მენეჯმენტი

მენეჯმენტი

მაკა იოსელიანი

რექტორი

ნინო ივანიშვილი

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის დეკანი

ბაკურ კვაშილავა

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი

ირინა გორგილაძე

მმართველობის სკოლის დეკანი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ნანა ქაშაკაშვილი

სოფლის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ჟანა ანთია

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის ხელმძღვანელი