სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ელფოსტა: n.tsitsishvili@gipa.ge

GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი (ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი). განათლების სფეროში მუშაობის 17 წლიანი გამოცდილება (GIPA - 2005-დღემდე; საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი - 2000 -2005)
როგორც სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, რექტორთან და უნივერსიტეტის მენეჯმენტთან ერთად, მუშაობს უნივერსიტეტის სტრატეგიულ განვითარებაზე. სკოლის ფარგლებში კოორდინირებას უწევს აკადემიურ პროცესს და თანამშრომელთა მუშობას; ასევე პარტნიორ უნივერსიტეტებთან და ორგანიზაციებთან კომუნიკაციას. სკოლის აკადემიური საბჭოს წევრებთან ერთად პასუხისმგებელია სკოლაში არსებული აკადემიური პროგრამების ხარისხზე.
დამატებითი გამოცდილება გენდერის საკითხებში (სერტიფიცირებული მონაწილე - გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325: ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება)