მოწვეული ლექტორები

რევაზ ვაჩნაძე

ცვლილებების მართვა (მაგისტრატურაში), ბიზნესის ლაბორატორია (ბაკალავრიატში).

ელფოსტა: revaz.vachnadze@gipa.ge

რევაზ ვაჩნაძე

მოწვეული ლექტორი

ლექტორი, პროფესორი უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში (ESM-თბილისი, თავისუფალი უნივერსიტეტი, GIPA) უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში. მისი ექსპერტიზა მოიცავს ზოგადად მართვისა და გადაწყვეტილებების მიღების საკითხებს (მრავალექსტრემუმიანი პრობლემების ოპტიმიზაცია, არამკაფიო სისტემებში გადაწყვეტილებების მიღება, იერარქიული სისტემების ანალიზი), აგრეთვე ბიზნესის მართვის საკითხებს (ბიზნესის საფუძვლები, ბიზნესის დაგეგმვა, ბიზნესის პრაქტიკა/ლაბორატორია, მენეჯმენტი, ცვლილებების მართვა). 1971 წელს დაცული აქვს ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სადისერტაციო ნაშრომი ტექნიკური კიბერნეტიკის განხრით. ჩამოთვლილ მიმართულებებში მონაწილეობა მიღებული აქვს მრავალ საერთაშორისო კონფერენციებსა და სემინარებში როგორც მომხსენებელსა და მსმენელს. გამოქვეყნებული აქვს ორმოცამდე სამეცნიერო ნაშრომი ადგილობრივსა და საერთაშორისო ჟურნალებში და არის  ბიზნესის საფუძვლებში რამოდენიმე წიგნის ავტორი და რედაქტორი.

უკანასკნელი წლების კვლევები და პუბლიკაციები:

1.ბიზნესის საფუძვლები (გ.თურქიას თანაავტორობით), თავისუფალი უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2011.

2.Prioritization of performance measures using  analytic hierarchy process, International Journal of the Analytic Hierarchy Process,vol.8, issue 3, 2016, p.p.490 – 501.

3.ორგანიზაციის ეფექტიანობის საზომები GIPA-ში, 2016-2017, პროექტის ხელმძღვანელი.

ვლევითი ინტერესები: ორგანიზაციების ეფექტიანობის გაზომვა და მართვა.