საჯარო მმართველობა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ  გაიღრმავონ ცოდნა საჯარო მმართველობის  მიმართულებით.

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს:

1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში;

2) ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების A ტიპის ტესტის მინიმალური  ზღვრის გადალახვა;

3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

 • დოკუმენტაციის ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას;
 • გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე). ინგლისური ენის გამოცდიდან განთავისუფლდებიან აპლიკანტები რომლებიც წარმოადგენენ TOEFL ან IELTS- ის შესაბამისი დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს;
 • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, სადაც   შეფასდება აპლიკანტის ცოდნა და მოტივაცია.

ადგილების ქვოტა სამაგისტრო ტესტის მიხედვით: 

A ტესტი                20 სტუდენტი 

შიდასაუნივერსიტეტი გამოცდის ქულების გადანაწილება:

ტესტირება 100 ქულა

გასაუბრება 100 ქულა

* ინგლისურის ტესტის ნიმუში

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებულისააპლიკაციო ფორმა;
 • ფოტო 3x4
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

საბუთების მიღება

13 აგვისტოდან - 9 სექტემბრის ჩათვლით. 12:00-დან 17:00 საათამდე, კვირის დღეებში, იეთიმ გურჯის #9-ში.
შესაძლებელია, კოორდინატორთან საბუთების ელექტრონულად გადმოგზავნა.
ინგლისურის ტესტირება: 
1. 9 სექტემბერი 
2. სტუდენტებს, რომლებიც საბუთებს მოიტანენ 9 სექტემბერს, ინგლისურის ტესტირება ჩაუტარდებათ 10 სექტემბერს. 
ტესტირების გავლა შესაძლებელია, როგორც დღის, ასევე საღამოს საათებში
გასაუბრება: 11-12 სექტემბერი 
სწავლა დაიწყება: 16 სექტემბრის კვირაში. 

აჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ


 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა  მიზნად ისახავს აღზარდოს ახალი ტიპის სახელმწიფო მოხელე,  რომელსაც   წარმატებით  შეუძლია თავი გაართვას  საჯარო მმართველობის კომპლექსურ გამოწვევებს. პროგრამის განმავლობაში  სტუდენტები შეისწავლიან :

 • საჯარო მმართველობის თეორიებს, საქართველოს და უცხოეთის ქვეყნების მმართველობის სისტემებს.
 • მმართველობით პროცესში ეკონომიკური და ფინანსური   ანალიზის ინსტრუმენტების გამოყენებას; 
 • შესაბამის კანონმდებლობას და მისი გამოყენების წესსა და უნარებს;
 • ქვეყნის მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული გამოწვევების  დაძლევის მიზნით შესაბამისი, საჯარო მმართველობითი   ინსტრუმენტების გამოყენების გზებსა და  მეთოდებს;
 • საჯარო პოლიტიკის  დოკუმენტის დიზაინის და იმპლემენტაციის წესსა და პრინციპებს;
 • მსოფლიო ბანკის და  სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების ანალიზის  საფუძველზე საჯარო  პოლიტიკის დაგეგმვისა და შეფასების უნარებს; რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდებს;
 • ქვეყნის საგარეო  და უსაფრთხოების გამოწვევების ძირითად წყაროებს და მათი მოგვარების მიზნით საქართველოს  საერთაშორისო პარტნიორებთან  მუშაობის ძირითად ფორმატებსა და საშუალებებს;
 • საჯარო სამსახურში ეფექტური  წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარებს;
 • სწავლის პერიოდში, GIPA - პარტნიორ  საჯარო დასაწებულებებში  სავალდებულო სტაჟირების გავლის გზით სტუდენტები  პრაქტიკაში  გამოიმუშავებენ სასწავლო პერიოდში მიღებულ ცოდნასა და უნარებს.

სასწავლო პროცესს წარმართავენ ადგილობრივი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ლექტორები და დასავლეთის ცნობილი უნივერსიტეტებიდან სპეციალურად მოწვეული პროფესორები.

 კურსდამთავრებულების 93% დასაქმებულია საჯარო , არასამთავრობო  და კერძო სექტორში. ამასთან   კურსდათავრებულთა დიდი ნაწილი  სწავლის დასრულებიდან ერთ წლის განმავლობაში  საქმდება.

სწავლის ღირებულება

პროგრამა  ორწლიანია და ერთი წლის საფასური შეადგენს 3700 ლარს. თანხის გადახდა ერთი წლის განმავლობაში ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში. 

