ბიზნესის ადმინისტრირება

GIPA-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა არის პრაქტიკულ სამეწარმეო საქმიანობაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამა. პროგრამის მიზანია ერთმანეთთან დააახლოოს ბიზნესი და აკადემიური ცოდნა, მაქსიმალურად წაახალისოს საკუთარი სტუდენტები, რათა უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, მარტივად ადაპტირდნენ დასაქმების ბაზარზე და რეალურ საბაზრო პირობებში, ბიზნესის წინაშე მდგომი ამოცანების გადაჭრას წარმატებულად გაართვან თავი.

რას ვისწავლი?

პროგრამის სასწავლო მიზნები კონცენტრირებულია ბიზნესის წარმატებული ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვან ოთხ მთავარ კომპონენტზე:

ფინანსები - ფინანსური სფეროს ინსტრუმენტების გამოყენება, ფინანსების ძირითადი პრინციპები, ფინანსური ანგარიშგებებისა და ანალიზების მომზადება, ფინანსური პროგნოზირება.

მარკეტინგი - ციფრული მარკეტინგი და ტექნოლოგიები, ბაზრის ანალიზი, მონაცემების შეგროვება,  სეგმენტის განსაზღვრა, კონკურენტების ანალიზი, მარკეტინგული აქტივობის გეგმის შექმნა და განხორციელება, ბრენდის პლატფორმის შექმნა.

მენეჯმენტი - ბიზნესის ორგანიზებისთვის რესურსების ეფექტური გამოყენება, ორგანიზაციული სტრუქტურის შეფასება, ბიზნეს ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესების ანალიზი, ორგანიზაციის განვითარების ეტაპების დაგეგმვა.

პროექტის მართვა -  პროექტის მიზნების ჩამოყალიბება, პროექტის სამიზნე ნიშნულების განსაზღვრა, პროექტის შინაარსობრივი მხარის ანალიზი.

ვინ ვიქნები?

სხვადასხვა ორგანიზაციების (სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ბანკები, რითეილი, ფარმაცევტული კომპანიები) საშუალო რგოლის მენეჯერი, სტარტაპერი, პროექტების მენეჯერი ნებისმიერ ორგანიზაციაში სადაც ბიზნეს პროცესები მიმდინარეობს,მარკეტერი, ფინანსური მენეჯერი, ოპერაციების მენეჯერი, ბიზნეს პროცესების მენეჯერი.

იხილეთ კურიკულუმი

ბიზნეს ლაბორატორია

ბიზნეს ლაბორატორია არის GIPA-ს ბიზნეს ადმინისტრირების ინოვაციური საგანი, რომელიც გაგრძელდება სწავლების ოთხივე წელს. ბიზნეს ლაბორატორიის ფარგლებში ჩატარებული აქტივობების არასრული ჩამონათვალია:

სამუშაო პრაქტიკები "მილკოში". ბიზნესის ადმინისტრირების პირველ კურსელების სამუშაო პრაქტიკები კომპანია „მილკოში“, სტუდენტები მუშაობდნენ კომპანიის პრესეილერებთან და დისტრიბუტორებთან ერთად.

სამუშაო პრაქტიკა "სერვიე"-ში. ბიზნესის ადმინისტრირების პირველ კურსელების სამუშაო პრაქტიკები ფარმაცევტულ კომპანია „სერვიე“-ში, კომპანიის რეგიონალური პროექტის კოორდინატორებისა და სამედიცინო წარმომადგენლების მეთვალყურეობით.

პირველი სამუშაო, პირველი ხელფასი, ნორჩ მენეჯერთა სკოლა ბიზნესის კეთება სწავლის პირველივე დღეებიდან. ბიზნესის ბაკალავრების პირველი ანაზღაურება. მათი მონაწილეობით შესაძლებელი გახდა ხორცი შესხმოდა ნორჩ მენეჯერთა სკოლის ჩამოყალიბებას.

საქართველოს მელიორაციის დეპარტამენტის მარკეტინგული სტრატეგის შემუშავებაში მონაწილეობა. მელიორაციის ცნობადობის დადგენა, გაზრდა, მომხმარებლის ლოიალობის შესწავლა, ფლაერების დიზაინის შემუშავება, მარკეტინგული სამოქმედო გეგმის დეტალიზაცია.

აქცია - როგორ ვიშოვნოთ 1000 ლარი ერთ დღეში? ერთადერთი ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა საქართველოში, რომლის მეორეკურსელი სტუდენტები წარმატებით აკეთებენ იმას, რასაც GIPA-ს აუდიტორიებში ასწავლიან ლექტორები - როგორ უნდა აწარმოონ ბიზნესი და აკეთონ ბევრი ფული.

კომპანიის წარმატების ფაქტორების კვლევა KPI ინდექსების გამოკვლევა და იმ ფაქტორების შეფასება, რომლებიც განაპირობებენ მომხმარებლის არჩევანს და ბაზარზე საქონლის პოზიციონირებას

რადიო GIPA სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობა კვლევა - ვინ არის GIPA რადიოს მომხმარებელი, რა გადაცემებს უსმენენ, როდის უსმენენ, რა პირობებში უსმენენ.

თბილისში ველოსადგურების ადგილების შერჩევა და ხარჯი სარგებლის კალკულაცია - ქალაქში ხელსაყრელი ველოსადგურების მოწყობა ლანდშაფტისა და ქუჩა-შენობების განლაგების გათვალისიწნებით.

„ორი ნაბიჯის“ სამომხმარებლო კვლევა - რატომ ირჩევს (ან არ ირჩევს) მომხმარებელი „ორ ნაბიჯს“, მომხმარებლების ასოციაციებისა და დამოკიდებულებების შესწავლა, ცნობადობის განსაზღვრა, სერვისის არჩევის განსამზღვრელი ფაქტორების გამოვლენა; საკომუნიკაციო არხების განსაზღვრა/შეფასება; საქონლის ფასების მიმართ დამოკიდებულება; მომხმარებელთა სურვილების გამოვლენა.

ონლაინ მაღაზია soplidan.ge-ის მომხმარებლების კვლევა. მომხარებლის ტიპის შედგენა. პოტენციური მომხმარებლების მოსაზიდად და გაყიდვების გასაზრდელად სტრატეგიის შემუშავება.

დეტალურად ბიზნეს ლაბორატორიის ფარგლებში სტუდენტები ახორციელებენ შემდეგ აქტივობებს:

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 100

პროგრამის კოდი აბიტურიენტთა ცნობარში: 1530102

სწავლების ენა: ქართული

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ნებისმიერ უცხო ენა
 3. მათემატიკა ან ისტორია

*ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი არჩევითი საგნები: მე-4 საგნის ჩაბარება სავალდებულო არ არის.

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

 • რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი
 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

1. საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა სარეგისტრაციო ბმული:https://portal.gipa.ge/bachelor

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია იწრმოებს ელექტრონულად. რეგისტრაციისათვის სტუდენტმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი
 • 1 ფოტოსურათი ზომით ¾
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის)
 • სწავლის წლიური გადასახადის 25%-ის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. თუ აბიტურიენტს მოპოვებული აქვს სასწავლო გრანტი, მის მიერ რეგისტრაციამდე გადასახდელი თანხის ოდენობა შეადგენს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საფასურისა და გრანტის სხვაობის მეოთხედს

2. ხელშეკრულების გაფორმება

მას შემდეგ, რაც სტუდენტი გაივლის ონლაინ რეგისტრაციას, ხელშეკრულების გასაფორმებლად  უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში,მმართველობის სკოლაში(იეთიმ გურჯის ქ. N9, 0105, თბილისი)

ხელშეკრულების გაფორმებისას სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.

 

* იმ პირველკურსელს, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმების დღისთვის არ იქნება სრულწლოვანი (18 წლის) თან უნდა ახლდეს მშობელი, ან მინდობილი პირი რომელიც ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას (ადგილზე უნდა წარმოადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული შესაბამისი დოკუმენტაცია).

