გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ  გაიღრმავონ ცოდნა საჯარო მმართველობის  მიმართულებით.

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს:

1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში;

2) ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების A ტიპის ტესტის მინიმალური  ზღვრის გადალახვა;

3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

 • დოკუმენტაციის ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას;
 • გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე). ინგლისური ენის გამოცდიდან განთავისუფლდებიან აპლიკანტები რომლებიც წარმოადგენენ TOEFL ან IELTS- ის შესაბამისი დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს;
 • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, სადაც   შეფასდება აპლიკანტის ცოდნა და მოტივაცია.

ადგილების ქვოტა სამაგისტრო ტესტის მიხედვით: 

A ტესტი                20 სტუდენტი 

შიდასაუნივერსიტეტი გამოცდის ქულების გადანაწილება:

ტესტირება 100 ქულა

გასაუბრება 100 ქულა

* ინგლისურის ტესტის ნიმუში

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებულისააპლიკაციო ფორმა;
 • ფოტო 3x4
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

საბუთების მიღება

13 აგვისტოდან - 9 სექტემბრის ჩათვლით. 12:00-დან 17:00 საათამდე, კვირის დღეებში, იეთიმ გურჯის #9-ში.
შესაძლებელია, კოორდინატორთან საბუთების ელექტრონულად გადმოგზავნა.

ინგლისურის ტესტირება: 
1. 9 სექტემბერი 
2. სტუდენტებს, რომლებიც საბუთებს მოიტანენ 9 სექტემბერს, ინგლისურის ტესტირება ჩაუტარდებათ 10 სექტემბერს. 
ტესტირების გავლა შესაძლებელია, როგორც დღის, ასევე საღამოს საათებში

გასაუბრება: 11-12 სექტემბერი 
სწავლა დაიწყება: 16 სექტემბრის კვირაში. 

GIPA, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან არსებული სსიპი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) წარმოგიდგენთ გარემოსდავცითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის ახალ სამაგისტრო პროგრამას. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მმართველობის სკოლის გარემოსდავცითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს გარემოსდაცვითი მმართველობის და პოლიტიკის, გარემოსდაცვითი კონცეფციების, გარემოს დაცვის სფეროს მრავალ განშტოებასთან დაკავშირებული საკითხების, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების ეკონომიკის ძირითად კონცეფციებსა თუ გადაწყვეტილების მიღების რაციონალურ მეთოდებზე გარემოს დაცვის კუთხით სიღრმისეული და სისტემური შესწავლა. ასევე, იმ საჯარო მოხელეებისათვის, რომელთა საქმიანობა მოითხოვს გარემოსდაცვითი საკითხების თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების გადაცემას გარემოსა და ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებული ან მომიჯნავე სფეროში უკვე დასაქმებულ, თუ ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირთათვის.

მიზანი

 პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება გარემოსდაცვითი მმათველობისა და პოლიტიკის სფეროში, რომლებიც წარმატებით იმუშავებენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო, თუ საზოგადოებრივ სექტორში სხვადასხვა კვლევით, აკადემიურ თუ მენეჯერულ თანამდებობებზე, რომელთა ფუნქციებში და მოვალებბეში შედის გარემოსდაცვითი მმართველობის საკითხებზე მუშაობა. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შესაძლებლობა ექნებათ პროფესიულად განვითარდნენ და წარმატებული კარიერა განახორციელონ როგორც საჯარო სექტორში, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და კერძო სექტორში, რასაც უზრუნველყოფს სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა.

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის მაგისტრი

სწავლების საფეხური - მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი

სასწავლო გრაფიკი - საღამოს სწავლება

პროგრამის აკრედიტაციის პროცესი დასრულდა 2016 წლის სექტემბერში.

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3500 ლარს. თანხის გადახდა ერთი წლის განმავლობაში ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ გარემოს დაცვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

დაფინანსება

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7000 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა (2250 ლარი), აღნიშნული პროგრამა, სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს   GIPA-ს  თანადაფინასება ( სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს). 

