საჯარო მმართველობა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ  გაიღრმავონ ცოდნა საჯარო მმართველობის  მიმართულებით.

პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს, ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ საერთო სამაგისტრო გამოცდები.


სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონულად 9 სექტემბრის ჩათვლით:

》 ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა მაგისტრანტებისთვის

შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურა შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

 • დოკუმენტაციის ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას;
 • გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე). ინგლისური ენის გამოცდიდან განთავისუფლდებიან აპლიკანტები რომლებიც წარმოადგენენ TOEFL ან IELTS- ის შესაბამისი დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს;
 • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, სადაც   შეფასდება აპლიკანტის ცოდნა და მოტივაცია.

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

 

ხელშეკრულების გაფორმება:

 

ჩარიცხული სტუდენტი ხელშეკრულების გასაფორმებლად  უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში 20, 21, 22 ან 23 სექტემბერს, 12:00-17:00 შუალედში.

მმართველობის სკოლა: თბილისი, იეთიმ გურჯის ქ. #9

 

ხელშეკრულების გაფორმებისას სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.

 

 

სწავლა დაიწყება 26 სექტემბერს.

შიდასაუნივერსიტეტი გამოცდის ქულების გადანაწილება:

ტესტირება 100 ქულა 

გასაუბრება 100 ქულა

* ინგლისურის ტესტის ნიმუში


ინგლისურის ტესტირება: 16 სექტემბერი 
ინგლისური ენის დონე შემოწმდება გასაუბრების პროცესში

გასაუბრება: 16 სექტემბერი
სწავლა დაიწყება: 26 სექტემბერს 
მაგისტრანტობის იმ კანდიდატებმა, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას გეგმავენ მმართველობის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე და წარმატებით გაივლიან შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდას/გამოცდებსა და გასაუბრებას, არაუგვიანეს 2021 წლის 20 სექტემბრისა უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამის წლიური სწავლის საფასურის 10%-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც შემდგომში გამოაკლდება სწავლის ღირებულებას.

აჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ


 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა  მიზნად ისახავს აღზარდოს ახალი ტიპის სახელმწიფო მოხელე,  რომელსაც   წარმატებით  შეუძლია თავი გაართვას  საჯარო მმართველობის კომპლექსურ გამოწვევებს. პროგრამის განმავლობაში  სტუდენტები შეისწავლიან :

 • საჯარო მმართველობის თეორიებს, საქართველოს და უცხოეთის ქვეყნების მმართველობის სისტემებს.
 • მმართველობით პროცესში ეკონომიკური და ფინანსური   ანალიზის ინსტრუმენტების გამოყენებას; 
 • შესაბამის კანონმდებლობას და მისი გამოყენების წესსა და უნარებს;
 • ქვეყნის მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული გამოწვევების  დაძლევის მიზნით შესაბამისი, საჯარო მმართველობითი   ინსტრუმენტების გამოყენების გზებსა და  მეთოდებს;
 • საჯარო პოლიტიკის  დოკუმენტის დიზაინის და იმპლემენტაციის წესსა და პრინციპებს;
 • მსოფლიო ბანკის და  სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების ანალიზის  საფუძველზე საჯარო  პოლიტიკის დაგეგმვისა და შეფასების უნარებს; რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდებს;
 • ქვეყნის საგარეო  და უსაფრთხოების გამოწვევების ძირითად წყაროებს და მათი მოგვარების მიზნით საქართველოს  საერთაშორისო პარტნიორებთან  მუშაობის ძირითად ფორმატებსა და საშუალებებს;
 • საჯარო სამსახურში ეფექტური  წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარებს;
 • სწავლის პერიოდში, GIPA - პარტნიორ  საჯარო დასაწებულებებში  სავალდებულო სტაჟირების გავლის გზით სტუდენტები  პრაქტიკაში  გამოიმუშავებენ სასწავლო პერიოდში მიღებულ ცოდნასა და უნარებს.

სასწავლო პროცესს წარმართავენ ადგილობრივი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ლექტორები და დასავლეთის ცნობილი უნივერსიტეტებიდან სპეციალურად მოწვეული პროფესორები.

 კურსდამთავრებულების 93% დასაქმებულია საჯარო , არასამთავრობო  და კერძო სექტორში. ამასთან   კურსდათავრებულთა დიდი ნაწილი  სწავლის დასრულებიდან ერთ წლის განმავლობაში  საქმდება.

სწავლის ღირებულება

პროგრამა  ორწლიანია და ერთი წლის საფასური შეადგენს 3700 ლარს. თანხის გადახდა ერთი წლის განმავლობაში ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში. 

დაფინანსება

საჯარო მმართველობის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7400 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა (2250 ლარი), სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს   GIPA-ს  თანადაფინასება ( სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500 ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს)

 

 

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

 

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

7400 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

925 ლარი

 

 

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7400-4500=2900 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

362.5 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.პროგრამა შედგება შემდეგი საგნებისგან

 

სახელი და გვარი

სასწავლო კურსი

1.         

ნანა მაჭარაშვილი

·          საჯარო მმართველობა და ორგანიზაციული თეორია

·          საჯარო პოლიტიკის ანალიზი და განხორციელება

2.         

დავით ჯანდიერი

·          საჯარო სამართლის საფუძვლები

3.     

თამთა ჭრიკიშვილი

·          ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო სექტორში

4.     

ცირა ელისაშვილი

·          კულტურული მემკვიდრეობის მართვა

5.     

მაკა სეხნიაშვილი

·          კვლევის თვისებრივი მეთოდები  და აკადემიური წერა

6.     

ჟანა ანთია

·          სტატისტიკა საჯარო მოხელეებისათვის

7.     

