გარემოს დაცვისა და განვითარების ცენტრი

CED დაფუძნდა 2017 წლის მაისში ჯიპას მმართველობის სკოლის და კალიფორნიის უნივერსიტეტის (UC Davis) ინოვაციური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის D-Lab-ის.

გარემოს დაცვისა და განვითარების ცენტრი წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის მიზანია უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების ჩართვა გარემოს მდგრადობის კვლევისა და საჯარო პოლიტიკის დახვეწის ხელშეწყობაში, თანამედროვე და ინოვაციური ალტერნატივების შემუშავების გზით.

ცენტრის მიზანია უნივერსიტეტისა და სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა გარემოს მულტიდისციპლინური კვლევების, პრობლემებზე და საჭიროებებზე მორგებული პოლიტიკის მოდელების შემუშავების, თანამედროვე და ეფექტიანი მმართველობის პრინციპების დანერგვის მიმართულებით.

ცენტრი, დასახული მიზნებისა და ამოცანების ფარგლებში, საქმიანობას ახორციელებს შემდეგი მიმართულებებით:

  • საკონსულტაციო და ანალიტიკური საქმიანობა - ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და განვითარების პროგრამების განხორციელება;
  • აკადემიური და გამოყენებითი კვლევების წარმოება - ინოვაციური მიდგომებით და

ადგილობრივი საჭიროებებიდან გამომდინარე, განვითარების სცენარების შემუშავება და კვლევების წარმოება;

  • ცნობიერების ამაღლება - საჯარო, კერძო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ტრენინგ კურსებისა და სხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებების გზით;
  • პოლიტიკის დიალოგის პლატფორმის ორგანიზება - საჯარო, კერძო და სამოქალაქო თანამშრომლობის ხელშეწყობა და მხარეთა დიალოგის/დისკუსიის უზრუნველყოფა ქვეყნის მდგრადი განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე.