კვლევის დეპარტამენტი

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევის დეპარტამენტი კოორდინაციას უწევს ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. მისი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულებია: სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში, ინგლისურენოვანი ელექტრონული რეფერირებადი ჟურნალი - პოლიტიკა და დემოკრატიზაცია და პოლიტიკის შეფასების ცენტრი. დეპარტამენტის მიზანია სკოლებთან თანამშრომლობით უზრუნველყოს უნივერსიტუტის სადოქტორო პროგრამის ფუნქციონირება სოციალურ მეცნიერებებში, ხელი შუწყოს სამეცნიერო კადრების პროფესიულ განვითარებას, იზრუნოს საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარებაზე, ახალგაზრდა კადრების, მათ შორის უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობაზე კვლევის პროცესში, კვლევის მეტ ინტეგრაციაზე სწავლების პროცესში და უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალის ამაღლებაზე როგორც ემპირიული, ისე გამოყეებითი და შემოქმედებითი პროექტების რაოდენობისა და კვლევითი პროდუქტიულობის მაჩვენელების ზრდის დონეზე.

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევის დეპარტამენტი, კოორდინაციას უწევს ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. დეპარტამენტი ხელს უწყობს სოციალურ მეცნიერებათა  სფეროსა და მასთან გადაკვეთაში მყოფ სამეცნიერო დისციპლინებთან თანამშრომლობის საფუძველზე ინტერდისციპლინური მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო კადრების მომზადების ხელეწყობას, უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და სკოლების წარმომადგენლების, ასევე სხვა დაინტერესებული პირების სამეცნიერო-კვლევით პროცესებში ჩართულობას, მათი სამეცნიერო-კვლევითი-შემოქმედებითი და საკონსულტაციო საქმიანობის მხარდაჭერას და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომებისა და სტატიების პუბლიკაციას. კვლევის დეპარტამენტის მიზანია როგორც დამოუკიდებლად, ასევე სკოლებთან თანამშრომლობით, იზრუნოს უნივერსიტეტის შიგნით კვლევითი კომპონენტის გაძლიერებაზე, განავითაროს საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა, დეპარტმენტის მთავარი პრიორიტეტებია: უნივერსიტეტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევების ხელშეწყობა შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო პროგრამის საშუალებით, რომლის ფარგლებში სკოლების წარმომადგენლებს შეუძლიათ წარმოადგინონ სამეცნიერო კვლევითი პროექტები და კონკურსის საფუძველზე კვლევის განსახორციელებლად დაფინანსება მიიღონ; სამოგზაურო გრანტების დაფინასებას, რაც გულისხმობს სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის მგზავრების მხარდაჭერას სამეცნიერო ღონისძიებებზე, სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად; საჭიროებისა და მოთხოვნის შესაბამისად, რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში გამოსაქვეყნებელი პუბლიკაციების თარგმანისა და რედაქტირების ხარჯების დაფარვას; სამეცნიერო ღონისძიებების, სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზების ხარჯების გამოყოფასა და  მომავალში მეტ პროფესიულ ასოციაციასთან გაწევრიანებაში მხარდაჭერას.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ბიუჯეტში სამეცნიერო კვლევებისა და სამეცნიერო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით გამოყოფილი ბიუჯეტი მომავალი წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად იზრდება, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ კვლევითი პროდუქტიულობის ზრდა უნივერსიტეტის მომავალი 7 წლის სტრატეგიული პრიორიტეტია. გასათვალისწინებელია, რომ მომავალი 7 წლის განვითარების საუნივერსიტეტო სტრატეგიაში პრიორიტეტად ემპირიულ და გამოყენებით კვლევებში  არსებული დღევანდელი მაჩვენებლების (სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნების რაოდენობის, სამეცნიერო კვლევით პროექტებსა და სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის რადენობისა და საკონსულტაციო პროექტებში მონაწილეობის რაოდენობის ) მნიშვნელოვანი  მატებაა დასახული.

მცირე კვლევების შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსება

უნივერსიტეტის კვლევის დეპარტამენტში მოქმედებს მცირე კვლევების შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსების პროგრამა, რომლის ფარგლებში საუნივერსიტეტო სკოლების წარმომადგენლებს წელიწადში ორჯერ შეუძლიათ წარმოადგინონ სამეცნიერო კვლევითი პროექტები და კონკურსის საფუძველზე კვლევის განსახორციელებლად დაფინანსება მოითხოვონ. წარდგენილ პროექტებს განიხილავს დეპარტამენტის სამეცნიერო საბჭო. თითოეული წარმოდგენილი პროექტის შემთხვევაში ინსტიტუტის კვლევითი ცენტრიდან მოთხოვნილი თანხა შეადგენს 3,000.00-5,000.00 ლარს. გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია ბიუჯეტის გაზრდა, პროექტის მასშტაბურობისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით. საბჭო განიხილავს თანადაფინანსების მიზნით წარდგენილ პროექტებსაც. პროექტის თემატიკა უნდა შეესაბამებოდეს ინსტიტუტის ძირითად სასწავლო და სამეცნიერო მიმართულებებს და აუცილებელი პირობის სახით გულისხმობს მასში სტუდენტების, პირველ რიგში დოქტორანტების, და ასევე მაგისტრანტებისა და ბაკალავრების მონაწილეობას.

