პროფესურა

ლევან ნებიერიძე

პროფესორი / მენეჯმენტი

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (Preston University, USA)