) - 1000 (GIPA) = 1925  ლარი 
100% გრ შემთხვევაში
4500 - 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 1250 ლარი
 • მეორე წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებულია მათ აკადემიურ მოსწრებაზე: 3.5-ზე მეტი GPA-ს მქონე სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 1000 ლარამდე თანადაფინანსებით მათი რეიტინგის შესაბამისად;  
 • მაქსიმალური  GPA   (4.0)  მქონე სტუდენტებს სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

პირველი გადახდა უნდა შესრულდეს სასწავლო წლის დაწყებამდე.

საქართველოს საზოგადებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო პარტნიორობაში. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა შემდეგი უნივერსიტეტების გაცვლით პროგრამებში:

ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტი (აშშ) Northern Arizona University, NAU;

ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ფლეგსტაფში.


სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი (ესპანეთი) University of Santiago de Compostela

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ სანტიაგო დე კომპოსტელაში.


ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (ნიდერლანდებიThe Hague University of Applied Sciences

ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰააგაში.


ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) Lille Catholic University

ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლილში.


EDHEC-ის ბიზნეს სკოლა (საფრანგეთი) EDHEC Business School

EDHEC-ის ბიზნეს სკოლასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ნიცაში ან ლილში.

ლაიფციგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (გერმანია) Leipzig University of Applied Sciences

ლაიფციგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლაიფციგში.

ჰანოვერის უნივერსიტეტი (გერმანია) Leibniz Universität Hannover

ჰანოვერის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰამოვერში.


ბრატისლავის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (სლოვაკეთი)

ბრატისლავას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+ “-ის პროგრამის ფარგლებში და გულისხმობს
სტუდენტების, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლას; ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის მარტში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველწლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ბრატისლავაში ერთი სემესტრით. სტუდენტებს სრულად უფინანსედებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები (მგზავრობა, ცხოვრების ხარჯები და სტიპენდია).


გაერთიანებული საერთაშორისო ბიზნეს სკოლები

სწავლების ერთი წელი (სემესტრი) მადრიდის, ბარსელონას, მილანის, ბრიუსელის ბიზნეს სკოლებში.ვარნას უნივერსიტეტი  (ბულგარეთი)


კალიარის უნივერსიტეტი (იტალია)


ბიზნესის და ფინანსების სკოლა (ლატვია)


ვარშავის ეკონომიკის სკოლა (პოლონეთი)

ეკონომიკის სფეროში პოლონეთის წამყვანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ვარშავის ეკონომიკის სკოლასთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ვარშავაში.


პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი)

პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პრაღაში.


ვაიომინგის უნივერსიტეტი  (USA, Laramie, Wyoming)

ვაიომინგის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მიმდინარეობს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ასევე ითვალისწინებს სტუდენტების სტაჟირებას. სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი ისწავლონ ამერიკაში ფასდაკლებით.


პერუჯის უნივერსიტეტი (Italy, Perugia)

პერუჯის უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში.
თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პერუჯაში. თავის მხრივ, GIPA მასპინძლობს სტუდენტებს იტალიიდან


ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტ (Bulgaria, Sofia)

ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის აგვისტოში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბულგარეთში.


დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტი (Poland, Dąbrowa Górnicza)

დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ გორნიცაში.


რიჟეკას უნივერსიტეტი (Croatia, Rijeka)

რიჟეკას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ რიჟეკაში.


ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლა (Germany, Berlin)

ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წლის თებერვალში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბერლინში.

ბიზნეს ლაბორატორია არის GIPA-ს ბიზნეს ადმინისტრირების ინოვაციური საგანი, რომელიც გაგრძელდება სწავლების ოთხივე წელს. ბიზნეს ლაბორატორიის ფარგლებში ჩატარებული აქტივობების არასრული ჩამონათვალია:

სამუშაო პრაქტიკები "მილკოში". ბიზნესის ადმინისტრირების პირველ კურსელების სამუშაო პრაქტიკები კომპანია „მილკოში“, სტუდენტები მუშაობდნენ კომპანიის პრესეილერებთან და დისტრიბუტორებთან ერთად.