ამ ეტაპზე დაფინანსებულია 9 კვლევითი პროექტი. 2018 წლის პირველ ნახევარში გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 16725 ლარს,

2018 წელს დაფინანსებული პროექტები:

 • გიორგი თურქია - Entrepreneurial უნივერსიტეტის პერსპექტივა საქართველოს განათლების ბაზარზე;
 • ანა ქეშელაშვილი - სოციალური მედიის კონტენტის ვერიფიკაცია: ახალი ამბების მედია პრაქტიკისა და სწავლების კვლევა;
 • მანანა გაბაშვილი - განწყობის და სტრესის ექსპერიმენტული კვლევის საკითხები.

სამოგზაურო გრანტები

კვლევის დეპარტამენტი ზრუნავს ინტერნაციონალიზაციის საკითხზე და შუამდგომლობას უწევს უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს სამოგზაურო გრანტების დაფინანსების საკითხში. საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის დაფინანსების მოთხოვნით შემოსული განცხადებების საფუძველზე დაფინანსდნენ აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტები საერთაშორისო კონფერენციებსა და სემინარში მონაწილეობის მისაღებად. უნივერსიტეტი პერმანენტულად აფინანსებს სამართლის და პოლიტიკის სკოლის სტუდენტებს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის მისაღებად.

კონფერენციების, სემინარებისა და სამუშაო შეხვედრების მხარდაჭერა

 უნივერსიტეტი აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზებაში, სადაც მონაწილეობას იღებენ როგორც აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები, ასევე სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტები. უნივერსიტეტი ხელს უწყობს საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარებას კვლევის დეპარტამენტის ბიუჯეტში არსებული მიზნობრივი დაფინანსებით, რაც მნიშვნელოვანია როგორც კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის, ასევე ინტერნაციონალიზაციის თვალსაზრისითაც. ბოლო პერიოდში ჩატარებული კონფერენციებიდან მნიშვნელოვანი იყო 2 საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის ორგანიზებისთვის GIPA-ს ბიუჯეტის გარდა ასევე მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო მხარდაჭერაც:

 • ეფექტური მმართველობა: დემოკრატიული ღირებულებებისა და პრაქტიკების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო საქმიანობის გზით, აშშ საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ: ტროის უნივერსიტეტი (ალაბამა, აშშ) და GIPA-ს კვლევის დეპარტამენტი (23-24 თებერვალი, 2017, თბილისი);
 • საერთაშორისო კონფერენცია მეწარმეობა და განათლება, ორგანიზებული საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისა (GIPA) და მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლის (MSM) (ჰოლანდია) მიერ (30 ივნისი, 2017, თბილისი).

დოქტორანტთა მხარდაჭერა

სადოქტორო პროგრამის განვითარების მიმართულებით, ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით, უნივერსიტეტის ფარგლებში 2018 წლის შემოდგომის სემესტრიდან  GIPA-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის დაინერგა გარკვეული მხარდაჭერის მექანიზმი. უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხულ იმ აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს, რომელთა სადოქტორო დისერტაციები დასრულების ეტაპზეა, შეუძლიათ ისარგებლონ ანაზღაურებადი აკადემიური შვებულებით (ე.წ. research sabbatical). 

 

 უნივერსიტეტის კვლევების დეპარტამენტი სადოქტორო კვლევის ფარგლებში განსახორციელებელი ემპირიული მონაცემების შეკრებისა და გაანალიზებისთვის დოქტორანტ სტუდენტებს სთავაზობს სასტიპენდიო დაფინანსებას (Ph.D Research Support Scholarship), რომლის ფარგლებშიც, კოლოქვიუმის წარმატებით გავლის შემდეგ, კვლევების დეპარტამენტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ კონკურსის საფუძველზე შერჩეულ სტუდენტებს დაუფინანსდებათ ემპირიული კვლევებისა და საველე სამუშოების ხარჯები. 

