საჯარო მმართველობა

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ან B ტიპის ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი
  ფოტო 3x4-ზე
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრების და ტესტირების წარმატებით გავლა, სადაც შემოწმდება როგორც ინგლისური ენის (დონე - intermediate-B2), ასევე სტუდენტის სპეციალობის დაუფლებისათვის საჭირო ცოდნა, მოტივაცია. (ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში)

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • "სამოტივაციო წერილი ( სადაც აღწერილი იქნება თუ რატომ გსურთ ამ პროგრამაზე სწავლა.მაქსიმუმი 1 გვერდი)"


პროგრამის ხანგრძლივობა: 2 წელი

პროგრამის ღირებულება: 7400 ლარი (ორივე წელი)

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საბუთების მიღება

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა - საბუთების მიღება

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთების მიღება მოხდება : 14 აგვისტოსდან 1 სექტემბერის ჩათვლით, 
11:00 დან 17:00 საათამდე. 
მის: იეთიმ გურჯის 7ბ. 

მნიშვნელოვანი თარიღები :

1.საბუთების მიღება 14.08-01.09

2.ინგლისური ენის გამოცდა 4-5 სექტემბერი.

3.გასაუბრება 6-8 სექტემბერი

4.საბოლოო შედეგის გამოცხადება 10 სექტემბერი.

5.სწავლის დაწყება 18 სექტემბერ.

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

საკონტაქტო პირი

დავით ახვლედიანი


ელ. ფოსტა : d.akhvlediani@gipa.ge 

მობ. : +995 577921796

ტელ: 2 49 75 00; 2 45 75 00

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ:

სამაგისტრო პროგრამას ინგლისურ და ქართულ ენებზე მოქნილი სალექციო გრაფიკით
პარტნიორობას ამერიკულ და ევროპულ უნივერსიტეტებთან ორმაგი ხარისხის შესაძლებლობით
სტაჟირებას საჯარო, არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციებში
პროგრამის მიზანია აღზარდოს ახალი ტიპის სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც გააჩნია თავისუფალი და ანალიტიკური აზროვნება, ერკვევა სახელმწიფო მართვისა და სახელმწიფოებრივი მოწყობის პრინციპებში, საჯარო მმართველობის თეორიასა და ეთიკაში.

ადგილობრივი პრაქტიკოსი ლექტორები და დასავლეთის ცნობილი უნივერსიტეტებიდან მოწვეული პროფესორები უზრუნველყოფენ სტუდენტებისათვის იმ უნარ-ჩვევებისა და საერთაშორისო გამოცდილების გადაცემას, რომელიც აუცილებელია მათი პროფესიული განვითარებისა და ლიდერებად ჩამოყალიბებისათვის.

გარდა საჯარო სექტორისა, საჯარო მმართველობის პროგრამის კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ, წარმატებული კარიერა განახორციელონ როგორც საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ასევე, კერძო სექტორში, რასაც უზრუნველყოფს საჯარო მმართველობის პროგრამის მრავალფეროვანი კურიკულუმი.

საკონტაქტო პირი

დავით ახვლედიანი


საჯარო მმართველობის პროგრამის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა : d.akhvlediani@gipa.ge

მობ. : +995 577921796

ტელ: 2 49 75 00; 2 45 75 45 (კომუტატორი)

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3700 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

დაფინანსება

საჯარო მმართველობის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7400 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა (2250 ლარი), აღნიშნული პროგრამა, სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს   GIPA-ს  თანადაფინასება ( I სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს). ხოლო  მეორე  სასწავლო წელს  საუკეთესო სტუდენტს  GIPA  შესთავაზებს ანაზღაურებად სტიპენდიას.

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7400-4500=2900, გადასახდელი
თანხა - 2900 ლარი

სახ- ო გრანტის მოპოვების გარეშე

7400

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მმართველობის სკოლა მრავალი წლის განმავლობაში თანამშრომლობს სხვადასხვა დასავლურ და ევროპულ უნივერსიტეტებთან. აღნიშნული პარტნიორობების ფარგლებში საჯარო მმართველობის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ სწავლის გაგრძელების მათთვის სასურველი ვარიანტი:

1. პარტნიორობა ვროცლავის უნივერსიტეტთან (პოლონეთი)

GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ვროცლავის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში:

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ვროცლავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში (University of Wroclaw, Poland)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

2. პარტნიორობა ზალცბურგის უნივერსიტეტთან (ავსტრია)

„Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ გაცვლით პროგრამას ზალცბურგის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და ევროკავშირის მცოდნეობაში :

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ზალცბურგის უნივერსიტეტი (ავსტრია)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

3. ბრატისლავას ეკონომიკური უნივერსიტეტი

„Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ გაცვლით პროგრამას ბრატისლავას ეკონომიკურ უნივერსიტეტთთან :

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ბრატისლავას ეკონომიკური უნივერსიტეტი (სლოვაკეთი)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)

სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი. ბრატისლავაში სწავლის პერიოდში სტუდენტებს მიენიჭებათ სტიპენდია თვეში 750 ევროს ოდენობით

4. პარტნიორობა ბაბეს ბოლაის (UBB) უნივერსიტეტთან (რუმინეთი)

„Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს რუმინეთის UBB უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობაში:

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - UBB (რუმინეთი)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (UBB, Romania)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

5. პარტნიორობა ბოკონის მენეჯმენტის სკოლასთან (იტალია)

“Erasmus+”-ის პროგრამის ფარგლებში GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ბოკონის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობაში:

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - Bocconi School of Management (იტალია)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (Bocconi, Italy)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

6. პარტნიორობა ჯორჯ მეისონის (GMU) უნივერსიტეტთან (ა.შ.შ.)

GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტთან ერთად, საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში:

პროგრამა მოიცავს:

I-II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - George Mason University (ა.შ.შ.)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
საგნები:

7 საგანი ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტში (36 კრედიტი)
16 საგანი GIPA-ში (120 კრედიტი)
პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში (GIPA, Georgia)
მაგისტრი აკადემიური ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში (George Mason University, USA)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

საჯარო მმართველობის პირველი საგანმანათლებლო პროგრამაა საქართველოში, რომელიც დაარსდა 1994 წელს საქართველოს მთავრობისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მართვის ეროვნული აკადემიის (NAPA) მოლაპარაკებისა და ერთობლივი პროექტის საფუძველზე. დაარსების დღიდან, პროგრამას ფინანსურ მხარდაჭერას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი (US DoS) უწევს. პროგრამას განვითარებაში ხელს უწყობს საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების სკოლების ეროვნული ასოციაცია (NASPAA) და საჯარო მმართველობის ინსტიტუტებისა და სკოლების ქსელი ცენტრალურ და აღმოსავლურ ევროპაში (NISPAcee).

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა GIPA-ს ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამაა, რომელიც არსებობის 23 წელს ითვლის და მსურველს სთავაზობს დღის ინტენსიურ სწავლებას. პროგრამის მიზანია აღზარდოს ახალი ტიპის სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც გააჩნია თავისუფალი და ანალიტიკური აზროვნება, ერკვევა სახელმწიფო მართვისა და სახელმწიფოებრივი მოწყობის პრინციპებში, საჯარო მმართველობის თეორიასა და ეთიკაში.

დასავლურ სტადნარტებზე მორგებული პროგრამის ფარგლებში, სტუდენტებს ქართველ ლექტორებთან ერთად, ლექციებს ევროპის და აშშ-ს ცნობილი უნივერსიტეტებიდან მოწვეული უცხოელი სპეციალისტები უკითხავენ.

პროგრამის მიზანია აღზარდოს ახალი ტიპის სახელმწიფო მოხელე, რომელმაც საფუძვლიანად იცის  სახელმწიფომართვისა და სახელმწიფოებრივი მოწყობის პრინციპები, საჯარო მმართველობის თეორია და ეთიკა, ორგანიზაციული ქცევა, საჯარო ფინანსები, და აშ. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მაგისტრს აქვს ანალიტიკური აზროვნების უნარი, შეუძლია თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. შესაბამისად ჩვენი პროგრამის კურსდამთავრებულები საუკეთესო კანდიდატებს წარმოადგენენ საჯარო თუ კერძო სექტორში, ისინი ხელს უწყობენ  დასავლური ტიპის საჯარო მმართველობის სისტემის ჩამოყალიბებას თანამედროვე მმართველობის პრინციპების დაცვით.