დაფინანსება

საჯარო მმართველობის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7400 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა (2250 ლარი),  სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მოიპოვონ ზურაბ ჟვანიას სახელობის  სემესტრული სტიპენდია (1875 ლარი). სტიპენდიის მინიჭება ხორციელდება GPA-ს (50 %), ლექტორების რეკომენდაციების (25%) და მოწვეული სპიკერების ლექციებზე დასწრების (25 %) გზით. 

 

 

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

 

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

7400 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

925 ლარი

 

 

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7400-4500=2900 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

362.5 ლარი

პროექტი სოციალური სტატუსის მქონე პირთათვის

GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ. პროექტის მიზანი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათი წახალისება და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობაა. ამ მიზნით, ქვემოთ მოცემული სოციალური ჯგუფებიდან შერჩეულ სტუდენტებს ნაწილობრივ ან მთლიანად დაუფინანსდებათ  სწავლის საფასური, რაც სამომავლოდ, მათ საშუალებას მისცემთ მოახდინონ მიღებული ცოდნის რეალიზება და საზოგადოებრივ აქტივობებში ინტეგრირება. 

დაფინანსება შეეხებათ პირებს, რომლებმაც ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები და სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სტატუსით:

ა) სოციალურად დაუცველი;

სოციალურად დაუცველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული ცნობა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში“ რეგისტრაციის თაობაზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის უნივერსიტეტში წარმოდგენამდე არაუადრეს 2 თვისა;

ბ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი;

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობასთან ერთად, საქართველოში ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად განსახლების მუნიციპალიტეტებში, ბოლო 5 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ფორმა №50/II (ასლი);

დ) იძულებით გადაადგილებული;

იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობა;

ე) ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა;

ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზებმა, დეპორტირებულმა მესხებმა, ფერეიდნელმა ქართველებმა და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლები თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა უნდა წარმოადგინონ პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი და უცხოეთში მცხოვრებმა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, თანამემამულის სტატუსის დამდასტურებელი დოკუმენტი;

ვ) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები;

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობა, პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

ზ) მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები;

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული რომელიმე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თ) მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები;

მრავალშვილიანი ოჯახების წევრებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ან რაიმე სახის სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება 5 ან მეტი დის, ძმის ან და-ძმის ყოლის ფაქტი.

ი) ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილი/ოჯახის წევრი.

ტერიტიურილი მთლიანობის დაცვისთვის დაღუპულ პირთა შვილებმა/ოჯახის წევრებმა - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა, რობლითაც დასტურდება ტერიტორიული მთლიანობისთვის გარდაცვლილ პირთან ოჯახური კავშირი.

საბანკო რეკვიზიტები

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.პროგრამა შედგება შემდეგი საგნებისგან

 

სახელი და გვარი

სასწავლო კურსი

1.         

ნანა მაჭარაშვილი

·          საჯარო მმართველობა და ორგანიზაციული თეორია

·          საჯარო პოლიტიკის ანალიზი და განხორციელება

2.         

დავით ჯანდიერი

·          საჯარო სამართლის საფუძვლები

3.     

ნინო გონაშვილი

·          ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო სექტორში

4.     

ცირა ელისაშვილი

·          კულტურული მემკვიდრეობის მართვა

5.     

მაკა სეხნიაშვილი

·          კვლევის თვისებრივი მეთოდები  და აკადემიური წერა

6.     

ჟანა ანთია

·          სტატისტიკა საჯარო მოხელეებისათვის

7.     

ლიზა სოფრომაძე

·          საჯარო მმართველობა და ორგანიზაციული თეორია

8.     

გიორგი ბაქრაძე

·          ეკონომიკის საფუძვლები

9.     

დავით კიზირია

·          ელექტრონული მმართველობა და სერვისები საჯარო სექტორში

10.    

არჩილ გერსამია

·          საჯარო ფინანსები / საგადასახადო პოლიტიკა

11.    

მარინე იოსელიანი/ანანო გორგოძე

·          ეფექტური კომუნიკაცია  საჯარო სამსახურში

12.    

თამარ კობერიძე

·          არასამთავრობო ორგანიზაციების მართვა

·          პოლიტიკური ლობიზმი და ადვოკატირება

13.    

თენგიზ ფხალაძე

·          მოლაპარაკების ხელოვნება და მართვა

14.    

