ეკონომიკა

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:
რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი;
- რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები;
- რომელსაც აქვს სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის
ასლი;
საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტები:
- საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი; (დედანი, ასლი) იმ
შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან
უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ;
- ნაბეჭდი და ციფრული ფოტოსურათი (3x4);
- სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
- 900 ლარის ოდენობის გადახდის დამადასტუდებელი ქვითარი
საბუთების მიღება გრძელდება 27 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით 12:00-დან
17:00 საათამდე.

სწავლის საფასური შეადგენს: ერთი აკადემიური წელი - 4500 ლარი.
სტუდენტი,რომელიც მოიპოვებს სახელმწიფო გრანტს (50%,70% ან 100%) მიიღებს
GIPA - სგან 1000 ლარიან დაფინანსებას პირველი აკადემიური წლის განმავლობაში.
მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისების მიზნით, საქართველოს საზოგადოებრივ
საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაცია სტუდენტებს
აჯილდოვებს გრანტით. გრანტი გაიცემა შემდეგი პრინციპით:
სტუდენტი, რომელსაც ერთი აკადემიური წლის ან მიყოლებით ორი სემესტრის
(მაგალითად, მე-2 და მე-3 სემესტრი) განმავლობაში ყველა საგანში ექნება უმაღლესი
შეფასება „A” და მისი „GPA“ იქნება „4.0“, განთავისუფლებული იქნება მომდევნო ერთი
სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან 100 % -ით;
თუ სტუდენტს ერთი აკადემიური წლის დამთავრების შემდეგ ყველა საგანში
მიღებული ექნება უმაღლესი შეფასება”A”, მაგრამ მისი “GPA” არ იქნება „4.0“, ასევე
განთავისუფლებული იქნება მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან
100 % -ით;
ხუთ სტუდენტს, რომლებსაც ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში, ყველა საგანში
ექნება მაღალი შეფასება და „GPA“ ექნება „3.5“ ან მეტი, უნივერსიტეტი
ათავისუფლებს მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან რეიტინგის
შესაბამისი პროცენტით შემდეგნაირად:
I ადგილი - 70%
II ადგილი - 60%
III ადგილი - 50%
IV ადგილი - 40%
V ადგილი - 30%
რეიტინგში ერთნაირ პოზიციაზე არსებულ სტუდენტებს, სწავლა დაუფინანსდებათ
შემდეგნაირად: შესაბამისი პოზიციების პროცენტული დაფინანსების ჯამი გაიყოფა
ერთნაირ პოზიციაზე არსებული სტუდენტების რაოდენობაზე. (საშუალო
არითმეტიკულის მეთოდით)
თუ სტუდენტს, ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შედეგად აქვს
სახელმწიფო დაფინანსება/გრანტი, მაშინ სახელმწიფო წლიური გრანტის (ორი
სემესტრის=2250ლ) ოდენობის ნახევარი (ერთი სემესტრის=1125ლ) აკლდება
„საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA)“ არსებულ ერთი
სემესტრის სწავლის საფასურს(2500 ლარი) და უნივერსიტეტი სტუდენტს უხდის
(ათავისუფლებს გადასახადისაგან) სწავლის საფასურის იმ პროცენტს, რომელიც
სტუდენტს რეიტინგის შესაბამისად ეკუთვნის, მაგრამ არაუმეტეს მის მიერ
გადასახდელი თანხისა.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი განაგრძობს წარჩინებით სწავლას და მომდევნო
სემესტრსაც დაასრულებს უმაღლესი/მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, მას
შეუნარჩუნდება დაფინანსება/გრანტი კიდევ ერთი სემესტრის განმავლობაში და ა.შ.
საბანკო რეკვიზიტები
საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22
მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL
გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა
სკოლის გრანტი/დაფინანსება არ გაიცემა შემოსავლის სახით. უნივერსიტეტის
გრანტის/დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი თავისუფლდება გრანტის
შესაბამისი თანხის ოდენობის გადასახადისაგან

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მაღალი კვალიფიკაციის ეკონომისტების
მომზადება, რომლებიც ფლობენ ფუნდამენტური ეკონომიკური თეორიის და
ფუნქციონალური ეკონომიკური მეცნიერებების მიღწევათა სიღრმისეულ ცოდნას და
მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარს, რაც საშუალებას მისცემს კურსდამთავრებულს
დააკმაყოფილოს შრომის ბაზრის ხარისხობრივი მოთხოვნები და მიაღწიოს წარმატებას
პროფესიულ კარიერაში.
წარმატებული კურსდამთავრებულები მზად იქნებიან შრომის ბაზარზე
კონკურენციისათვის და/ან გააგრძელებენ სწავლას უმაღლესი განათლების მეორე
საფეხურზე .
საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და აღწერილობა:
საბაკალავრო პროგრამა ეკონომიკაში ოთხწლიანია და შედგება რვა სემესტრისაგან,
რომლის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი. 
სწავლების პირველი ეტაპი (I-II სემესტრი) მოიცავს  ზოგადი განათლების  კურსს- 67
კრედიტს.
II ეტაპი (III –VII სემესტრი) მოიცავს მაპროფილებელ კურსს - 132 კრედიტს.
დანარჩენი კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად: 30 კრედიტს სტუდენტი დააგროვებს
მისთვის საინტერესო საგნების არჩევით (თავისუფალი კრედიტები) როგორც
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალური მეცნიერებათა ან სხვა
სკოლაში, ასევე სხვა აკრედიტებულ უნივერსიტეტებში.
მესამე ეტაპი ((VIII) მოიცავს სადიპლომო ნაშრომის დამოუკიდებლად შესრულებას,
რომლის წარმატებით დასრულებისას მიიღებს- 15 კრედიტს.
ეკონომიკის პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტს მიენიჭება
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი შესაბამისი სპეციალობით: 0701 ეკონომიკის
ბაკალავრი.

საკონტაქტო პირი
ხათუნა ბერაია
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრატორი
ელ-ფოსტა: kh.beraia@gipa.ge
მობ: +995 599 611 717

დაგვიკავშირდით

  • თბილისი, გორგასლის ქუჩა #101, მე-2 სართული.
  • (995) 32 2 497549