ბიზნესის ადმინისტრირება

თუ გსურს შეგეძლოს პრობლემური ორგანიზაციების გამართვა და კერძო, საჯარო თუ საზოგადოებრივ სექტორში არსებული პრობლემების გადაწყვეტა, მაშინ საჭიროა იყო:

 • მეწარმე-მენეჯერი
 • ფინანსისტი
 • მარკეტერი
 • პროექტების მენეჯერი
 • კომუნიკატორი
 • პრაქტიკოსი
 • მკვლევარი
 • Homo Moralis

შემოუერთდი ჯიპას საიუბილეო MBA  ჯგუფს და ისწავლე ბიზნესის კეთება პრაქტიკულად.

GIPA-ს 25 წლისა და MBA პროგრამის დაარსების 5 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, ბიზნესის მიმართულების მრჩეველთა საბჭოს ინიციატივით, შეიქმნება საიუბილეო ჯგუფი, რომელიც ისწავლის GIPA-ს სპეციალური, 2550-ლარიანი თანადაფინანსებით, წელიწადში 4950 ლარად, 7500 ლარის ნაცვლად (2020-22 აკადემიური წელი).

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების გადაცემას საქართველოს და მსოფლიო მასშტაბით ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესებულ პირთათვის.

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური მეწარმე-მენეჯერები, რომლებიც წარმატებით შეძლებენ პრობლემური ორგანიზაციების გამართვასა და კერძო, საჯარო თუ საზოგადოებრივ სექტორში არსებული პრობლემების გადაწყვეტას. პროგრამის მრავალფეროვანი კურიკულუმი უზრუნველყოფს კურსის მონაწილეების აღჭურვას იმ საჭირო უნარ-ჩვევებით, რომელიც აუცილებელია ორგანიზაციის მიზნების დასახვის, ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებისა და არსებული რესურსების სწორად მართვისთვის.

სწავლების წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტს მიენიჭება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების მრჩეველთა საბჭო

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამების განვითარებაში ჩართულია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების მრჩეველთა საბჭო.

საბჭოს მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების მაღალხარისხიანი სწავლების ხელშეწყობა. ამ მიზნით, საბჭო დაკომპლექტებულია ბიზნესის ადმინისტრირების დარგის ექსპერტებისა და წარმატებული ბიზნესმენებისგან, როგორც ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო დონეზე.

მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარეა - პროფესორი ნიკოლოზ აბუაშვილი.

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური მეწარმე-მენეჯერები, რომლებიც წარმატებით შეძლებენ პრობლემური ორგანიზაციების გამართვასა და კერძო, საჯარო თუ საზოგადოებრივ სექტორში არსებული პრობლემების გადაწყვეტას. 


სამაგისტრო პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა:

》 ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა მაგისტრანტებისთვის


საბუთების მიღება

17 აგვისტოდან 11 სექტემბრის ჩათვლით.
რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, აპლიკანტებს ელ-ფოსტის საშუალებით ეცნობებათ გასაუბრებასა და ინგლისურის ტესტირებასთან დაკვაშირებით ინფორმაცია.   
სწავლა დაიწყება: 28 სექტემბერს 

პროგრამის ღირებულება:

7500 ლარის ნაცვლად, 4950 ლარი ( 1 წლის)

ბიზნესის მიმართულების ბორდის ინიციატივით, მმართველობის სკოლის აკადემიურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ GIPA-ს 25 წლისა და MBA პროგრამის 5 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიქმნას საიუბილეო ჯგუფი, რომელიც ისწავლის GIPA-ს სპეციალური, 2550-ლარიანი თანადაფინანსებით, წელიწადში 4950 ლარად, 7500 ლარის ნაცვლად. 

თანხის გადახდა ერთი წლის განმავლობაში ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

სტიპენდიების და გრანტების სისტემა:

 • GIPA-ს სერტიფიცირებული და პროფესიული პროგრამების წარმატებული კურსდამთავრებულები მიიღებენ ინდივიდუალურ დაფინანსებას;
 • უმაღლესი აკადემიური მოსწრების მქონე ერთ სტუდენტს, პროგრამის დასრულებისას, უკან დაუბრუნდება სწავლის ღირებულების 25% - 3750 ლარი - წარმატებული start-up-ის დასაფინანსებლად.

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

9900 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

1237.5 ლარი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

9900-4500=5400,

გადასახდელი
თანხა - 5400, ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

675 ლარი


საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“

საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22

მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.


კურიკულუმის გადმოწერა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:

120 (ECTS) კრედიტი (აქედან 104 კრედიტი სავალდებულო საგნები, ხოლო დარჩენილი 16 კრედიტი, არჩევითი საგნები).

სასწავლო კურსის შინაარსი გულისხმობს კლასიკური თეორიული საგნების და პრაქტიკის სინთეზს. იგი მოიცავს პრეზენტაციებისა და ანალიტიკური ნაშრომების წარდგენას, ასევე გუნდური მუშაობის პრინციპის დანერგვას ჯგუფური პროექტების განხორციელების მეშვეობით. სწავლება მიმდინარეობს ინტერაქტიული ლექცია/სემინარის ფორმატით.

