მმართველობის სკოლა

GIPA-ს მმართველობის სკოლა 1994 წელს, საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მართვის ეროვნულ აკადემიას (NAPA) შორის შეთანხმებით, ერთობლივი პროექტის საფუძველზე შეიქმნა.  ორგანიზაცია NAPA, რომელიც ქვეყნის ცნობილ სახელმწიფო მოხელეებს, კანონმდებლებს და სამეცნიერო წრეების 800 ზე მეტ წევრს აერთიანებს,  დღემდე აქტიურ მონაწილეობას იღებს მმართველობის სკოლის განვითარებაში.

მმართველობის სკოლა მრავალი წლის განმავლობაში თანამშრომლობს სხვადასხვა ამერიკულ და ევროპულ უნივერსიტეტებთან.  აღნიშნული პარტნიორობის საშუალებით, სკოლის ადმინისტრაცია ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის მუდმივ განვითარებას, სტუდენტებისთვის გაცვლითი პროგრამების ორგანიზებას, საგანმანათლებლო პროგრამების კურიკულუმის დახვეწას, ახალი მიდგომების შემუშვებას  და ინოვაციების დანერგვას.

მმართველობის სკოლის მიზანი ახალი ტიპის მეწარმე-მენეჯერების და სახელმწიფო მოხელეების გაზრდაა, რომლებიც წარმატებით შეძლებენ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას სახელმწიფო სტრუქტურებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში, კერძო თუ არასამთავრობო სექტორში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. სკოლაში  უზრუნველყოფს  კურსდამთავრებულებისთვის დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული მრავალმხრივი ცოდნის და უნარების გადაცემას.

24 წლის არსებობის მანძილზე მმართველობის სკოლა 1000-ზე მეტ კურსდამთავრებულს ითვლის, რომელთა 93% წარმატებით არის დასაქმებული სხვადასხვა საჯარო, კერძო, არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციაში.

დღესდღეობით მმართველობის სკოლა საზოგადოებას სთავაზობს 5 სამაგისტრო და 1 საბაკალავრო პროგრამას:

  • საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა (დღის სწავლება)
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა (საღამოს სწავლება)
  • საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა (საღამოს სწავლება)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (MBA)  (საღამოს სწავლება)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა (BBA)  (დღის სწავლება)
  • გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა (საღამოს სწავლება)

ადმინისტრაცია

ირინა გორგილაძე

ირინა გორგილაძე

მმართველობის სკოლის დეკანი

გიორგი თურქია

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ნანი მაჭარაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი / საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

დავით ჯანდიერი

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ალექსანდრე სვანიშვილი

ალექსანდრე სვანიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელი / საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი

სალომე ჟორჟოლიანი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ლევან ყურაშვილი

ლევან ყურაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ლაშა ლობჯანიძე

ლაშა ლობჯანიძე

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ვანო ცერცვაძე

ვანო ცერცვაძე

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

მაია ზავრაშვილი

მაია ზავრაშვილი

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი