მოწვეული ლექტორები

დალი ცატავა

ბიზნეს ლაბორატორია

პროფესია : ფილოლოგი, ტურიზმი და გასტრონომია.
გამოცდილება : პედაგოგიური და დიდაქტიკური მიდგომების, სწავლისა და სასწავლო
პროცესის მართვის პრობლემების გადაწყვეტის, პროექტების მართვის 20 წლიანი
გამოცდილება. უთანამშრომლია საერთაშორისო ინსტიტუტებთან GTZ, TACIS, GI,
DAAD. „საქართველოს კულინარიის აკადემია“. პროექტის მენეჯერი
- ბიზნესისთვის საჭირო კარიერული უნარჩვევების ტრენერი. სასწავლო
პროცესისათვის საჭირო უნარჩვევები, თვითმენეჯმენტი, დროის მენეჯმენტი,
სტრესმენეჯმენტი;
- თსუ ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – სპეციალობა
პედაგოგიური მეცნიერებები დოქტორანტი - სადოქტორო თემა - „გასტრონომიული
კულტურის სწავლება ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში“
მოქმედი სამსახური : საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ინსტიტუტის(GIPA) ბიზნესის
სკოლის ლექტორი;
- თსუ ტურიზმის კვლევის ცენრის ლექტორი და საბჭოს წევრი.
- საერთაშორისო კომპანია Business Infrastructure Solutionz-ის კონსულტანტი;
კვლევები და პუბლიკაციები -
- სამეცნიერო მონოგრაფია - „გასტრონომიული კულტურა როგორც სისტემა და ქვეყნის
საიმიჯო რესურსი.“ - ივ. ჯავასიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2016წ.
- „თვითმენეჯმენტის ანბანი-ჩვენ ეს შეგვიძლია“ - დამხმარე სახელმძღვანელო
თვითმენეჯმენტში. GIPA, თბილისი, 2015 წელი;
- The Secret of Christmas and New Year. georgiatosee.com February24, 2017
- Georgian gastronomic Culture georgiatosee.com/2016/03/
- The best Dishes fot the Autumn, georgiatosee.com/2016/01
- Georgian Summer Menu, georgiatosee.com/2016/06
- ჟურნალ კული-Art ბლოგი „გასტრონომიული კულტურა“ - http://culinartmagazine.com/
- „სწავლის ტექნიკები“ დამხმარე სახელმძღვანელო სასწავლო პროცესისათვის,
ESMთბბილისი 2009წელი;
- 2010 –ზოგადი საკვანძო კომპეტენციების შეძენა ინფორმაციული ტექნოლოგიების
გამოყენებით – თბილისი, რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია;
- 2010 - ტერმინი „კომპეტენცია“ საგანმანათლებლო სფეროში-ივ.ჯავახიშვილის
სახ.თბილისის სახ. უნივერსიტეტი. პედაგოგიკის ინსტიტუტი, რეგიონალური
სამეცნიერო კონფერენცია;

ინტერესი  – გასტრონომიული
კულტურა,მუსიკა, კულინარია, წერა.