 

პროფესიულ ქსელებსა და ასოციაციებში გაწევრიანების ხელშეწყობა

კვლევის დეპარტამენტის ინიციატივით, 2017 წლის ივნისში შეიქმნა საჯარო მმართველობის კვლევითი ორგანიზაციების ქსელი (Public Administration Research Organizations Network, PARON), რომელშიც გაწევრიანებულები არიან შემდეგი ორგანიზაციები: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია; ინფორმაციის გავრცელების თავისუფლების ინსტიტუტი (IDFI); კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლა და თსუ ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი. განისაზღვრა ქსელის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, შემუშავდა საპროექტო განაცხადი საჯარო მმართველობის რეფორმის შეფასებისათვის. GIPA, დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროფესიული ასოციაციის წევრია. მათ შორის, განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს, NASPAA-ს და NISPAcee-ს პროფესიულ ქსელებში გაწევრიანება. GIPA წარმოადგენს პოსტ-საბჭოურ სივრცეში ერთადერთ ინსტიტუციას, რომელიც 2013 წელს შექმნილი მოძრაობის Cost Action (Femiside across Europe) წევრია და ერთ-ერთია ევროპის 27 ქვეყნის მკვლევრებს შორის, რომელიც მეცნიერულ დონეზე  სწავლობენ ფემიციდის პრობლემას.მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსიტეტი არის European Journalism Training Association - EJTA)-ს ნევრი, რომელიც აერთიანებს ევროპის 32 ქვეყნის 76 უნივერსიტეტს, მათ შორის 2015 წლიდან GIPA-ს ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიურ სკოლასა და სკოლის პარტნიორ ისეთ ევროპულ უნივერსიტეტებს, როგორიცაა Artesis Plantijn Hogeschool და Haaga-Helia University of Applied Sciences (http://www.ejta.eu/list-members). საუნივერსიტეტო მხარდჭერა ამ სისტემებთან ასოცირების საწევროების ყოველწიური გადასახადის დაფარვით არის უზრუნველყოფილი, რაც მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და სხვადასხვა პროფესიულ ასოციაციებში გაწევრიანებით სამეცნიერო კვლევითი პროდუქტიულობის ინდიკატორების ზრდაზე იმოქმედებს. 

კვლევითი, პროფესიული განვითარებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია

იმის დასტურად, რომ უნივერსიტეტი აქტიურად ზრუნავს კვლევითი, პროფესიული განვითარებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციაზე, წარმოგიდგენთ რამდენიმე საერთშორისო, კვლევის ხელშეწყობისა და განვითარებაზე ორიენტირებულ საერთაშორისო პროექტს:

