სტუდენტთა მხარდაჭერის და კარიერული განვითარების ცენტრი

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის მიზანია უნივერსიტეტში სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა და სტუდენტებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა, რასაც ცენტრი ახორციელებს საერთო საუნივერსიტეტო მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად.ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით:

 • სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა;
 • სტუდენტთა მხარდაჭერა კარიერული განვითარების მიმართულებით;
 • სტუდენტური ცხოვრების მრავალფეროვნების უზრუნველყოფა;

ცენტრი საქმიანობას ახორციელებს უნივერსიტეტის სკოლების პერსონალის მათ შორის კოორდინატორებისა და ხარისხის მართვის მენეჯერების ჩართულობით, საერთო საუნივერსიტეტო მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად. ცენტრის საქმიანობაში, ასევე მონაწილეობენ სტუდენტები, ან სტუდენტური გაერთიანებები, რომლებიც სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით მჭიდროდ თანამშრომლობენ ცენტრთან, მონაწილეობენ სტუდენტთა უფლებების უკეთ დაცვის უზრუნველყოფაში, მათი საჭიროებების გამოვლენასა და მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრების დაგეგმვასა და წარმართვაში.

სტუდენტთა კარიერული განვითარების მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად ცენტრი კოორდინაციას უწევს შემდეგი საქმიანობების განხორციელებას:

 • სტუდენტებისათვის პარტნიორ უცხოურ უნივერსიტეტებში განათლების მიღების, სემესტრის გავლის ან გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება და შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა;
 • სტუდენტების ინფორმირება ვაკანსიების, სტაჟირებების და სხვა კარიერული შესაძლებლობების შესახებ (უნივერსიტეტში არსებული საკომუნიკაციო საშუალება Career@gipa.ge და სხვა საშუალებებით);
 • ვაკანსიებისა და სტაჟირებების შესახებ შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა, როგორიცაა: გასაუბრებებზე გასვლა, შესაბამისი საბუთების, CV-ს, ავტობიოგრაფიის, სამოტივაციო წერილის, რეკომენდაციის და სხვა დოკუმენტების მომზადება;
 • სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირებისა და დასაქმების მხარდასაჭერად, საჯარო და კერძო ორგანიზაციებთან მემორანდუმების გაფორმება;
 • უნივერსიტეტში დამსაქმებელთა ბაზის წარმოება, რომლის მეშვეობითაც უნივერსიტეტი აწარმოებს ორმხრივ კომუნიკაციას პოტენციურ დამსაქმებლებთან;
 • შრომის ბაზრის კვლევაში მონაწილეობა, რომლის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების განსაზღვრა და საჭიროების მიხედვით , დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილი კადრების პროფესიული უნარების გაუმჯობესება, მოცემულ შედეგებზე დაყრდნობითაკადემიური პროცესის დახვეწა და შესაბამისი კადრების მომზადება;

კურსდამთავრებულთათვის განკუთვნილი სპეციალური ტრენინგების ორგანიზებაში მონაწილეობა (Alumni Upgrading Courses), რაცკურსდამთავრებულებს კარიერული განვითარების ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს.

მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრების უზრუნველყოფის მიზნით ცენტრი გეგმავს და ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:

 • სტუდენტური სპორტული ღონისძიებები: სათხილამურო, საფეხბურთო, საკალათბურთო და სხვა ტურნირები;
 • უნივერსიტეტის გარე სტუდენტური აქტივობები;
 • სტუდენტური შემეცნებითი ღონისძიებები;
 • სტუდენტების მიერ ინიცირებული სხავადასხვა საქველმოქმედო და სოციალური ღონისძიებები, ასევე, სტუდენტების ინიციატივით განხორციელებული პროექტები;
 • სტუდენტური წარმატებების ამსახველი საერთაშორისო ღონისძიებები;
 • სტუდენტური კვალიფიკაციის განმავითარებელი პროექტები;
 • სტუდენტების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფისათვის ცენტრი მონაწილეობს საერთაშორისო და ადგილობრივ სტუდენტურ კონფერენციებში.

ცენტრი ასევე უზრუნველყოფს და კოორდინაციას უწევს სხვადახვა საგანმანათლებლო პროგრამებზე ახლადჩარიცხული სტუდენტებისთვის საორიენტაციო/გაცნობითი შეხვედრების ორგანიზებას;

 

 

კონტაქტი

studentscenter@gipa.ge

career@gipa.ge

595507222 - კიწი ხარაბაძე

ადმინისტრაცია

კიწი ხარაბაძე

კიწი ხარაბაძე

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი / პროექტის თანაშემწე

დაგვიკავშირდით