ციფრული მედია და კომუნიკაცია

ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად შექმნილი ახალი რეალობა საზოგადოებას მრავალი შესაძლებლობისა და ასევე, გამოწვევის წინაშე აყენებს.

GIPA-ს ციფრული მედიის და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამა ციფრულ ეპოქაში მიმდინარე ცვლილებების საპასუხოდ შეიქმნა. კომუნიკაციის მომავალი პროფესიონალებისგან ციფრული გარემო მრავალმხრივ ცოდნასა და თვითგანვითარების უნარს მოითხოვს.

პროგრამა მიზნად ისახავს თანამედროვე ციფრული კომუნიკაციის უნივერსალური სპეციალისტის მომზადებას.

დღესდღეობით, სხვადასხვა სექტორის ორგანიზაციების წარმატებული მუშაობისთვის გადამწყვეტია ციფრულ სივრცეში ეფექტური და სწორი კომუნიკაციის ქონა. შედეგად, იზრდება მოთხოვნა შესაბამისი ცოდნის და უნარების მქონე კადრებზე. 

ჰოლისტიკური პროგრამა ისეა აგებული, რომ კომუნიკაციების მომავალმა სპეციალისტებმა კომპლექსური ცოდნა და უნარ-ჩვევები შეიძინონ, რომელიც მათ ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებით, პროფესიული ამოცანების ეფექტურად და ეთიკურად გადაჭრაში დაეხმარებათ.

რას ვისწავლი?

 • თეორიულ ცოდნას მედიისა და კომუნიკაციის შესახებ, სადაც ძირითადი ყურადღება ციფრულ პლატფორმებს დაეთმობა
 • მედია პლატფორმის შექმნას და ციფრული ხელსაწყოებით ინფორმაციის გავრცელებას.
 • ინფორმაციის ძიებასა და კრიტიკულ აზროვნებას 
 • ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს

ვინ ვიქნები?

ციფრული მედიის და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ შეძლებ, კარიერა გააგრძელო სხვადასხვა სექტორში, მათ შორის, ჟურნალისტიკის, ციფრული მარკეტინგის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და სხვა მიმართულებებით.

 • შეძლებ შექმნა და მართო შენი ონლაინ მედია პლატფორმა
 • შექმნა ონლაინ მედია პროდუქტები (ფოტო, ვიდეო, აუდიო) სხვადასხვა აუდიტორიისთვის
 • დასაქმდე მედია ორგანიზაციაში
 • გახდე ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი
 • იმუშაო არასამათავრობო სექტორში

კურიკულუმი

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 70

პროგრამის კოდი აბიტურიენტთა ცნობარში: 1530109

სწავლების ენა: ქართული

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები:

1. ქართული ენა და ლიტერატურა

2. ინგლისური ენა

3. მესამე სავალდებულო საგნად აბიტურიენტი ირჩევს შემოთავაზებული ოთხიდან ერთ-ერთს: 

        - მათემატიკა 

        - ლიტერატურა 

        - სამოქალაქო განათლება 

        - ისტორია 

*ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი არჩევითი საგნები: მე-4 საგნის ჩაბარება სავალდებულო არ არის

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

 • რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი
 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები
 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ინგლისური ენა

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

სტუდენტთა რეგისტრაცია იწარმოებს ელექტრონულად:https://portal.gipa.ge/bachelor

რეგისტრაციისათვის სტუდენტმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი
 • 1 ფოტოსურათი ზომით ¾
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის)
 • სწავლის წლიური გადასახადის 25%-ის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. თუ აბიტურიენტს მოპოვებული აქვს სასწავლო გრანტი, მის მიერ რეგისტრაციამდე გადასახდელი თანხის ოდენობა შეადგენს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საფასურისა და გრანტის სხვაობის მეოთხედს


ხელშეკრულების გაფორმება:

მას შემდეგ, რაც სტუდენტი გაივლის ონლაინ რეგისტრაციას, ხელშეკრულების გასაფორმებლად  უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში (თბილისი, მარი ბროსეს #2).

ხელშეკრულების გაფორმებისას, სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. 

* იმ პირველკურსელს, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმების დღისთვის არ იქნება სრულწლოვანი (18 წლის) თან უნდა ახლდეს მშობელი, ან მინდობილი პირი რომელიც ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას (ადგილზე უნდა წარმოადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული შესაბამისი დოკუმენტაცია).

პროგრამის წლიური ღირებულება: 6000 ლარი

საუნივერსიტეტო დაფინანსების სისტემა

I სასწავლო წელს:

GIPA-ს ციფრული მედიის და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამაზე, 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან ფასდაკლებას

II სასწავლო წელს:

საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე ორი სტუდენტი თავისუფლდება სწავლის სემესტრული გადასახადისგან (3000 ლარი)

საუკეთესო აკადემიური მოსწრება განისაზღვრება 3.8 GPA-დან

 

  გადახდა:

  სწავლის საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე.

  დანიშნულებაში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და სასწავლო პროგრამის დასახელება.