ლიზა სოფრომაძე

·          საჯარო მმართველობა და ორგანიზაციული თეორია

8.     

დავით კიზირია

·          ელექტრონული მმართველობა და სერვისები საჯარო სექტორში

9.    

არჩილ გერსამია

·          საჯარო ფინანსები / საგადასახადო პოლიტიკა

10.    

მარინე იოსელიანი/ანანო გორგოძე

·          ეფექტური კომუნიკაცია  საჯარო სამსახურში

11.    

თამარ კობერიძე

·          არასამთავრობო ორგანიზაციების მართვა

·          პოლიტიკური ლობიზმი და ადვოკატირება

12.    

თენგიზ ფხალაძე

·          მოლაპარაკების ხელოვნება და მართვა

13.    

მიხეილ დარჩიაშვილი

·          საგარეო პოლიტიკის მართვა: ეროვნული  უსაფთხოება და ნატოში ინტეგრაცია

14.    

ნიკოლოზ ჯანჯღავა

·          სახელმწიფო რისკების მართვა

15.    

ნატალია ალხაზიშვილი

·          მდგრადი განვითარება და მმართველობის გამოწვევები

16.    

ნინო ანთაძე

·          აკადემიური წერა და კვლევის თვისებრივი მეთოდები

17.    

თამარ ჟვანია

·          საარჩევნო ტექნოლოგიები და პოლიტიკური კვლევევი

18.    

ნინო ლოლაძე

·          რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA)

19.

გიორგი მარგველაშვილი

·          პოლიტიკის საფუძვლები

20.

ლევან ბატიაშვილი

·          პოლიტიკა და პოლიტიკური პროცესი

21.

Paul-Henry Foreister

·          სახელმწიფო რისკის მენეჯმენტი

დამატებითი ინფორმაცია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საჯარო მმართველობის მაგისტრი

სწავლების საფეხური - მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი

სასწავლო გრაფიკი - დღის  სწავლება

 

 

 • I -II სემესტრი - ძირითადი და არჩევითი საგნები
 • III სემესტრი : სავალდებულო სტაჯირება და პოლიტიკის ლაბორატორია/ ან გაცვილითი პროგრამით უცხოეთში წასვლა და სტაჟირება.  
 • IV სემესტრი - სადიპლომო ნაშრომზე მუშაობა
 • ლექციები -  დღის

 

სწავლების ენა

 • ინგლისური და ქართული;
 • ძირითადი სასწავლო მასალა ინგლისურ ენაზე;

 

საჯარო მმართველობის  სამაგისტო პროგრამის კურიკულუმი
(არჩევითი და სავალდებულო საგნები) 

 

პარტნიორი უნივესიტეტები

საჯარო მმართველობის  სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლო  პროცესით გათვალისწინებულია  სავალდებულო სტაჟირების გავლა. საჯარო მმართველობის  სტუდენტებს   ექნებათ საშუალება სავალდებულო სტაჟირება გაიარონ შემდეგ უწყებებში:

 1. საქართველოს პარლამენტ
 2. ქალაქ თბილისი საკრებულო

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მმართველობის სკოლა მრავალი წლის განმავლობაში თანამშრომლობს სხვადასხვა დასავლურ და ევროპულ უნივერსიტეტებთან. აღნიშნული პარტნიორობების ფარგლებში საჯარო მმართველობის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ სწავლის გაგრძელების მათთვის სასურველი ვარიანტი:

1. პარტნიორობა ვროცლავის უნივერსიტეტთან (პოლონეთი)

GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ვროცლავის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში:

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ვროცლავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში (University of Wroclaw, Poland)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

2. პარტნიორობა ზალცბურგის უნივერსიტეტთან (ავსტრია)

„Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ გაცვლით პროგრამას ზალცბურგის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და ევროკავშირის მცოდნეობაში :

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ზალცბურგის უნივერსიტეტი (ავსტრია)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

3. პარტნიორობა ბოკონის მენეჯმენტის სკოლასთან (იტალია)

ორმაგი ხელშეკრულების ფარგლებში, GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ბოკონის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობაში:

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - Bocconi School of Management (იტალია)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (Bocconi, Italy)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

4. პარტნიორობა. ჰამბურგის უნივერსიტეტი (გერმანია)

 GIPA-ს და  ჰამბურგის უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა  მესამე სემესტრში გაცვლითი პროგრამით გაემგზავრონ  ჰამბურგი უნივერსიტეტში

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ჰამბურგი უნივერსიტეტი IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)

პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)

ნანა მაჭარაშვილი

საჯარო მმართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ. ფოსტა : nana.macharashvili@gipa.ge

მობ: +995 593 488 211

მარიამ დოთიაშვილი

საჯარო მმართველობის პროგრამის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა: m.dotiashvili@gipa.ge

მობ: +995 598 735 474

ლექტორები

გიორგი ბაქრაძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორის ...

გიორგი მარგველაშვილი

გიორგი მარგველაშვილი

დავით ჯანდიერი

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამ ...

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგი ...

ელისაბედ სოფრომაძე

ელისაბედ სოფრომაძე

ასისტენტ პროფესორი / ადგილობრივი თ ...

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

ასისტენტი / განათლების პოლიტიკის მე ...

პოლ-ჰენრი ფორესტიერ

პოლ-ჰენრი ფორესტიერ

ნატო ალხაზიშვილი

ნატო ალხაზიშვილი

პროფესორი / მდგრადი განვითარება

მიხეილ დარჩიაშვილი

მიხეილ დარჩიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი/საგარეო და თავდა ...

პატრიკ მარტენს

პატრიკ მარტენს

პროექტის მართვა

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვ ...

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

პროფესორი / კულტურული მემკვიდრეობის ...

ადმინისტრაცია

ნანი მაჭარაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი / საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

დაგვიკავშირდით