პროგრამის წლიური ღირებულება: 4700 ლარი

 

საუნივერსიტეტო დაფინანსების სისტემა

 1. GIPA-ს ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამაზე, 100% ან 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი მიიღებს საუნივერსიტეტო გრანტს, 2250 ლარის ოდენობით და შესაბამისად:
 • 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მიღების შემთხვევაში, სწავლის ღირებულება: 200 ლარი
 • 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მფლობელის სწავლის ღირებულება: 875 ლარი

 

საუნივერსიტეტო გრანტის მოპოვებას ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული საუკეთესო საკონკურსო ქულის მქონე 25 სტუდენტი შეძლებს.

 

* სწავლების მეორე, მესამე და მეოთხე წელს სტუდენტს დაფინანსება შეუნარჩუნდება, თუ მისი აკადემიური მოსწრება იქნება 3.2 GPA ან მეტი.

 1. 100% და 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტები, რომლებიც ვერ მოხვდებიან საუკეთესო საკონკურსო ქულის მქონე 25 სტუდენტს შორის და ასევე, 50%-იან სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტები, მიიღებენ 1000 ლარიან დაფინანსებას.
 • მეორე წლიდან, 1000 ლარიანი დაფინანსება შეუნარჩუნდება საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე 20 სტუდენტს.
 • 3.5-ზე მეტი GPA-ს მქონე სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა, ისარგებლონ 1000 ლარამდე თანადაფინანსებით, რეიტინგის შესაბამისად
 1. მაქსიმალური GPA  (4.0)  მქონე სტუდენტებს სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით

 

გადახდა:

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე.

დანიშნულებაში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და სასწავლო პროგრამის დასახელება.

საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო პარტნიორობაში.

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა შემდეგი უნივერსიტეტების გაცვლით პროგრამებში:

ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტი (აშშ) Northern Arizona University, NAU;

ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ფლეგსტაფში.


სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი (ესპანეთი) University of Santiago de Compostela

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ სანტიაგო დე კომპოსტელაში.


ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (ნიდერლანდებიThe Hague University of Applied Sciences

ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰააგაში.


ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) Lille Catholic University

ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლილში.


EDHEC-ის ბიზნეს სკოლა (საფრანგეთი) EDHEC Business School

EDHEC-ის ბიზნეს სკოლასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ნიცაში ან ლილში.

ლაიფციგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (გერმანია) Leipzig University of Applied Sciences

ლაიფციგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლაიფციგში.

ჰანოვერის უნივერსიტეტი (გერმანია) Leibniz Universität Hannover

ჰანოვერის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰამოვერში.


ბრატისლავის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (სლოვაკეთი)

ბრატისლავას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+ “-ის პროგრამის ფარგლებში და გულისხმობს
სტუდენტების, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლას; ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის მარტში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველწლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ბრატისლავაში ერთი სემესტრით. სტუდენტებს სრულად უფინანსედებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები (მგზავრობა, ცხოვრების ხარჯები და სტიპენდია).ვარნას უნივერსიტეტი  (ბულგარეთი)


კალიარის უნივერსიტეტი (იტალია)


ბიზნესის და ფინანსების სკოლა (ლატვია)


ვარშავის ეკონომიკის სკოლა (პოლონეთი)

ეკონომიკის სფეროში პოლონეთის წამყვანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ვარშავის ეკონომიკის სკოლასთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ვარშავაში.


პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი)

პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პრაღაში.


ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტ (Bulgaria, Sofia)

ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის აგვისტოში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბულგარეთში.


დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტი (Poland, Dąbrowa Górnicza)

დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ გორნიცაში.


რიჟეკას უნივერსიტეტი (Croatia, Rijeka)

რიჟეკას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ რიჟეკაში.


ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლა (Germany, Berlin)

ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წლის თებერვალში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბერლინში.