  საბანკო რეკვიზიტები:

  საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

  მიმღების დასახელება – ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

  ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

  მედია ხელოვნებაში - AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)

   

  უნივერსიტეტთან ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება “Erasmus +” პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს სრულად უფინანსდებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მგზავრობა, ცხოვრება და ყოველდღიური ხარჯები.


  ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტი (აშშ) Northern Arizona University, NAU;

  ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ფლეგსტაფში.


  სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი (ესპანეთი) University of Santiago de Compostela

  სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ სანტიაგო დე კომპოსტელაში.


  ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (ნიდერლანდებიThe Hague University of Applied Sciences

  ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰააგაში.


  ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) Lille Catholic University

  ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლილში.


  UC Leuven Limburg

  UC Leuven-Limburg არის სიდიდით მეორე გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი ბელგიაში, სადაც დაახლოებით 15,000 სტუდენტია და 2,000 პროფესორი. დაწესებულებას აქვს 9 სხვადასხვა კამპუსი, რომლებიც განლაგებულია ქალაქ ლეუვენსა და ჰასელტს(ლიმბურგი) შორის. ლეუვენ-ლიმბურგი ფოკუსირებულია პრაქტიკულ განათლებასა და გამოყენებებით კვლევებზე.

  UC Leuven Limburg-თან აკადემიური თანამშრომლობის შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წლის იანვარში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, 

  თანამშრომლობის მიმართულებები: ეკონომიკა, ბიზნეს მენეჯმენტი, კომუნიკაცია, სამართალი;


  Fontys-ის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტ

   ფონტისის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი არის ჰოლანდიის გამოყენებითი მეცნიერების ერთ ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი, სადაც 44000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს ნიდერლანდების სამხრეთით მდებარე რამდენიმე კამპუსში. Fontys– ის სამი უდიდესი კამპუსი მდებარეობს  ეინდჰოვენში, ტილბურგსა და ვენლოში.

  ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წლის ოქტომბერში. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

  თანამშრომლობის მიმართულებები: ICT, ბიზნესი;


  პასაუს უნივერსიტეტი

  პასაუს უნივერსიტეტი არის სახელმწიფო კვლევითი უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს გერმანიაში, ქვემო ბავარიაში, ქ. პასაუში. იგი დაარსდა 1973 წელს, და  ითვლება ყველაზე ახალგაზრდა უნივერსიტეტად ბავარიაში და აქვს ყველაზე თანამედროვე კამპუსი ბავარიის მხარეში.

  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

  თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


  დარმსტადის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტ

  დარმშტადტის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, იგივე h_da, არის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქ. დარმშტადტში, გერმანია. h_da არის IT კლასტერის Rhine-Main-Neckar, "გერმანიის სილიკონის ველი" და ATHENE, IT  წევრი, რომელიც უსაფრთხოების უდიდესი კვლევითი ინსტიტუტია ევროპაში.

  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

  თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


  რომის საპიენცის უნივერსიტეტი

  დაარსებული 1303 წელს, Sapienza არის უძველესი უნივერსიტეტი რომში და ერთ ერთი
  უმსხვილესი ევროპაში. მისი მისიაა წვლილი შეიტანოს ცოდნაზე დაფუძნებული
  საზოგადოების განვითარებაში კვლევის, საუკეთესო გამოცდილების, ხარისხიანი
  განათლებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით.
  სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2022 წლის მარტში.
  ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა
  სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად
  შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული
  სემესტრის გასავლელად.
  თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


  ბუდაპეშტის მეტროპოლიტან უნივერსიტეტ

  ბუდაპეშტის მეტროპოლიტან უნივერსიტეტი არის უმაღლესი განათლების აკრედიტირებული კერძო ინსტიტუტი, რომელიც დაარსდა 2000 წელა ქ. ბუდაპეშტში, უნგრეთი. 

  ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. ზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

  თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


  ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტი

  ვიტაუტას მაგნუსის უნივერსიტეტი (VMU) არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქ. კაუნასში, ლიტვა. უნივერსიტეტი დაარსდა 1922 წელს ომის პერიოდში, როგორც ალტერნატიული ეროვნული უნივერსიტეტი. თავდაპირველად მას ლიტვის უნივერსიტეტს უწოდებდნენ, მაგრამ 1930 წელს უნივერსიტეტს სახელად უწოდეს Vytautas Magnus University, რომელიც აღნიშნავს ლიტვის მმართველის ვიტაუტას დიდის გარდაცვალების 500 წლის იუბილეს. VMU ლიტვის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია და მასში სწავლობს დაახლოებით 8 800 სტუდენტი.

  აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში.

  თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


  უტრეხტის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტ

  HU Utrecht-ის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სწავლებას 17-67 წლის სტუდენტებისა და პროფესიონალებისთვის. იგი ითვლება ერთ ერთ უმძლავრეს გამოყენებით მეცნიერებების უნივერსიტეტად ნიდერლანდებში და მასში ამჟამად  სწავლობს დაახლოებით 35000 სტუდენტი, რომლებიც განაწილებულია 22 ლოკაციაზე Utrecht en Amersfoort-ში;

  2022-2025 წწ. GIPA-სა და HU Utrecht-ის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა ხორციელდება  „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში; (International Credit Mobility: -სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა);

  თანამშრომლობის მიმართულებები: მედია, ჟურნალისტიკა;

  1. როგორია სტუდენტური ცხოვრება GIPA - ში?