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

7000 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

875 ლარი

 

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7000-4500=2500, გადასახდელი
თანხა - 2500 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

312,5 ლარი

 

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

GIPA-ს სემესტრული სტიპენდიის (500 ლარი) მოპოვების შემთხვევაში

სასწავლო სემესტრის საფასურს აკლდება 500 ლარი

პროექტი სოციალური სტატუსის მქონე პირთათვის

GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ. პროექტის მიზანი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათი წახალისება და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობაა. ამ მიზნით, ქვემოთ მოცემული სოციალური ჯგუფებიდან შერჩეულ სტუდენტებს ნაწილობრივ ან მთლიანად დაუფინანსდებათ  სწავლის საფასური, რაც სამომავლოდ, მათ საშუალებას მისცემთ მოახდინონ მიღებული ცოდნის რეალიზება და საზოგადოებრივ აქტივობებში ინტეგრირება.

დაფინანსება შეეხებათ პირებს, რომლებმაც ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები და სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სტატუსით:

ა) სოციალურად დაუცველი;

სოციალურად დაუცველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული ცნობა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში“ რეგისტრაციის თაობაზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის უნივერსიტეტში წარმოდგენამდე არაუადრეს 2 თვისა;

ბ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი;

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობასთან ერთად, საქართველოში ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად განსახლების მუნიციპალიტეტებში, ბოლო 5 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ფორმა №50/II (ასლი);

დ) იძულებით გადაადგილებული;

იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობა;

ე) ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა;

ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზებმა, დეპორტირებულმა მესხებმა, ფერეიდნელმა ქართველებმა და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლები თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა უნდა წარმოადგინონ პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი და უცხოეთში მცხოვრებმა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, თანამემამულის სტატუსის დამდასტურებელი დოკუმენტი;

ვ) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები;

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობა, პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

ზ) მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები;

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული რომელიმე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თ) მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები;

მრავალშვილიანი ოჯახების წევრებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ან რაიმე სახის სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება 5 ან მეტი დის, ძმის ან და-ძმის ყოლის ფაქტი.

ი) ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილი/ოჯახის წევრი.

ტერიტიურილი მთლიანობის დაცვისთვის დაღუპულ პირთა შვილებმა/ოჯახის წევრებმა - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა, რობლითაც დასტურდება ტერიტორიული მთლიანობისთვის გარდაცვლილ პირთან ოჯახური კავშირი.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა
(არჩევითი და სავალდებულო საგნები) 

 • I -II -III სემესტრი - ძირითადი და არჩევითი საგნები
 • IV სემესტრი - პოლიტიკის ლაბორატორია, დიპლომზე მუშაობა
 • ლექციები - სამუშაო დღეებში 19:00 – 22:00 საათამდე, შაბათს 12:00 -15:00 საათამდე

სწავლების ენა:

 • ინგლისური და ქართული;
 • ძირითადი სასწავლო მასალა ინგლისურ ენაზე;

პროგრამა შედგება შემდეგი საგნებისგან: 

სახელი და გვარი

სტატუსი

სასწავლო კურსი

1.         

ნანა მაჭარაშვილი

პროფესორი

·          კვლევის მეთოდები, დიზაინი და აკადემიური წერა 

2.         

ანა გორგოძე

ასისტენტი

·          ეფექტური კომუნიკაციის საფუძლები გარემოს დაცვით სფეროში

3.         

კახა ბახტაძე

მოწვეული ლექტორი

·          პროექტის მართვა და ბიუჯეტირება გარემოს დაცვის სფეროში

4.         

ქეთევან გუჯარაიძე

მოწვეული ლექტორი

·          გარემოს დაცვის ზემოქმედების შეფასების ინსტრუმენტები

·          გარემოს დაცვის მართვის ინსტრუმენტები

·          გარემო და კონფლიქტები

5.         

ნინო თანდილაშვილი

მოწვეული ლექტორი

·          გარემოს დაცვის პოლიტიკა

6.         

ლაშა არევაძე

მოწვეული ლექტორი

·          გარემოს დაცვის ეკონომიკა

7.         

ირაკლი შავგულიძე

მოწვეული ლექტორი

·          ბიომრავალფეროვნების მართვა და კონსერვაცია

8.         

კახა არცივაძე

პროფესორი

·          ბიომრავალფეროვნების მართვა და კონსერვაცია

·          გარემოს დაცვის ძირითადი გამოწვევები

9.         

ელისო ბარნოვი

მოწვეული ლექტორი

·          წყლის რესურსების მართვის პრინციპები

10.       