UC Leuven Limburg

UC Leuven-Limburg არის სიდიდით მეორე გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი ბელგიაში, სადაც დაახლოებით 15,000 სტუდენტია და 2,000 პროფესორი. დაწესებულებას აქვს 9 სხვადასხვა კამპუსი, რომლებიც განლაგებულია ქალაქ ლეუვენსა და ჰასელტს(ლიმბურგი) შორის. ლეუვენ-ლიმბურგი ფოკუსირებულია პრაქტიკულ განათლებასა და გამოყენებებით კვლევებზე.

UC Leuven Limburg-თან აკადემიური თანამშრომლობის შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წლის იანვარში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, 

თანამშრომლობის მიმართულებები: ეკონომიკა, ბიზნეს მენეჯმენტი, კომუნიკაცია, სამართალი;


Fontys-ის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტ

ფონტისის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი არის ჰოლანდიის გამოყენებითი მეცნიერების ერთ ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი, სადაც 44000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს ნიდერლანდების სამხრეთით მდებარე რამდენიმე კამპუსში. Fontys– ის სამი უდიდესი კამპუსი მდებარეობს  ეინდჰოვენში, ტილბურგსა და ვენლოში.

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წლის ოქტომბერში. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ICT, ბიზნესი;


პასაუს უნივერსიტეტი

პასაუს უნივერსიტეტი არის სახელმწიფო კვლევითი უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს გერმანიაში, ქვემო ბავარიაში, ქ. პასაუში. იგი დაარსდა 1973 წელს, და  ითვლება ყველაზე ახალგაზრდა უნივერსიტეტად ბავარიაში და აქვს ყველაზე თანამედროვე კამპუსი ბავარიის მხარეში.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


დარმსტადის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტ

დარმშტადტის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, იგივე h_da, არის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქ. დარმშტადტში, გერმანია. h_da არის IT კლასტერის Rhine-Main-Neckar, "გერმანიის სილიკონის ველი" და ATHENE, IT  წევრი, რომელიც უსაფრთხოების უდიდესი კვლევითი ინსტიტუტია ევროპაში.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


რომის საპიენცის უნივერსიტეტი

დაარსებული 1303 წელს, Sapienza არის უძველესი უნივერსიტეტი რომში და ერთ ერთი
უმსხვილესი ევროპაში. მისი მისიაა წვლილი შეიტანოს ცოდნაზე დაფუძნებული
საზოგადოების განვითარებაში კვლევის, საუკეთესო გამოცდილების, ხარისხიანი
განათლებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით.
სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2022 წლის მარტში.
ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა
სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად
შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული
სემესტრის გასავლელად.
თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


ბუდაპეშტის მეტროპოლიტან უნივერსიტეტ

ბუდაპეშტის მეტროპოლიტან უნივერსიტეტი არის უმაღლესი განათლების აკრედიტირებული კერძო ინსტიტუტი, რომელიც დაარსდა 2000 წელა ქ. ბუდაპეშტში, უნგრეთი. 

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტი

ვიტაუტას მაგნუსის უნივერსიტეტი (VMU) არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქ. კაუნასში, ლიტვა. უნივერსიტეტი დაარსდა 1922 წელს ომის პერიოდში, როგორც ალტერნატიული ეროვნული უნივერსიტეტი. თავდაპირველად მას ლიტვის უნივერსიტეტს უწოდებდნენ, მაგრამ 1930 წელს უნივერსიტეტს სახელად უწოდეს Vytautas Magnus University, რომელიც აღნიშნავს ლიტვის მმართველის ვიტაუტას დიდის გარდაცვალების 500 წლის იუბილეს. VMU ლიტვის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია და მასში სწავლობს დაახლოებით 8 800 სტუდენტი.

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


Hanze-ს გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტ

ჰანზეს გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი არის უმსხვილესი ტექნიკური და პროფესიული უნივერსიტეტი ჩრდილოეთ ნიდერლანდებში და მდებარეობს  ქ. გრონინგენში. Hanze UAS გთავაზობთ სხვადასხვა საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს ჰოლანდიურ, ინგლისურ და გერმანულ ენებზე და მჭიდროდ თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორ ინსტიტუტებთან.

