პროფესურა

ხათუნა გიგაური

ასოცირებული პროფესორი/კლიმატის ცვლილება და მისი ასპექტები

ელფოსტა: kh.gigauri@gipa.ge

ხათუნა გიგაური

ასოცირებული პროფესორი, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა

სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა დოქტორი და მაღალმთის ეკოლოგიის ექსპერტი. მოღვაწეობს ძირითადად აკადემიურ სექტორში. მისი სადოქტორო ხარისხი დაკავშირებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მონაწილეობს გარემოსდაცვით საეთაშორისო პროექტებში, მისი ინტერესის სფეროა კლიმატის ცვლილების გავლენა ბიომრავალფეროვნებაზე. ამჟამად მოღვაწეობს აკადემიურ სექტორში, არის ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.

პროექტები:

2005 წლიდან დღემდე საერთაშორისო პროექტის კორდინატორი - Global Observation Research Initiative in Alpine Environments (GLORIA-WORDWIDE)- co–funded by the European Union.

2019 წლიდან საეთაშორისო პროექტის მონაწილე- SoilTemp-Towards a global database of microclimate

კვლევები და პუბლიკაციები:

სადოქტორო ნაშრომი : კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენის მოდელირება ცენტრალური კავკასიონის ალპურ მცენარეთა მრავალფეროვნებაზე

Jolokhava T., Abdaladze O., Gigauri Kh., Kikvidze Z., (2021)Gradient analysis of soil-plant interactions from the alpine-nival ecotone to the snowline on slopes of the Central Great Caucasus (Kazbegi Region, Georgia). Ukrainian Botanical Journal 73(3): 163-175

Bürli S., Theurillat J-P., Winkler M., Lamprecht A., Pauli H., Rixen Ch., Steinbauer K., Wipf S., Abdaladze O., Andrews CH., Barančok P., Benito-Alonso J. L., Fernández Calzado M. R., Carranza M. L., Dick J., Erschbamer B., Ghosn D., Gigauri Kh., Kazakis G., Mallaun M., Michelsen O., Moiseev D., Moiseev P., Molau U., Molero Mesa J., Morra di Cella U., Nadeem I., Nagy L., Nicklas L., Palaj A., Pedersen B., Petey M., Puşcaş M., Rossi G., Stanisci A., Tomaselli M., Unterluggauer P.,Ursu T-M., Villar L. & Vittoz P. (2021) A common soil temperature threshold for the upper limit of alpine grasslands in European mountains Alpine Botany  131(1): 1-12. DOI: 10.1007/s00035-021-00250-1 (Impact Factor: 2.515)

Jonas Lembrechts, Johan van Den Hoogen, Juha Aalto, Michael Ashcroft, Pieter De Frenne, Julia Kemppinen, Martin Kopecký, Miska LuotoMiguel de Pablo, Stefano Chiesa, Christian Stiegler, Jürgen Dengler, Bart Deronde, Patrice Descombes, Valter Di Cecco, Michele Di Musciano, Jan Dick, Romina Dimarco, Jiri Dolezal, Ellen Dorrepaal, Jiří Dušek, Hamid Ejtehadi, Lars Eklundh, Brian Enquist, Mohammad Erfanian, Todd Erickson, Brigitta Erschbamer, Werner Eugster, Robert Ewers, Dan Exton, Nicolas Fanin, Fatih Fazlioglu, Iris Feigenwinter, Giuseppe Fenu, Olga Ferlian, Rosa Calzado, Eduardo Fernández-Pascual, Manfred Finckh, Rebecca Higgens, T'ai Forte, Erika Freeman, Esther Frei, Eduardo Fuentes-Lillo, María García, Rafael García, Charly Géron, Mana Gharun, Dany Ghosn, Khatuna Gigauri et all.  (2021)Global map of soil temperature, Global Change Biology  DOI: 10.32942/osf.io/pksqw (Impact Factor: 10.83)

