პროფესურა

ლევან ნებიერიძე

მენეჯმენტი

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (Preston University, USA)