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წლის ივლისში. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.


NBS ჩრდილოეთ ბიზნეს სკოლა

NBS ჩრდილოეთ ბიზნესის სკოლის - გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტის ფორმირება 2007 წელს დაიწყო ჰამბურგის რეგიონში მდებარე კომპანიებისა და სავაჭრო ასოციაციების მიერ. იგი სტუდენტებს სთავაზობს უნივერსიტეტის დიპლომის მიღების ორ გზას: მათ შეუძლიათ ისწავლონ ნახევარ განაკვეთზე კომპანიაში მუშაობის დროს (ლექციები ტარდება პარასკევ საღამოს და შაბათს) ან ტრადიციულად სრულ განაკვეთზე სამუშაო დღეებში.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2020 წელს.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ბიზნესი, ეკონომიკა, უსაფრთხოების მენეჯმენტი;

 


BSP ბიზნესისა და სამართლის სკოლა

BSP ბიზნესისა და სამართლის სკოლა არის სახელმწიფოს მიერ აღიარებული, კერძო
მენეჯმენტის უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ბერლინსა და ჰამბურგში. ის
ოფიციალურად იქნა აღიარებული ბრანდენბურგის მეცნიერების, კვლევისა და
კულტურის სამინისტროს მიერ 2009 წლის დეკემბერში. და ფუნქციონირება დაიწყო
2010 წლის დასაწყისში ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტით და მისი პრაქტიკული
კურსებით მენეჯმენტის/ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ბიზნესის ფსიქოლოგიის
სფეროებში.
სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2022 წელს. ზემოაღნიშნული
შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების
გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4
სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის
გასავლელად.
თანამშრომლობის მიმართულებები: ბიზნესი.


Mines-Télécom-ის ბიზნეს სკოლა:

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები:  ბიზნესი, ICT, მენეჯმენტი;


კლერმონ ოვერნის უნივერსიტეტი:

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ეკონომიკა, ბიზნესი, ფინანსები;

გარდა ამისა, 2020 წლიდან GIPA-სა და კლერმონ ოვერნის  უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა ხორციელდება ასევე „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში; (International Credit Mobility: -სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა);

თანამშრომლობის მიმართულებები: ეკონომიკა, ბიზნესი, ფინანსები;


ამიენსის ბიზნეს სკოლა:

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ბიზნესი, ეკონომიკა;


მონდრაგონის უნივერსიტეტი: 

მონდრაგონის უნივერსიტეტი არის არაკომერციული კოოპერატიული კერძო
უნივერსიტეტი ბასკების ქვეყანაში, რომელიც ოფიციალურად დაარსდა და აღიარებულია
1997 წელს. ის არის მონდრაგონის კორპორაციის ნაწილი. მისი მთავარი კამპუსი
მდებარეობს ქ. მონპრაგონში, (გიპუსკოას პროვინცია). 2019 წლის თებერვლის
მონაცემებით, მას ჰყავდა დაახლოებით 5000 სტუდენტი, რომლებიც სწავლობდნენ 22
საბაკალავრო და 13 სამაგისტრო პროგრამაზე.


ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ
შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე,
ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის
ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ
უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.
თანამშრომლობის მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება


ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტი

ვიტაუტას მაგნუსის უნივერსიტეტი (VMU) არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქ. კაუნასში, ლიტვა. უნივერსიტეტი დაარსდა 1922 წელს ომის პერიოდში, როგორც ალტერნატიული ეროვნული უნივერსიტეტი. თავდაპირველად მას ლიტვის უნივერსიტეტს უწოდებდნენ, მაგრამ 1930 წელს უნივერსიტეტს სახელად უწოდეს Vytautas Magnus University, რომელიც აღნიშნავს ლიტვის მმართველის ვიტაუტას დიდის გარდაცვალების 500 წლის იუბილეს. VMU ლიტვის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია და მასში სწავლობს დაახლოებით 8 800 სტუდენტი.