მიხეილ დარჩიაშვილი

·          საგარეო პოლიტიკის მართვა: ეროვნული  უსაფთხოება და ნატოში ინტეგრაცია

15.    

ნიკოლოზ ჯანჯღავა

·          სახელმწიფო რისკების მართვა

16.    

ნატალია ალხაზიშვილი

·          მდგრადი განვითარება და მმართველობის გამოწვევები

17.    

ნინო ანთაძე

·          აკადემიური წერა და კვლევის თვისებრივი მეთოდები

18.    

თამარ ჟვანია

·          საარჩევნო ტექნოლოგიები და პოლიტიკური კვლევევი

19.    

ნინო ლოლაძე

·          რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA)

დამატებითი ინფორმაცია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საჯარო მმართველობის მაგისტრი

სწავლების საფეხური - მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი

სასწავლო გრაფიკი - დღის  სწავლება

 

 

 • I -II სემესტრი - ძირითადი და არჩევითი საგნები
 • III სემესტრი : სავალდებულო სტაჯირება და პოლიტიკის ლაბორატორია/ ან გაცვილითი პროგრამით უცხოეთში წასვლა და სტაჟირება.  
 • IV სემესტრი - სადიპლომო ნაშრომზე მუშაობა
 • ლექციები -  დღის

 

სწავლების ენა

 • ინგლისური და ქართული;
 • ძირითადი სასწავლო მასალა ინგლისურ ენაზე;

 

საჯარო მმართველობის  სამაგისტო პროგრამის კურიკულუმი
(არჩევითი და სავალდებულო საგნები) 

 

პარტნიორი უნივესიტეტები

საჯარო მმართველობის  სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლო  პროცესით გათვალისწინებულია  სავალდებულო სტაჟირების გავლა. საჯარო მმართველობის  სტუდენტებს   ექნებათ საშუალება სავალდებულო სტაჟირება გაიარონ შემდეგ უწყებებში:

 1. საქართველოს პარლამენტ
 2. ქალაქ თბილისი საკრებულო

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მმართველობის სკოლა მრავალი წლის განმავლობაში თანამშრომლობს სხვადასხვა დასავლურ და ევროპულ უნივერსიტეტებთან. აღნიშნული პარტნიორობების ფარგლებში საჯარო მმართველობის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ სწავლის გაგრძელების მათთვის სასურველი ვარიანტი:

1. პარტნიორობა ვროცლავის უნივერსიტეტთან (პოლონეთი)

GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ვროცლავის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში:

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ვროცლავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში (University of Wroclaw, Poland)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

2. პარტნიორობა ზალცბურგის უნივერსიტეტთან (ავსტრია)

„Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ გაცვლით პროგრამას ზალცბურგის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და ევროკავშირის მცოდნეობაში :

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ზალცბურგის უნივერსიტეტი (ავსტრია)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

3. პარტნიორობა ბოკონის მენეჯმენტის სკოლასთან (იტალია)

ორმაგი ხელშეკრულების ფარგლებში, GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ბოკონის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობაში:

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - Bocconi School of Management (იტალია)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (Bocconi, Italy)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

4. პარტნიორობა. ჰამბურგის უნივერსიტეტი (გერმანია)

 GIPA-ს და  ჰამბურგის უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა  მესამე სემესტრში გაცვლითი პროგრამით გაემგზავრონ  ჰამბურგი უნივერსიტეტში

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ჰამბურგი უნივერსიტეტი IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)

პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)

ილო ჩხეიძე

საჯარო მმართველობის პროგრამის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა : i.chkheidze@gipa.ge

მობ: +995 577950057


ლექტორები

გიორგი ბაქრაძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორის ...

დავით ჯანდიერი

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამ ...

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგი ...

ელისაბედ სოფრომაძე

ელისაბედ სოფრომაძე

ადგილობრივი თვითმმართველობა

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციის უნ ...

ნატო ალხაზიშვილი

ნატო ალხაზიშვილი

მდგრადი განვითარება

მიხეილ დარჩიაშვილი

მიხეილ დარჩიაშვილი

საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა

პატრიკ მარტენს

პატრიკ მარტენს

პროექტის მართვა

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვ ...

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვ ...

ადმინისტრაცია

ნანი მაჭარაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი / საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

ილო ჩხეიძე

ილო ჩხეიძე

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

დაგვიკავშირდით