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3700 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

პროგრამის ხანგრძლივობა 2 წელი:

 • I წელი - ძირითადი და არჩევითი საგნები
 • II წელი - შემაჯამებელი გამოცდა; სტაჟირება; დიპლომზე მუშაობა
 • დღის ინტენსიური  სწავლება;
 • ლექციები ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა

სწავლების ენა:

 • ინგლისური და ქართული;
 • ძირითადი სასწავლო მასალა ინგლისურ ენაზე;

 

პროგრამა შედგება შემდეგი საგნებისგან: 

  2016 სექტემბერი-დეკემბერი          
  საგანი ლექტორი საათების რაოდენობა კრედიტი სტატუსი სემესტრი
1 საჯარო მმართველობა და მენეჯმენტი ნინო დოლიძე/ლიზა სოფრომაძე 45 6 სავალდებულო I
2 ეკონომიკა გიორგი ბაქრაძე 36 5 სავალდებულო I
3 საჯარო ფინანსები/საგადასახადო პოლიტიკა არჩილ გერსამია 36 5 სავალდებულო I
4 კვლევის მეთოდები ნინო ღონღაძე 45 6 სავალდებულო I
5 ადამიანის უფლებები/კონსტიტუცია დავით ჯანდიერი 21 3 სავალდებულო I
6 თანამედროვე საჯარო მმართველობა და ორგანიზაციული თეორია  Bill Combs/ნინო დოლიძე 36 5 სავალდებულო I

 

  2017 იანვარი-ივლისი          
  საგანი ლექტორი საათების რაოდენობა კრედიტი სტატუსი სემესტრი
7 სტატისტიკა ჟანა ანთია 30 5 სავალდებულო II
8 საჯარო პოლიტიკა და განხორციელება Roger Hamlin/ნინო ღონღაძე 40 6 სავალდებულო II
9 ლიდერობა/პრეზენტაციები მაკა იოსელიანი/ანა გორგოძე 36 4 სავალდებულო II
10 ორგანიზაციული კომუნიკაცია ლევან ზარდალიშვილი 27 4 არჩევითი II
11 კულტურული მემკვიდრეობა ცირა ელისაშვილი 30 3 არჩევითი II
12 საერთაშ. ეკონ.განვითარება გიორგი ბაქრაძე 36 5 არჩევითი II
13 ადმინისტრაციული სამართალი დავით ჯანდიერი 36 5 სავალდებულო II
14 პროექტის მართვა Patrick Martens 36 4 სავალდებულო II
15 არასამთავრობო ორგანიზაციების მართვა თამარ კობერიძე 36 5 არჩევითი II
16 მდგრადი განვითარება ნატო ალხაზიშვილი 30 4 სავალდებულო II
17 მოლაპარაკების ხელოვნება თენგიზ ფხალაძე 36 5 არჩევითი II
18 ადამიანური რესურსების მართვა ირინა გორგილაძე 36 4 არჩევითი II
19 საგარეო პოლიტიკა/საჯარო დიპლომატია მიხეილ დარჩიაშვილი/მამუკა კუდავა 36 5 სავალდებულო II
20 სახელმწიფო რისკების მართვა ნიკოლოზ ჯანჯღავა 36 4 არჩევითი II

 

  2017 სექტმბერი-დეკემბერი 2018 იანვარი-ივლისი          
21 შემაჯამებელი გამოცდა     10 სავალდებულო III
22 სტაჟირება     15 სავალდებულო III
23 სადიპლომო ნაშრომი     20 სავალდებულო IV

 

კრედიტების ჯამური რაოდენობა 120
სავალდებულო საგნების კრედიტების რაოდენობა 59
არჩევითი საგნების კრედიტების საჭიროება 16
ასარჩევი საგნების კრედიტების შესაძლებლობა 30

იხილეთ საგნების მოკლე აღწერა

ლექტორები

გიორგი ბაქრაძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორის ...

დავით ახვლედიანი

დავით ახვლედიანი

სტრუქტურული ორგანიზაცია და განვითა ...

დავით ჯანდიერი

დავით ჯანდიერი

კონსტიტუციური სამართალი/ადამიანის უ ...

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

კვლევის მეთოდები

ელისაბედ სოფრომაძე

ელისაბედ სოფრომაძე

ადგილობრივი თვითმმართველობა

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციის უნ ...

ნატო ალხაზიშვილი

ნატო ალხაზიშვილი

მდგრადი განვითარება

მიხეილ დარჩიაშვილი

მიხეილ დარჩიაშვილი

საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა

პატრიკ მარტენს

პატრიკ მარტენს

პროექტის მართვა

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვ ...

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

კულტურული მემკვიდრეობა და ქალაქის პ ...

დაგვიკავშირდით

 • იეთიმ გურჯის 7ბ
 • 032 2 49 75 00
 • study@gipa.ge