 • ამერიკულ უნივერსიტეტებთან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პარტნიორობის პროგრამების ფარგლებში, რასაც საქართველოს მხრიდან მენეჯმენტს უწევდა ამერიკის საელჩოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, ჟურნალისტიკის სკოლამ აქტური თანამშრომლობა დაამყარა სამხრეთ კაროლინას უნივერსიტეტთან, მმართველობის სკოლამ - ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტთან, სამართლის და პოლიტიკის სკოლამ კი ტროის ალაბამას უნივერსიტეტთან. აღნიშნული პარტნიორობების ფარგლებში გათვალისწინებული იყო აკადემიური პერსონალის მივლინებები კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, შეიქმნა ინგლისურენოვანი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი, გამოიცა საჯარო მმართველობასთან დაკავშირებული კვლევების კრებული.
 • ინტერნაციონალიზაციის კუთხით აღსანიშნავია GIPA-ს ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის 10 წარმომადგენლის სამხრეთ კაროლინას უნივერსიტეტის (აშშ) ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამაზე სწავლისა და კვლევის გამოცდილება, რაც ამ ეტაპზე 2 დაცულ დისერტაციაში აისახა (Keshelashvili, A.(2014). Innovation among Georgian Journalism Educators: A Network Analysis Perspective. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/2996; Mikashavidze, M.(2014). Social Movements, Media, and Democratization in Georgia. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/2854).
 • GIPA-ს პარტნიორობით, ჯორჯიის უნივერსიტეტი (აშშ)  თბილისში ატარებს საუნივერსიტეტო კვლევის ინტენსიურ პროგრამას საჯარო მმართველობაში, რომლის მიზანია ქართველი მკვლევარების, მაგისტრებისა და დოქტორანტების კვლევითი უნარების გაუმჯობესება და დასავლურ სტანდართთან დაახლოება. პროგრამაში მონაწილეობენ როგორც GIPA-ს თანამშრომლები, ასევე სხვა უნივერსიტეტების წარმოადგენლები. ერთთვიანი ინტენსიური კურსი მოიცავს ლექციებს კვლევის მეთოდებში, კვლევის პროექტის შემუშავებაში, კვლევის ჩატარებასა და შედეგების გამოსაქვეყნებლად მომზადებაში. პროექტს უძღვებიან ჯორჯიის უნივერსიტეტის წამყვანი პროფესორები. საბოლოო მიზანია მონაწილეთა მიერ კვლევის ჩატარება და საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალში გამოქვეყნება. პროგრამის მონაწილეებს მთელი წლის განმავლობაში შეუძლიათ ჯორჯიის უნივერსიტეტის პროფესურისგან კონსულტაციების მიღება შესასრულებელ კვლევასთან დაკავშირებით. 
 • სამართლის და პოლიტიკის სკოლა აქტიურად მონაწილეობდა ტემპუსის პროექტში “Migration and Higher Education – Building Skills and Capacity” (517002 - UNIMIG), დღესდღეობით აგრძელებს თანამშრომლობას ერაზმუს+ პროექტში უმაღლეს განათლებაში მიგრაციის სწავლების წახალისება “Promoting Migration Studies in Higher Education” (573554 - PROMIG) კვლევითი კომპონენტის გაძლიერების კუთხით. სამართლის და პოლიტიკის სკოლის პროექტის ,ადამიანის უფლებების პროექტის ხელმძღვანელი საზოგადოებრივ საქმეთა ინტიტუტში (GIPA)’’ განხორციელდა არაერთი საინტერესო კვლევითი აქტივობა.
 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში 2015 წლიდან მიმდინარეობს კვლევითი პროექტი “ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემების კვლევა განწყობის თეორიის საფუძველზე”, რომლის ფარგლებში მონაწილეებმა მომზადდა მოხსენებები რიგით მესამე და მეშვიდე ევრაზიული მულტიდისციპლინარული ფორუმისათვის, გარდა აქტუალური საკვლევი საკითხისა, პროექტი ითვალისწინებს სტუდენტთა სამეცნიერო მუშაობის ხელშეწყობას მათი კვლევებში უშუალოდ ჩართვის გზით.
 • მმართველობის სკოლის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში მთავრობის რეფორმირების ფონდის პროექტის ფარგლებში გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც საქართველოს საჯარო სექტორში განხორციელებულ რეფორმათა ემპირიულ დონეზე განხორციელებული კვლევის შედეგების საფუძველზე იძლევა შეფასებებს.
 • ჟურნალისტიკის სკოლის თანამშრომლები 2015 წლიდან დღემდე მონაწილეობენ IREX კვლევებში, მედია მდგრადობის ინდექსი საქართველო. კვლევის შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე - https://www.irex.org/resource/media-sustainability-index-msi.
 • უნივერსიტეტის თანამშრომლების უმეტესობა და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები აქტიურად არიან ჩართულნი კვლევით საქმიანობაში, რასაც ადასტურებს მათი მონაწილეობა სხვადასხვა ტიპის კვლევებში, კონფერენციებში და ა.შ. მაღალია GIPA -ს პროფესორების სამეცნიერო აქტივობების ინტერნაციონალიზაციის მაჩვენებლებიც, რაც ერთი მხრივ, გამოიხატება პროფესორთა მონაწილეობით გაცვლით, მათ შორის ერზმუს+ პროექტებსა და საზღვარგარეთ სამეცნიერო საქმიანობასთან დაკავშირებულ ვიზიტებში, ერთობლივ კვლევით და შესაძლებლობების განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში.

სტუდენტების ჩართულობა კვლევებში

უნივერსიტეტის სკოლებში განხორციელებულ კვლევებში ხშირად არიან ჩართულნი სხვადასხვა საფეხურის სტუდენტები. მაგალითად, საჯარო მმართველობის პროგრამის სტუდენტები ჩართულნი იყვნენ კვლევაში „საჯარო მოხელეთა ტრენინგი და განვითარება ქართულ საჯარო სექტორში;  უნივერსიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარდგენილი მცირე შიდასაუნივერსიტეტო სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერის აუცილებელი პირობაა პროექტებში სტუდენტების ჩართვა. აღსანიშნავია, რომ საგრანტო პროექტების შერჩევის პროცესში პროექტების შეფასებისას განსაკუთრეული ყურადღება ეთმობა პროექტებში სტუდენტების ჩართულობას და ეს კრიტერიუმი საერთო შეფასების 20%-ს იკავებს. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სტუდენტების ჩართულობა GIPA-ს მიერ მხარდაჭერილი სამეცნიერო პროექტების განხორციელების პროცესში.

სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ სოციალურ და შემოქმედებით პროექტებში: ჟურნალისტიკის სკოლის ბაზაზე 2014 წლიდან არსებობს  CG MULTILAB@GIPA  კომპიუტერული გრაფიკის განვითარების ლაბორატორია, რომელიც ახორციელებს ტრენინგებსა და სასწავლო პროგრამებს 2D და 3D ანიმაციია, მოძრავი გრაფიკის, სხვადასხვა სოციალური და კრეატიული სტარტაპ პროექტების მიმართულებით) და Art Factory of GIPA, რომელიც 2011 წლიდან კრეატიული ინდუსტრიების განვითარებას ემსახურება. სწავლის პერიოდშივე პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს, რომ სტუდენტური საინიციატივო ჯგუფების დახმარებით შექმნან  შემოქმედებით, სოციალურ და კომერციული პროექტებს, რაც გარკვეული პრობლემების გადაჭრას ემსახურება. სამუშაო პროცესს ხელმძღვანელობენ საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ლექტორები.