სასწავლო პროცესი აგებულია მოდულური სწავლების პრინციპზე:

 • პირველი მოდული - საბაზისო საგნები
 • მეორე მოდული - კორპორატიული ფინანსები
 • მესამე მოდული - ტექნოლოგიები და ოპერაციების მართვა
 • მეოთხე მოდული - ბაზრების განვითარება
 • მეხუთე მოდული - მეწარმე მენეჯერი

პირველი ოთხი მოდულის შემდეგ სტუდენტები მოამზადებენ შემაჯამებელ პროექტებს, რაც მათ საშუალებას მისცემს სწავლისას მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ, სათანადო დასკვნები და ანალიზი გააკეთონ, თუ როგორ მიმდინარეობს რეალურად ესა თუ ის ბიზნეს პროცესი.

მოდულის შემაჯამებელი პროექტები

 • პირველი მოდული: მოქმედი ბიზნესის აღწერა/ანალიზი
 • მეორე მოდული: ბიზნესის ღირებულების შეფასება
 • მესამე მოდული: ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების შესწავლა და გაუმჯობესება
 • მეოთხე მოდული: ორგანიზაციის მარკეტინგის გეგმა

მეხუთე მოდულის გავლის შემდეგ, სტუდენტები მუშაობენ სამაგისტრო ნაშრომზე/ფინალურ პროექტზე, რომელიც მოიაზრებს პრობლემური კომპანიის გამართვის, მისი ღირებულების ზრდის სტრატეგიისა და გეგმის მომზადებას.

პროგრამის ხანგრძლივობა:

 • 2 წელი;
 • საღამოს სწავლება;
 • ლექციები კვირაში 3-ჯერ ან 4-ჯერ (2 ან 3 სამუშაო დღე (3 საათი) და ერთი დატვირთული შაბათი (6 საათი));

სწავლების ენა:

 • ქართული;
 • ძირითადი სასწავლო მასალა ინგლისურ ენაზე;
 • მოწვეულ უცხოელ სტუმრებთან და ლექტორებთან კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე;

მრჩეველთა საბჭო

ნიკოლოზ აბუაშვილი 

მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე


თეა გიგიბერია
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) წარმომადგენელი საქართველოში

კონსტანტინ ბეკოსი

ავსტრიის სავაჭრო პალატის წევრი; საკურატორო ქვეყნები - თურქეთი და საქართველ


ოსკარ პუენტესი

მადრიდის უნივერსიტეტის - “United International Business School”პროფესორი და აღმასრულებელი ხელმძღვანელი


რუსუდან კბილაშვილი

„ვისოლ ჯგუფი“

მარკეტინგის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

მაია ხეცურიანი

ფარმაცევტული კომპანია  „სერვიე“-ს საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი


ანა ახალკაცი

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, ვაშინგტონი


ლადო რობაქიძე

„ვითიბი ბანკი“ - კორპორატიულიბიზნესის დირექტორიდირექტორატის წევრი


დეივიდ ბორგერ

Silk Road Group, პარტნიორი


უმით ჰაკკი აიდოღანი

სს "მინა" - გენერალური დირექტორი


ლევან იოსელიანი

შპს "აი-დი სოლუშენი" მფლობელი


ფლორიან ვან დერ ბელენი

ლორიან ვან დერ ბელენი არის საერთაშორისო ექსპერტი ტურიზმისა და სასტუმროების დარგში.

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: s.jorjoliani@gipa.ge

მობ: +995 596 999 997

ლექტორები

გიორგი კალოიანი

გიორგი კალოიანი

ნეკა დანელია

ნეკა დანელია

შალვა ახრახაძე, CFA

შალვა ახრახაძე, CFA

ასოცირებული პროფესორი/მაკროფინანსებ ...

თეა გიგიბერია

თეა გიგიბერია

ფინანსური აღრიცხვა მოქმედებაში

მალხაზ ნიკოლაშვილი

მალხაზ ნიკოლაშვილი

პროფესორი / საინფორმაციო ტექნოლოგიე ...

ვანო ნადირაძე

ვანო ნადირაძე

პროექტის მართვა

ლელა მაჩაიძე

ლელა მაჩაიძე

ზურა კერძევაძე

ზურა კერძევაძე

ფრიდონ დვალიშვილი

ფრიდონ დვალიშვილი

პრეკალკულუსი, რაოდენობრივი ანალიზის ...

ზაზა აკობია

ზაზა აკობია

ასოცირებული პროფესორი / ინტეგრირებუ ...

ალექს ჩიქოვანი

ალექს ჩიქოვანი

პროფესორი / ბრენდინგი

დიმიტრი დათუსანი

დიმიტრი დათუსანი

გაყიდვების პროცესის მართვა

ლევან ნებიერიძე

ლევან ნებიერიძე

პროფესორი / მენეჯმენტი

ლევან მეხუზლა

ლევან მეხუზლა

მერაბ კაკულია

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხე ...

გიორგი ხატიძე

გიორგი ხატიძე

პროფესორი / საერთაშორისო საინვესტიც ...

ქეთევან ქემხაძე

ქეთევან ქემხაძე

ნინო ბერუაშვილი

ნინო ბერუაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა

რევაზ ვაჩნაძე

რევაზ ვაჩნაძე

ცვლილებების მართვა (მაგისტრატურაში) ...

დაგვიკავშირდით