მოწვეული ლექტორები

ნინო ბერუაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა

პროფესია : ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი
გამოცდილება : ადამიანური რესურსების მართვა, მენეჯმენტი, ტრენინგები, სალექციო
კურსები
მოქმედი სამსახური : ეროვნული ბანკი, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი
ინტერესი  - კითხვა, მოგზაურობა