 მიმდინარე პროექტები 

1) GIPA - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ჩართულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ KA2 პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტში ,,საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამეცნიერო კვლევების განვითარების ხელშეწყობა” (Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units/ HEDR).  

 

იხილეთ სრულად: HERD GIPA

2015 წლიდან GIPA-ში ფუნქციონირებს საერთაშორისო პოლიტიკისა და სამართლის სკოლისა და ტროის (ალაბამა, აშშ) უნივერსიტეტის პარტნიორობის ფარგლებში შექმნილი ინგლისურენოვანი სამეცნიერო ელექტრონული რეფერირებადი ჟურნალი „პოლიტიკა და დემოკრატიზაცია“. მისი  სარედაქციო საბჭო GIPA-სა და ტროის უნივერსიტეტის პროფესორებით არის დაკომპლექტებული. სტატიების ავტორებისათვის შემუშავებულია სტატიის ფორმატის, გამოქვეყნების, ბიბლიოგრაფიის მითითებისა და ციტირების და სტატიის შეფასების პირობები. აღნიშნული ხორციელდება ორმაგი, ბრმა რეფერირების სისტემის საფუძველზე. ჟურნალის პირველი ნომერი გამოვიდა 2016 წლის აპრილში და უკვე 3 ნომერი გამოიცა.

ვებ-გვერდის მისამართი - www.gipa.ge/JPD

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიების ჩამონათვალი:

Year 2016, issue 1-1

Year 2016, issue 1-2,

Year 2017, issue 2-1

Year, 2017, Issue 2-2

სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს სოციალური მეცნიერებების სფეროში თეორიული და პრაქტიკული საკითხების მეცნიერულ კვლევას, სამეცნიერო კვლევის ხარისხის გაუმჯობესებას, ახალი ცოდნის შექმნას, დარგის განვითარებისთვის ხელის შეწყობას, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის მაღალკვალიფიციური აკადემიური კადრების მომზადებას, მათ საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვას, რაც მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის მიერ ქვეყნის განვითარებაში წვლილის შეტანისათვის.  შესაბამისად სადოქტორო პროგრამის მიზნები სრულ შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთან. პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა 2012 წლის 11 დეკემბრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს #752 ბრძანებით.

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სადოქტორო პროგრამა შედგება სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისგან. სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის მიზანია ხელი შეუწყოს დოქტორანტს მეთოდოლოგიური უნარების დახვეწაში, სადოქტორო ნაშრომის შესრულებაში და მოამზადოს მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისთვის.

სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სავალდებულო სალექციო კურსებს, პედაგოგიურ პრაქტიკას და სადოქტორო სემინარებს.

სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო კვლევითი კომპონენტის მიზანია დოქტორანტის სამეცნიერო კვლევითი უნარების ჩამოყალიბება. იგი გულისხმობს უშუალოდ კვლევასთან დაკავშირებულ აქტივობებს და სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობას.

სადოქტორო პროგრამაში არსებულ სპეციალობებს კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან შესაბამისობის მიხედვით ამტკიცებს სამეცნიერო საბჭო. ერთ დოქტორანტზე გათვალისწინებულია 4 აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელი, რაც ხარისხიანი კვლევებისა და მათ საფუძელზე დაცული დისერტაციების ხარისხის დასავლურ სტანდარტებთან მიახლოების შესაძლებლობებს იძლევა.

დაცული დისერტაციების ხარისხის ამაღლების მიზნითა და სადოქტორო სწავლების შედეგების მეტი ეფექტიანობისათვის სადოქტორო პროგრამაზე არსებობს კონკურსის საფუძველზე მიღების წინაპირობა.  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დოქტორანტებისთვის უზრუნველყოფილია სამეცნიერო კონსულტირებისა და პროფესიული მხარდაჭერის შესაძლებლობები. სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელთათვის უზრუნველყოფილია ჰონორარები, რაც სტუდენტებთან მუშაობის მოტივაციას ზრდის. პროგრამაში მოქმედებს შიდა შეფასების სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა შეფასდეს მეცნიერ ხელმძღვანელის დოქტორანტთან მუშაობის ეფექტიანობა. მეცნიერ ხელმძღვანელები არიან როგორც უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, ასევე მოწვეული ლექტორები, ვისაც აქვს დოქტორის აკადემიური ხარისხი შესაბამის დარგში. პროგრამა მეცნიერ ხელმძღვანელთან აფორმებს ხელშეკრულებას თანამშრომლობის შესახებ, სადაც გაწერილია მისი უფლება მოვალეობები.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, გამონაკლისი დაიშვება სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით კვალიფიკაციის შეფასების მიხედვით. დეტალები მისაღები პროცედურების შესახებ იხ. ვებგვერდზე: https://gipa.ge