  1. Jonas J. Lembrechts1, Juha Aalto2,3, Michael B. Ashcroft4,5, Pieter De Frenne6, Martin Kopecký7,8, Jonathan Lenoir9, Miska Luoto3, Ilya M. D. Maclean10, Olivier Roupsard11,12, Eduardo Fuentes-Lillo13,14,15,1, Rafael A. García13,14, Loïc Pellissier16,17, Nina Buchmann56, Jiri Dolezal7,57, Radim Matula8, Andrew D. Thomas58, Joseph J. Bailey59, Dany Ghosn60, George Kazakis60, Miguel Angel de Pablo61, Julia Kemppinen3, Pekka Niittynen3, Lisa Rew62, Tim Seipel62, Christian Larson62, James D. M. Speed63, Jonas Ardö64, Nicoletta Cannone65, Mauro Guglielmin66, Francesco Malfasi66, Maaike Y. Bader67, Rafaella Canessa67, Angela Stanisci68, Juergen Kreyling24, Jonas Schmeddes24, Laurenz Teuber24, Valeria Aschero69,70, Marek Čiliak71, František Máliš72, Pallieter De Smedt6, Sanne Govaert6, Camille Meeussen6, Pieter Vangansbeke6, Khatuna Gigauri73  et all. (2020) ”SoilTemp: a global database of near-surface temperature”. Global Change Biology. DOI: 10.1111/gcb.15123 (Impact Factor: 8.555)

Winkler M., A. Lamprech, K. Steinbauer, K. Hülber, J-P. Treurillat, F. Breiner, P. Choler, S. Ertl, G.A. Giron, G. Rossi, P. Vittoz, M. Akhalkatsi, Ch. Bay, J.L. Alonso, T. Bergström, M.L. Carranza, E. Corcket, J. Dick, B. Ershbamer, R. F. Calzado, A. M. Forsaa, R. G. Gavilan, D. Chosn, Kh. Gigauri, D. Huber, R. Kanka, G. Kazakiz, M. Klipp. J. Kollar, T. Kudernatsch, P. Lersson, M. Mallaun, O. Michelsen, P. Moiseev, D. Moiseev, Ulf, Mollau, J.M. Mesa, U.M. di Cella, L. Nagy, M. Petey, M. Puscas, Ch. Rixen, A. Stanisci, M. Suen, A. O. Syverhuset, M. Tomaselli, P. Unterluggauer, T. Ursu, L. Villar, M. Gottfried and H. Pauli (2016) “The rich sides of mountain summits-a pan-European view on aspect preferences of alpine plants”. Journal of Biogeography 43: 2261-2273. (Impact Factor: 3.99)

  1. Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G. (2016) Alpine plant    distribution and thermic vegetation indicator on Gloria summits in the Central Greater Gaucasus. Pakistan Journal of Botany 48(5): 1893-1902 (Impact Factor: 0.658)

Gigauri Kh., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Axalkatsi M. (2014) Vascular plant diversity and climate change in the alpine zone of the Central Greater Caucasus. International Journal of Ecosystems and Ecology Science. 4 (4): 573-579.

Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G. (2013): Monitoring of vascular plant diversity in the alpine zone of the Central Greater Caucasus in a changing climate Turkish Journal of Botany.  37(6): 1104-1114. (Impact factor: 1.178).

Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O. (2011): First Signs of Weak Thermophilisation on the GLORIA-EUROPE Target Region in the Central Caucasus GE-SAK). – In: G. Nakhutsrishvili (ed.): Biodiversity of Georgia. Tbilisi, Georg. Nat. Acad. of Sci. Publ., pp. 19-22 (in Georgian with English summary).

კონფერენციები:

Gigauri, Abdaladze, O. & G. Nakhutsrishvili- Modeling of the climate change impact on the alpine plant diversity of the Central Great Caucasus. At the 6th Global Summit on Climate Change. Octomber 21-22, 2019, Amsterdame, Netherlands.

გიგაური ხ. კლიმატის ცვლილება მითი თუ რეალობა? კონფერენცია - „გარემოსდაცვითი პოლიტიკის და მართვის გამოწვევები საქართველოში“. 2019 წ. 22 აპრილი, თბილისი.

Gigauri, Kh., Akhalkatsi, M., Abdaladze, O. & G. Nakhutsrishvili. (2016) Monitoring of vascular plant diversity in a changing climate in the alpine zone of the Central Greater Caucasus. At the 5th International Ecosummit “Ecological Sustainability” 29 August-1 September, 2016, Montpellier France.

Gigauri, Kh., Akhalkatsi, M., Abdaladze, O. & G. Nakhutsrishvili. (2012): Climate Change Impact on Vascular Plant Diversity on the GlORIA Summits in the Central Greater Caucasus. At the Workshop of the Global Mountain Biodiversity Assessment (GMBA) of DIVERSITAS in Georgia “Distribution, Prediction and Conservation of Alpine species in the Central Greater Caucasus" 21-24 June 2012, Stephantsminda Alpine Ecology Institute of Ilia State University, Georgia.კვლევითი ინტერესი: კლიმატის გლობალური ცვლილება, მისი გავლენა საქართველოს ბიომრავალფეროვნებაზე, კლიმატის ცვლილების შესახებ ცნობიერების ამაღლება