ირაკლი ქობულია

მოწვეული ლექტორი

·          წყლის რესურსების მართვის პრინციპები

11.       

ხათუნა გიგაური

ასოცირებული პროფესორი

·          კლიმატის ცვლილება და მისი ასპექტები

12.       

მურმან მარგველაშილი

მოწვეული ლექტორი

·          მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკა

13.       

ნიკა არევაძე

მოწვეული ლექტორი

·          გის და სივრცითი გეგმარების მენეჯმენტი გარემოსდაცვით საკითხებში

14.       

აკაკი ჩალათაშვილი

მოწვეული ლექტორი

·          ნარჩენების მართვა

15.       

ნოე მეგრელიშვილი

მოწვეული ლექტორი

·          ატმოსფერული ჰაერის დაცვა

16.       

ერიშ მისი

მოწვეული ლექტორი

·          ტყის რესურსებისა და მიწის რესურსების მართვა

17.       

ია პაპიაშვილი

მოწვეული ლექტორი

·          ეფექტური კომუნიკაციის საფუძლები გარემოს დაცვით სფეროში

18.       

არჩილ თალაკვაძე

მოწვეული პროფესორი

·          ეფექტური კომუნიკაციის საფუძლები გარემოს დაცვით სფეროში

19.       

მაია ზავრაშვილი

ასისტენტი

·          ეთიკა საჯარო სამსახურში

·          გარემოს დაცვის ძირითადი გამოწვევები

20.       

თამარ კობერიძე

მოწვეული ლექტორი

·          პოლიტიკური ლობიზმი და ადვოკატირება

21.       

დავით ჯანდიერი

პროფესორი

·          საჯარო სამართლის საფუძლები

22.       

მერაბ ბარბაქაძე

მოწვეული ლექტორი

·          გარემოს დაცვის სამართალი

იხ. პროგრამის კურიკულუმი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მმართველობის სკოლა მრავალი წლის განმავლობაში თანამშრომლობს სხვადასხვა დასავლურ და ევროპულ უნივერსიტეტებთან. აღნიშნული პარტნიორობების ფარგლებში გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ სწავლის გაგრძელების მათთვის სასურველი ვარიანტი:

 1. მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლა
 2. ჰამბურგის უნივერსიტეტი
 3. პრაღის უნივერსიტეტი

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, სტუდენტის სურვილის შემთხვევაში, სტაჟრებასა და კვლევით საქმიანობაში ჩართულობას ახორციელებს შემდეგ ორგანზიაციებში:

 1. საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტი
 2. ქალაქ თბილისის საკრებულო
 3. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
 4. ქალაქ თბილისის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

მარიამ სარსევანიძე 

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: mariam.sarsevanidze@gipa.ge

მობ: +995 555 388 863

ლექტორები

ირაკლი შავგულიძე

ირაკლი შავგულიძე

ია პაპიაშვილი

ია პაპიაშვილი

კახა არცივაძე

კახა არცივაძე

ქეთი გუჯარაიძე

ქეთი გუჯარაიძე

მერაბ ბარბაქაძე

მერაბ ბარბაქაძე

ეკოლოგიური სამართალი

მურმან მარგველაშვილი

მურმან მარგველაშვილი

ენერგეტიკა

თამარ გუგუშვილი

თამარ გუგუშვილი

ეკატერინე კაკაბაძე

ეკატერინე კაკაბაძე

დაცული ტერიტორიების მართვა

თამარ შარაშიძე

თამარ შარაშიძე

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციის უნ ...

მაია ზავრაშვილი

მაია ზავრაშვილი

გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლი ...

ერიხ მიეს

ერიხ მიეს

ნიკა არევაძე

ნიკა არევაძე

ლაშა არევაძე

ლაშა არევაძე

გარემოს დაცვის ეკონომიკა

ნოე მეგრელიშვილი

ნოე მეგრელიშვილი

ნინო ანთაძე

ნინო ანთაძე

წერის სტრატეგიები

კახა ბახტაძე

კახა ბახტაძე

პროექტის მართვა და ბიუჯეტირება გარე ...

ხათუნა გიგაური

ხათუნა გიგაური

კლიმატის ცვლილება და მისი ასპექტები

ელისო ბარნოვი

ელისო ბარნოვი

წყლის რესურსების მართვა

დაგვიკავშირდით