GIPA-ს აქვს დარგის სპეციფიკის შესაბამისი სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისა და დაცვის საჯარო, გამჭირვალე და სამართლიანი პროცედურები - სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის პირობებში დოქტორანტი თავდაპირველად ამზადებს პროსპექტუსს, სადისერტაციო კვლევის გაფართოებულ მონახაზს, რომელსაც იცავს დარგობრივი კომისიის წინაშე. კომისიის გადაწყვეტილებით, რომელიც კენჭისყრის შედეგად მიიღება, დოქტორანტს ეძლევა უფლება გააგრძელოს კვლევაზე მუშაობა.  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის პროცედურა არის საჯარო და გამჭირვალე პროცესი, რომელსაც ესწრებიან როგორც სადისერტაციო საბჭოს წარმომადგენლები, ასევე მოწვეული სტუმრები და ნებისმიერი დაინტერესებული პირი. სადოქტორო კვლევის შეფასება ხორციელდება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.

სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი წარმოადგენს დარგის ექსპერტს, რომელსაც აქვს უნარი შექმნას ახალი ცოდნა, შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, დამოუკიდებლად და მაღალკვალიფიციურად შეასრულოს კვლევა თანამედროვე მეთოდოლოგიებზე დაყრდნობით, რომლის შედეგებიც გამოქვეყნებას იმსახურებს საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში. პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სასწავლო და კვლევითი პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება მისი სპეციალობით, სალექციო კურსის მომზადება და ჩატარება, სხვა კვლევითი პროექტისთვის ზედამხედველობის გაწევა. მომიჯნავე დარგების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა ინტერდისციპლინარული კვლევის შესრულების დროს. შესაბამისად, სოციალურ მეცნიერებათა პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს აკადემიური თანამდებობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტებში, კერძო/დამოუკიდებელი კვლევითი ორგანიზაციებში,  და ა.შ

2017 წლიდან საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევის დეპარტამენტში შეიქმნა ახალი ინსტიტუციური ერთეული - პოლიტიკის შეფასების ცენტრი, რომელიც ორიენტირებულია გამოყენებითი ხასიათის კვლევების წარმოებასა და უნივერსიტეტის სახელით როგორც საჯარო, ისე კერძო ორგანიზაციებისთვის საკონსულტაციო სერვისის შეთავაზებაზე.

GIPA-ში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საჯარო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებისთვის საკონსულტაციო საქმიანობის გაწევას. დაარსების დღიდან GIPA-ს პრიორიტეტია პრაქტიკული მნიშვნელობის მქონე პროექტების განხორციელება. ამ გზით GIPA უზუნველყოს „ცოდნის სამკუთხედის“ შექმნას- უმაღლესი განათლების, მეცნიერებისა და მეწარმეობის კავშირის გაძლიერებას და მეცნიერების კომერციალიზაციას. ამ თვალსაზრისით, საკვანძო მნიშვნელობის მატარებელია კვლევის დეპარტამენტის შემადგენლობაში მოქმედი ისეთი ერთეული, როგორიცაა პოლიტიკის შეფასების ცენტრი.

ცენტრი უნივერსიტეტის კვლევის დეპარტამენტის შემადგენელი ერთეულია, რომელიც 2017 წელს შეიქმნა. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ინსტიტუტში კვლევის კომპონენტის გაძლიერებას საჯარო პოლიტიკის სხვადასხვა სფეროს მიმართულებით. ცენტრის მანდატია დაინტერესებულ პირებსა და ინსტიტუციებს მოუმზადოს კვლევა/შეფასება და პოლიტიკის შესაბამისი  რეკომენდაციები. ცენტრი ხელს უწყობს ქვეყანაში საჯარო მმართველობისა და კარგი მმართველობის მოდელის გაუმჯობესებას, რაც სოციალური და ეკონომიკური განვითარების საწინდარია.

შესასრულებელი კვლევების თემატიკა მოიცავს საჯარო ადმინისტრირების რეფორმებს, პრიორიტეტების შეფასებას, ბიუჯეტირებას, რეფორმის განხორციელების გზების შეფასებას, ქმედითუნარიანობის შეფასებას, მმართველობისა და მართვის საკითხებს. შესაბამისად, ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს საჯარო სექტორთან, იკვლევს მათ საჭიროებებს და შესაბამისად გეგმავს შესასრულებელ კვლევა/შეფასებებს.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს გააჩნია კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის, სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების (კვლევის დეპარტამენტის, სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის, ელექტრონული ინგლისურენოვანი ჟურნალის, პოლიტიკის შეფასების ცენტრის) და აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასებისა და ანალიზის სისტემა, რომელსაც ახორციელებს ყოველწლიური ანგარიშგების ფორმით.

სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებს ყოველი წლის დასასრულს ევალებათ შეკრიბონ ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შესრულებული კვლევითი საქმიანობისა ხელშემწყობი აქტივობების შესახებ და მის საფუძველზე დაგეგმონ მომავალი წლის განმავლობაში განსახორციელებელი აქტივობები. საუნივერსიტეტო სკოლებიდან აღნიშნული ინფორმაციის შეკრება ხორციელდება აკადემიური პერსონალის პროდუქტიულობის შეფასების წლიური ანგარიშგების ფორმის საფუძველზე, რომელიც გულისხმობს შემდეგ კომპონენტებში ინფორმაციის შეკრებასა და გაანალიზებას:

 • მონაწილეობა კონფერენციაში; გამოქვეყნებული პუბლიკაციები;
 • კვლევით პროექტებში მონაწილეობა (განხორციელებული, მიმდინარე) კვლევითი პროექტების მიმოხილვით, ხოლო დასრულებული პროექტების შემთხვევაში, შედეგების მიმოხილვით;
 • საკონსულტაციო პროექტებში მონაწილეობა (განხორციელებული, მიმდინარე), რაც გულისხმობს საჯარო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებისთვის გაწეულ კონსულტაციას, ტრენინგებს და სხვა ტიპის აქტივობებს, მათ შორის შემოქმედებითი საქმიანობის ფარგლებში;
 • თანამშრომლობა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის ფორმისა და სპეციფიკის აღწერით;
 • სტუდენტების ჩართვა კვლევით პროექტში, როგორც ემპირიული, ისე გამოყენებითი კვლევებისა და შემოქმედებითი  პროექტების ფარგლებში;
 • ინიცირებული, წარდგენილი ან უარყოფილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია.

აღნიშნული ინფორმაციის თავმოყრა ხდება აკადემიური პერსონალის პორტფოლიოებში, რომელიც იკრიბება საუნივერსიტეტო სკოლების მიხედვით და კვლევის დეპარტამენტის მიერ გაანალიზებულია როგორც სკოლების, ისე საერთო საუნივერსიტეტო დონეზე. გაანალიზებული მონაცემები აისახება დეპარტამენტის წლიური ანგარიშის დოკუმენტში და გათვალისწინებულია აკადემიური პერსონალის ატესტაციისა და სახელშეკრულებო პირობების გაგრძელების შემთხვევაში.

ამავე დროს, კვლევის დეპარტამენტი ახორციელებს სტუდენტების კვლევით პროექტებში, კონფერენციებში, გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში და სხვა, სამეცნიერო აქტივობებთან დაკავშირებული მონაცემების გაანალიზებას. ამავე მონაცემებთან ერთად იკრიბება ინფორმაცია სტუდენტების მიერ აკადემიური ხელმძღვანელების მიერ გაწეული საკონსულტაციო საქმიანობის შეფასების შესახებ და საუნივერსიტეტო საბიბლიოთეკო, მათ შორის ელექტრონული ბაზების ხელმისაწვდომობისა და კმაყოფილების შესახებ.

კვლევითი საქმიანობის შესახებ ყოველწლიური ინფორმაციის შეკრებისა და გაანალიზების საფუძველზე, ხარისხის მართვის პრინციპების გათვალისწინებით, უნივერსიტეტის კვლევის დეპარტამენტი ადგენს მომავალი წლის სამეცნიერო საქმიანობის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმას, რომელიც გულისხმობს გასული წლის განმავლობაში აღმოჩენილ პრობლემებსა და მის გამომწვევ მიზეზებზე რეაგირებას კონკრეტული აქტივობების გაწერის საშუალებით.

საჭიროების მიხედვით, კვლევის დეპარტამენტი ადგენს კონკრეტული ტრენინგების, სამუშაო სემინარებისა და ხელშემწყობი მექანიზმების გეგმას, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მომავალი წლის განმავლობაში დაგეგმილი სამეცნიერო საქმიანობის შესრულების ხარისხის ზრდას. ამ მიდგომის გათვალისწინებით, შესაბამისად, კორექტირდება მომავალი წლის განმავლობაში კვლევების ხელშეწყობის მიზნით გამოყოფილი ბიუჯეტი.