სამუშაო პრაქტიკა "სერვიე"-ში. ბიზნესის ადმინისტრირების პირველ კურსელების სამუშაო პრაქტიკები ფარმაცევტულ კომპანია „სერვიე“-ში, კომპანიის რეგიონალური პროექტის კოორდინატორებისა და სამედიცინო წარმომადგენლების მეთვალყურეობით.

პირველი სამუშაო, პირველი ხელფასი, ნორჩ მენეჯერთა სკოლა ბიზნესის კეთება სწავლის პირველივე დღეებიდან. ბიზნესის ბაკალავრების პირველი ანაზღაურება. მათი მონაწილეობით შესაძლებელი გახდა ხორცი შესხმოდა ნორჩ მენეჯერთა სკოლის ჩამოყალიბებას.

საქართველოს მელიორაციის დეპარტამენტის მარკეტინგული სტრატეგის შემუშავებაში მონაწილეობა. მელიორაციის ცნობადობის დადგენა, გაზრდა, მომხმარებლის ლოიალობის შესწავლა, ფლაერების დიზაინის შემუშავება, მარკეტინგული სამოქმედო გეგმის დეტალიზაცია.

აქცია - როგორ ვიშოვნოთ 1000 ლარი ერთ დღეში? ერთადერთი ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა საქართველოში, რომლის მეორეკურსელი სტუდენტები წარმატებით აკეთებენ იმას, რასაც GIPA-ს აუდიტორიებში ასწავლიან ლექტორები - როგორ უნდა აწარმოონ ბიზნესი და აკეთონ ბევრი ფული.

კომპანიის წარმატების ფაქტორების კვლევა KPI ინდექსების გამოკვლევა და იმ ფაქტორების შეფასება, რომლებიც განაპირობებენ მომხმარებლის არჩევანს და ბაზარზე საქონლის პოზიციონირებას

რადიო GIPA სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობა კვლევა - ვინ არის GIPA რადიოს მომხმარებელი, რა გადაცემებს უსმენენ, როდის უსმენენ, რა პირობებში უსმენენ.

თბილისში ველოსადგურების ადგილების შერჩევა და ხარჯი სარგებლის კალკულაცია - ქალაქში ხელსაყრელი ველოსადგურების მოწყობა ლანდშაფტისა და ქუჩა-შენობების განლაგების გათვალისიწნებით.

„ორი ნაბიჯის“ სამომხმარებლო კვლევა - რატომ ირჩევს (ან არ ირჩევს) მომხმარებელი „ორ ნაბიჯს“, მომხმარებლების ასოციაციებისა და დამოკიდებულებების შესწავლა, ცნობადობის განსაზღვრა, სერვისის არჩევის განსამზღვრელი ფაქტორების გამოვლენა; საკომუნიკაციო არხების განსაზღვრა/შეფასება; საქონლის ფასების მიმართ დამოკიდებულება; მომხმარებელთა სურვილების გამოვლენა.

ონლაინ მაღაზია soplidan.ge-ის მომხმარებლების კვლევა. მომხარებლის ტიპის შედგენა. პოტენციური მომხმარებლების მოსაზიდად და გაყიდვების გასაზრდელად სტრატეგიის შემუშავება.

დეტალურად ბიზნეს ლაბორატორიის ფარგლებში სტუდენტები ახორციელებენ შემდეგ აქტივობებს:

აქტივობა მაგალითი განხორციელების სავარაუდო დრო
გაცნობითი ვიზიტი სხვადასხვა ორგანიზაციაში პურის ქარხანა, სტამბა, საბაჟო, ბანკი, სასტუმრო, რესტორანი და ა.შ I კურსი I სემესტრი

სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად აქტივობის განხორციელება

სადისტრიბუციო, ფარმაცევტული კომპანიის, წარმომადგენლებთან ერთად პროდუქტის პრეზენტაციაზე დასწრება და ა.შ