  GIPA უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს. თუ შენ გახდები GIPA-ს სტუდენტი, ჩაერთვები შემდეგ ღონისძიებებში/აქტივობებში და არამხოლოდ:

  • სტუდენტური კლუბები (GIPA-ს თეატრალური დასი, GIPA-ს კინო-კლუბი, GIPA-ს მოგზაურთა კლუბი, GIPA-ს დებატ-კლუბი და ა.შ.)
  • GIPA-ს მიერ ორგანიზებული ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტები/კონფერენციები
  • სტუდენტების მიერ ინიცირებული სხვადასხვა სახის სოციალური ტიპის ღონისძიებები (ტერიტორიების დასუფთავება, ხეების დარგვა, საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები და ა.შ)
  • GIPA-ს მიერ ორგანიზებული სტუდენტური პროექტები (Portfolio Review, GIPA Docu; GIPA Friedman Prize, ა.შ.)
  • სტუდენტების მიერ ინიცირებული და განხორციელებული პროექტები („აიკუბი“, “Lib Art”, GIPA-ს რადიო გადაცემები, ა.შ.)
  • საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა (სტუდენტების დოკუმენტური ფილმების
  • საერთაშორისო ფესტივალებზე წარდგენა, საერთაშორისო იმიტირებული სასამართლო პროცესები (William C. JESSUP) , საერთაშორისო კონფერენციები და ა.შ.)
  • სტუდენტების სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობა
  • უნივერსიტეტის სპორტული ღონისძიებები (სათხილამურო, საკალათბურთო, საფეხბურთო ტურნირები და ა.შ)

  2. როგორი კომუნიკაციაა ადმინისტრაციასა და სტუდენტებს შორის?

  GIPA-ში არსებული ორგანიზაციული კულტურა, ჯგუფებში სტუდენტთა მცირე რაოდენობა და კოორდინატორების სისტემა შესაძლებლობას გვაძლევს, სტუდენტებს, ლექტორებსა და ადმინისტრაციას შორის სტუდენტზე მორგებული, მოქნილი (ბარიერების არმქონე) ინტერაქცია უზრუნველვყოთ. პროცესის არაფორმალური ხასიათი და ინტერაქციის მაღალი ხარისხი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს სასწავლო პროცესში სტუდენტთა მაქსიმალურ ჩართულობასა და სასწავლო პროცესის ეფექტურობას.

  3. სად ვიმუშავებ?

  წარმატებული კურსდამთავრებულები მზად იქნებიან მრავალმხრივი შრომის ბაზარზე კონკურენციისათვის.

  შენ შესაძლებლობა გექნება, იმუშაო რამდენიმე მიმართულებით:

  • ჟურნალისტად
  • Საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტად
  • Პროგრამისტად (front end-ზე)
  • სოციალური მედიის მენეჯერად და ზოგადად, ციფრული მედიის სპეციალისტად

  4. როგორ დამეხმარება GIPA დასაქმებაში?

  სტუდენტების კარიერული განვითარების მიზნით, GIPA რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის:

  • შენი ინფორმირება ვაკანსიების, სტაჟირებების და სხვა კარიერული შესაძლებლობების შესახებ და შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა, როგორიცაა: გასაუბრებისთვის მომზადება, CV-ს, სამოტივაციო წერილის, რეკომენდაციის და სხვა დოკუმენტების მომზადება 
  • შენი საჭიროებიდან გამომდინარე, კარიერული განვითარების სხვადასხვა მასტერკლასების და ტრენინგების დაგეგმვა და განხორციელება
  • პოტენციურ დამსაქმებლებთან მჭიდრო კომუნიკაცია
  • შრომის ბაზრის კვლევა, რომლის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების განსაზღვრა და საჭიროების მიხედვით, დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილი კადრების პროფესიული უნარების გაუმჯობესება, მოცემულ შედეგებზე დაყრდნობით, აკადემიური პროცესის დახვეწა და შესაბამისი კადრების მომზადება
  • დასაქმების ფორუმების ორგანიზება

  5. რით განსხვავდება არსებული პროგრამა ბაზარზე არსებული სხვა პროგრამებისგან?

  ციფრული მედიის და კომუნიკაციის პროგრამა ერთადერთია საქართველოში და მას ანალოგი არ აქვს ბაზარზე არსებულ სხვა უნივერსიტეტებში. პროგრამა აერთიანებს, როგორც ციფრული მედიის მენეჯმენტისა და პროგრამირების, ასევე, ჟურნალისტიკისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებებს.

  ნინო აფაქიძე

  პროგრამის კოორდინატორი

  მობ: (+995) 551 16 06 69

  ელ.ფოსტა: n.apakidze@gipa.ge

  მისამართი: მარი ბროსეს 2, მეორე სართული. 0108, თბილისი 


  ადმინისტრაცია

  ლექტორები