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


ოსტრავას უნივერსიტეტი:

ოსტრავას უნივერსიტეტი არის საჯარო უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქალაქ
ოსტრავაში, მორავია-სილეზიის რეგიონში, ჩეხეთის რესპუბლიკა. იგი დაარსდა 1991
წელს, წარმოადგენს უახლეს საჯარო უნივერსიტეტს ოსტრავაში. იგი შედგება ექვსი

ფაკულტეტისა და ორი ინსტიტუტისგან, რომლებიც უზრუნველყოფენ
საუნივერსიტეტო განათლებას.
ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ
შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2023 წელს. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე,
ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის
ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ
უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.
თანამშრომლობის მიმართულება: პოლიტიკური მეცნიერება, ბიზნესი, ეკონომიკა; სამართალი;


ვინდესჰაიმის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი:

ვინდესჰაიმის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი არის ჰოლანდიური
პროფესიული საუნივერსიტეტო ინსტიტუტი უმაღლესი განათლებისა და კვლევისთვის.
27000-ზე მეტი სტუდენტით და 3000-ზე მეტი პერსონალით ზვოლესა და ალმერეს
უბნებზე, ვინდესჰაიმი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოყენებითი მეცნიერებების
უნივერსიტეტი ნიდერლანდებში.
2022-2025 წწ. GIPA-სა და Windesheim-ის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტს
შორის თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში;
(International Credit Mobility: -სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური
პერსონალის გაცვლა);
თანამშრომლობის მიმართულებები: ბიზნესი; სართაშორისო ურთიერთობები;


ლაიდენის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი:

უნივერსიტეტი გთავაზობთ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს,  და ახორციელებს გამოყენებით კვლევებს სხვადასხვა სფეროში, დაწყებული ჯანდაცვისა და სოციალური სამუშაოებიდან ეკონომიკამდე, და ტექნოლოგიებიდან განათლებამდე. განათლება ორიენტირებულია კომპეტენციებზე, სთავაზობს არჩევანის თავისუფლებას და გამოწვევას უქმნის სტუდენტებს საკუთარი პოტენციალის რეალიზებაში. ის ხელს უწყობს და მხარს უჭერს სტუდენტებს თავიანთი ცოდნისა და უნარების განვითარებაში, რათა ისინი კარგად იყვნენ მომზადებულნი თავიანთი მომავალი კარიერისთვის.

უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2023 წლის იანვარში. 


თანამშრომლობის მიმართულებები: ბიზნესი, საჯარო მმართველობა, საერთაშორისო ურთიერთობები;


კორდობას უნივერსიტეტი:

კორდობას უნივერსიტეტი დაარსდა 1972 წელს, ქ. კორდობაში, ანდალუსია, ესპანეთი. ის გთავაზობთ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის პროგრამებს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, სოციალურ მეცნიერებებში, ჯანმრთელობის მეცნიერებებში, ბუნებისმეტყველებასა და ინჟინერიაში. UCO ესპანეთის ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო დაწესებულებაა; განსხვავება, რომელიც კიდევ უფრო განმტკიცდება „რაბანალესის 21 სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პარკისა“ და „მაიმონიდესის ბიოსამედიცინო კვლევის ინსტიტუტის“ შექმნით. UCO არის საერთაშორისო ლიდერი სოფლის მეურნეობის სფეროში.

GIPA-სა და კორდობას უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა ხორციელდება 2019 წლიდან „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში; (International Credit Mobility: -სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა);

თანამშრომლობის მიმართულებები: ბიზნესის ადმინისტრირება, ფსიქოლოგია; სამართალი;


ვიძემეს გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი:

ვიძემის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი (ViA) არის სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც გთავაზობთ 17 სასწავლო პროგრამას საზოგადოებისა და მეცნიერების ფაკულტეტზე და საინჟინრო ფაკულტეტზე. ვიძემის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი დაარსდა 1996 წელს და 2001 წელს მას მიენიჭა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსი. 2002 წელს იგი აკრედიტირებული იქნა განუსაზღვრელი ვადით.

სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წლის იანვარში. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ბიზნესი, ICT, მედია, მმართველობა;


1. როგორი კომუნიკაციაა ადმინისტრაციასა და სტუდენტებს შორის? 

GIPA-ში არსებული ორგანიზაციული კულტურა, ჯგუფებში სტუდენტთა მცირე რაოდენობა და კოორდინატორების სისტემა შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ სტუდენტზე მორგებული, მოქნილი (ბარიერების არმქონე) ინტერაქცია უზრუნველვყოთ სტუდენტებს, ლექტორებსა და ადმინისტრაციას შორის. პროცესის არაფორმალური ხასიათი და ინტერაქციის მაღალი ხარისხი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს სასწავლო პროცესში სტუდენტთა მაქსიმალურ ჩართულობას და სასწავლო პროცესის ეფექტურობას.

2. სად ვიმუშავებ?

I კურსის დასრულების შემდეგ: მენეჯერის თანაშემწედ
II კურსის დასრულების შემდეგ: ანალიტიკოსად
III კურსის დასრულების შემდეგ: პროექტის მენეჯერად
IV კურსის დასრულების შემდეგ: დაბალი და საშუალო რგოლის მენეჯერად ან სტარტაპერად

3. როგორ დამეხმარება GIPA დასაქმებაში?

შენი ლექტორი შენი დამსაქმებელია! GIPA-ს ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამაში ჩართული ლექტორები რეალურ ბიზნესში მოქმედი ფინანსისტები, მარკეტერები და მენეჯერები არიან. შესაბმისად, მრავალი ჩვენი სტუდენტი, ჯერ კიდევ სწავლის პერიოდში საქმდება.
გარდა ამისა, სტუდენტების კარიერული განვითარების მიზნით, GIPA რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის:

 • შენი ინფორმირება ვაკანსიების, სტაჟირებების და სხვა კარიერული შესაძლებლობების შესახებ და შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა, როგორიცაა: გასაუბრებისთვის მომზადება, CV-ს, სამოტივაციო წერილის, რეკომენდაციის და სხვა დოკუმენტების მომზადება
 • შენი საჭიროებიდან გამომდინარე, კარიერული განვითარების სხვადასხვა მასტერკლასებისა და ტრენინგების დაგეგმვა და განხორციელება
 • პოტენციურ დამსაქმებლებთან მჭიდრო კომუნიკაცია
 • შრომის ბაზრის კვლევა, რომლის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების განსაზღვრა და საჭიროების მიხედვით, დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილი კადრების პროფესიული უნარების გაუმჯობესება, მოცემულ შედეგებზე დაყრდნობით, აკადემიური პროცესის დახვეწა და შესაბამისი კადრების მომზადება
 • დასაქმების ფორუმების ორგანიზება

4. რით განსხვავდება არსებული პროგრამა ბაზარზე არსებული სხვა პროგრამებისგან?

პრაქტიკა, პრაქტიკა და პრაქტიკა. სწავლა ორიენტირებულია რეალური ამოცანების გადაჭრაზე. ამ მხრივ, პროგრამა უნიკალურია და განსხვავდება სხვა ქართული ანალოგებისგან.
პროგრამაში გაზრდილია საერთაშორისო თანამშრომლობის კომპონენტი. ყოველწლიურად, შენ გვერდით ისწავლიან სტუდენტები საფრანგეთიდან, ჩეხეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან და ევროპის სხვა ქვეყნებიდან. თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ ისწავლოთ სპეციალობის საგნები ინგლისურად, უცხოელ თანატოლებთან ერთად.

ქეთი გელაშვილი

პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: k.gelashvili@gipa.ge

მობ: +995 557 567 257

მისამართი: იეთიმ გურჯის ქ. N9, 0105, თბილისი, საქართველო

ადმინისტრაცია

ლექტორები