კვლევის დეპარტამენტის შეჯამებული ანგარიში 2012-2018

მცირე კვლევების შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსება

უნივერსიტეტის კვლევის დეპარტამენტში მოქმედებს მცირე კვლევების შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსების პროგრამა, რომლის ფარგლებში საუნივერსიტეტო სკოლების წარმომადგენლებს წელიწადში ორჯერ შეუძლიათ წარმოადგინონ სამეცნიერო კვლევითი პროექტები და კონკურსის საფუძველზე კვლევის განსახორციელებლად დაფინანსება მოითხოვონ. წარდგენილ პროექტებს განიხილავს დეპარტამენტის სამეცნიერო საბჭო. თითოეული წარმოდგენილი პროექტის შემთხვევაში ინსტიტუტის კვლევითი ცენტრიდან მოთხოვნილი თანხა შეადგენს 3,000.00-5,000.00 ლარს. გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია ბიუჯეტის გაზრდა, პროექტის მასშტაბურობისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით. საბჭო განიხილავს თანადაფინანსების მიზნით წარდგენილ პროექტებსაც. პროექტის თემატიკა უნდა შეესაბამებოდეს ინსტიტუტის ძირითად სასწავლო და სამეცნიერო მიმართულებებს და აუცილებელი პირობის სახით გულისხმობს მასში სტუდენტების, პირველ რიგში დოქტორანტების, და ასევე მაგისტრანტებისა და ბაკალავრების მონაწილეობას.

ამ ეტაპზე დაფინანსებულია 9 კვლევითი პროექტი. 2018 წლის პირველ ნახევარში გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 16725 ლარს,

2018 წელს დაფინანსებული პროექტები:

 • გიორგი თურქია - Entrepreneurial უნივერსიტეტის პერსპექტივა საქართველოს განათლების ბაზარზე;
 • ანა ქეშელაშვილი - სოციალური მედიის კონტენტის ვერიფიკაცია: ახალი ამბების მედია პრაქტიკისა და სწავლების კვლევა;
 • მანანა გაბაშვილი - განწყობის და სტრესის ექსპერიმენტული კვლევის საკითხები.

2019 წელს დაფინანსებული პროექტები:

ანა დიაკონიძის კვლევითი პროექტი - ატიპური მუშაკების სოციალური დაცვა საქართველოში: სოციალური პოლიტიკის რესტრუქტურირების საჭიროება;

ვანო ცერცვაძის კვლევითი პროექტი  - ანტიპლაგიატის პროგრამული უზრუნველყოფის ეფექტურობა საქართველოს უსდ-ების სტუდენტებს შორის;

თინათინ ცომაიას კვლევითი პროექტი  - ჰომიციდური გამოცდილების მქონე ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაცია;

ნიკოლოზ აბუაშვილის კვლევითი პროექტი - საქართველოში საბაკალავრო განათლების პროგრამების არჩევანზე მოქმედი ეგზოგენური ფაქტორები;

ანა ნაცვლიშვილის კვლევითი პროექტი - თანაბარი უფლებები და შესაძლებლობები მამაკაცებისა და ქალებისთვის აკადემიურ სივრცეში. 

2018 წლის მეორე ციკლის ფარგლებში შიდასაუნივერსიტეტო დაფინანსება განისაზღვრა 25 ათასი ლარით, რაც მინიმუმ ხუთი პროექტის დაფინანსების შესაძლებლობას იძლევა

მცირე კვლევების შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსება 

უნივერსიტეტის კვლევით დეპარტამენტში მოქმედი მცირე კვლევების შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში 2018 წლის 10 აგვისტოდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით გამოცხადდა კონკურსი საგრანტო განაცხადების წარმოსადგენად. საუნივერსიტეტო სკოლების წარმომადგენლებს შეუძლიათ წარმოადგინონ სამეცნიერო კვლევითი პროექტები და კონკურსის საფუძველზე კვლევის განსახორციელებლად დაფინანსება მოითხოვონ. წარდგენილ პროექტებს განიხილავს დეპარტამენტის სამეცნიერო საბჭო. თითოეული წარმოდგენილი პროექტის შემთხვევაში ინსტიტუტის კვლევითი დეპარტამენტიდან მოთხოვნილი თანხა შეადგენს 3,000.00-5,000.00 ლარს. გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია ბიუჯეტის გაზრდა, პროექტის მასშტაბურობისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით. საბჭო განიხილავს თანადაფინანსების მიზნით წარდგენილ პროექტებსაც. პროექტის თემატიკა უნდა შეესაბამებოდეს ინსტიტუტის ძირითად სასწავლო და სამეცნიერო მიმართულებებს და აუცილებელი პირობის სახით გულისხმობს მასში სტუდენტების, პირველ რიგში დოქტორანტების, და ასევე მაგისტრანტებისა და ბაკალავრების მონაწილეობას.

1. მცირე კვლევების შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსების პირობები

2. საპროექტო განცხადების ფორმა

3. დანართი #1 პროექტის განხორციელების გეგმა

4. დანართი #2 პროექტის ბიუჯეტის ფორმა

5. დანართი #3 ბიოგრაფიული მონაცემები

ადმინისტრაცია

ნანი მაჭარაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი / საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი

მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი

რექტორის მრჩეველი