პროფესურა

მაია ზავრაშვილი

გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ასისტენტი

პროფესია :იურისტი, საჯარო სამართალი

 

გამოცდილება:

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე;
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის პირველი მოადგილე;
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი;
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი,;
კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლისს კოლის მოწვეული ლექტორი

 

მოქმედი სამსახური :

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - წიაღის ეროვნული სააგენტოს უფროსი

 

კვლევები და პუბლიკაციები:

  • ადმინისტრაციული სამართალი, ოქტომბერი / 2012 ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა მოხელის მიერ მიყენებული ზიანისთვის
  • ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი, აპრილი / 2011 სარჩელის დასაშვებობა და დასაბუთებულობა ადმინისტრაციულ სასამართლოებში
  • ადმინისტრაციული სამართალი, მაისი / 2010 კანონიერი ნდობის პრინციპი