I კურსი I სემესტრი
ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრები კომპანიის მფლობელებთან, მენეჯერებთან შეხვედრები I-III კურსი
სტუდენტების მიერ ღონისძიებების ორგანიზება სპორტული და საქველმოქმედო ღონისძიებების, ასევე ლაშქრობების, გამოფენების, ივენთების, ოფიციალური შეხვედრების ორგანიზება და ა. შ I-IV კურსი

საკუთარი ბიზნესის მართვა (რაშიც აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს GIPA)

საიტის აწყობა, მართვა; საიტისთვის ინფორმაციის მოძიება, სტატიების მომზადება, რეკლამის მოზიდვა და ა.შ II-III კურსი
კვლევების ჩატარება კვლევების ჩატარება საიტისთვის და სხვადასხვა ბიზნესებისთვის

I კურსი II სემესტრი

IV კურსი I სემესტრი

პრაქტიკა საკუთარი ბიზნესის წამოწყება, განსხვავებული პროდუქტის ერთჯერადი რეალიზაცია, სხვადსხვა ორგანიზაციაში მუშაობა

II კურსი

IV კურსი I სემესტრი

ბიზნეს გეგმა არსებულ ბიზნესზე ან სტარტაპზე ბიზნეს გეგმის დაწერა

III კურსი

IV კურსი II სემესტრი (სადიპლომო პროექტი)

ქეთი გელაშვილი

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: k.gelashvili@gipa.ge

მობ: +995 557 567 257

ვანო ცერცვაძე

პროფესორი, ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: v.tsertsvadze@gipa.ge

მობ: +995 599 449 850;

ლექტორები

გიორგი თურქია

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრ ...

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო ...

რევაზ ვაჩნაძე

რევაზ ვაჩნაძე

ცვლილებების მართვა (მაგისტრატურაში) ...

ლევან ნებიერიძე

ლევან ნებიერიძე

პროფესორი / მენეჯმენტი

კახა ჯელია

კახა ჯელია

მსოფლიო ცივილიზაციები

შალვა ახრახაძე, CFA

შალვა ახრახაძე, CFA

ასოცირებული პროფესორი/მაკროფინანსებ ...

ვანო ცერცვაძე

ვანო ცერცვაძე

დოქტორი / პროფესორი / ინფორმაციის დ ...

დიმიტრი დათუსანი

დიმიტრი დათუსანი

გაყიდვების პროცესის მართვა

დალი ცატავა

დალი ცატავა

ბიზნეს ლაბორატორია

ფრიდონ დვალიშვილი

ფრიდონ დვალიშვილი

პრეკალკულუსი, რაოდენობრივი ანალიზის ...

ზაზა აკობია

ზაზა აკობია

ასოცირებული პროფესორი / ინტეგრირებუ ...

დავით ხუციშვილი

დავით ხუციშვილი

თამარ ცხვიტავა

თამარ ცხვიტავა

ლევან კოკაია

ლევან კოკაია

სამართლის საფუძვლები / ბიზნეს სამარ ...

თეა გელენიძე

თეა გელენიძე

ჯულიეტა გაგლოშვილი

ჯულიეტა გაგლოშვილი

პროფესორი /ინფორმაციის დამუშავების ...

დეა ღვაბერიძე

დეა ღვაბერიძე

ეკონომიკა

მაია ჭინჭარაშვილი

მაია ჭინჭარაშვილი

მაკა დაუშვილი

მაკა დაუშვილი

ასისტენტ-პროფესორი / მენეჯმენტი

კონსტანტინე ჭანტურია

კონსტანტინე ჭანტურია

ფინანსური ანალიზის რაოდენობრივი მეთ ...

ქეთი კვინიკაძე

ქეთი კვინიკაძე

ქეთი მუხიგული

ქეთი მუხიგული

ასოცირებული პროფესორი / პოლიტიკის თ ...

ნინო ამონაშვილი

ნინო ამონაშვილი

თათია ჩივაძე

თათია ჩივაძე

ადმინისტრაცია

ვანო ცერცვაძე

ვანო ცერცვაძე

დოქტორი / პროფესორი / ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / მმართველობის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

დაგვიკავშირდით

 • იეთიმ გურჯის ქ. #9, თბილისი, 0105, საქართველო
 • v.tsertsvadze@gipa.ge