გამოყენებითი ფსიქოლოგია

პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს, ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ საერთო სამაგისტრო გამოცდები (A ტესტი).


სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონულად 9 სექტემბრამდე.

》 ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა მაგისტრანტებისთვის


პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა:

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველი პირები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

- ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში, თუ შესაბამისი დიპლომი გაცემულია მომიჯნავე დარგში, კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება GIPA-ს მოსამზადებელი კურსის სერტიფიკატი ფსიქოლოგიის საფუძვლებში;

- შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

 

სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონულად, 15 აგვისტოდან 30 აგვისტოს ჩათვლით

 

ხელშეკრულების გაფორმება:

 

ჩარიცხული სტუდენტი ხელშეკრულების გასაფორმებლად  უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში 20, 21, 22 ან 23 სექტემბერს, 12:00-17:00 შუალედში. 

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლა: თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ. #101 

 

ხელშეკრულების გაფორმებისას სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.


სწავლა დაიწყება: 26 სექტემბერს 

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა


საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: გამოყენებითი ფსიქოლოგია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის მაგისტრი/Master in Applied Psychology

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური

პროგრამის მიზანი:

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:

  • ღრმა და სისტემური ცოდნა პოლიტიკური და საორგანიზაციო მართვის საკითხებში;
  • პოლიტიკური და საორგანიზაციო ქცევის, მათ შორის, „მენეჯერული“ ქცევის თანამედროვე კონცეფციების, ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების, ტენდენციების, თეორიული, მეთოდოლოგიური და კვლევითი პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა.
  • ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნა

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:

  • პოლიტიკური და მართვის ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები;
  • ანალიტიკური ხედვა და კვლევის, ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებისა და ინტერვენციის პრაქტიკული უნარები.
  • ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები

დასაქმების სფერო:

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შესაძლებლობა ექნებათ პროფესიულად განვითარდნენ და წარმატებული კარიერა განახორციელონ როგორც საჯარო სექტორში, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და კერძო სექტორში, ყველგან - სადაც არის მოთხოვნა პოლიტიკური ან მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის კომპეტენციებზე, რასაც უზრუნველყოფს სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა. პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას აწარმოონ კვლევა ან პრაქტიკა გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით.

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს და განუვითაროს პოლიტიკური და მართვის საკითხებში სისტემური ცოდნა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი. ასევე პოლიტიკური და საორგანიზაციო ქცევის, მათ შორის, „მენეჯერული“ ქცევის თანამედროვე კონცეფციების, ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების, ტენდენციების, თეორიული, მეთოდოლოგიური და კვლევითი  პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა, ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნა, ანალიტიკური ხედვა და კვლევის, ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებისა და ინტერვენციის პრაქტიკული უნარები. ასევე ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

ყოველივე ამის მისაღწევად გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა იყენებს შესაბამის კურიკულუმს,  საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტებს  უძღვება უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, აგრეთვე სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციების მქონე მოწვეული სპეციალისტები.

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში ითვალისწინებს როგორც თეორიული ცოდნის მიწოდებას, ისე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას; ლექცია/სემინარებზე თეორიულ მასალასთან ერთად ხდება პრაქტიკული მაგალითებისა და “ქეისების” განხილვა, რომელთა ნაწილი ლექტორების, დარგის წამყვანი სპეციალისტების, საკუთარ გამოცდილებას ემყარება. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მაგისტრანტების აქტიურ ჩართულობას სწავლა/სწავლების პროცესში - პრეზენტაციების, დისკუსიის, დებატების, როლური თამაშების სახით, რაც, ამავე დროს, კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას უწყობს ხელს. საგნობრივი ცოდნისა  და აკადემიური წერის უნარის განმტკიცებას ემსახურება წერითი დავალებები, რომელიც კურსის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით მიეწოდება მაგისტრანტს: ქვიზი, ღია და დახურულ კითხვებზე პასუხი, მიკრო- და საბოლოო სასწავლო პროექტები. მაგისტრანტებს პრაქტიკულ ცოდას ასევე უზიარებენ სპეციალურად მოწვეული ექსპერტები. პროგრამის კურიკულუმი და  მთლიანად აკადემიური პროცესი   მომავალ მაგისტრებს არჩეულ სფეროში ეფექტური მუშაობისთვის ამზადებს.

იხილეთ კურიკულუმი

იხილეთ საგნების მოკლე აღწერა

სწავლის საფასური

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

სწავლის წლიური საფასური შეადგენს 3800 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7600-4500=3100, გადასახდელი
თანხა - 3100 ლარი

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

7600


სწავლების მეორე წლიდან გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტის/სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

  • სტუდენტი, რომელსაც ყველაზე მაღალიGPA ექნება, მეორე კურსზე  სწავლა დაუფინანსდება 100%-ით.
  • თუ ორ ან მეტ სტუდენტს ექნებათ ერთნაირი, ყველაზე მაღალი GPA , მაშინ მეორე კურსზე გადასახდელი თანხა, 3800 ლარი, გაიყოფა ამ სტუდენტთა რაოდენობაზე  და ისინი დაფინანსდებიან მიღებული თანხით.


საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.


დაფინანსება:

პირველი კურსის დასრულების შემდგომ, რეიტინგში პირველ ადგილზე მყოფ სტუდენტს დაუფინანსდება სწავლა.

მარინა კვიცარიძე

მობ: 595 959 096 

ელ. ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

ლექტორები

ნანა ბერეკაშვილი

ნანა ბერეკაშვილი

ასოცირებული პროფესორი / გენდერის ფს ...

დალი ბერეკაშვილი

დალი ბერეკაშვილი

ევოლუციური ფსიქოლოგია, ემოციის ფსიქ ...

ზურაბ მხეიძე

ზურაბ მხეიძე

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვ ...

თამარ ტურაშვილი

თამარ ტურაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა, პერსო ...

თამარ ჩხაიძე

თამარ ჩხაიძე

ფსიქომეტრიის ლექტორი

ანა დიაკონიძე

ანა დიაკონიძე

ასოცირებული პროფესორი / სოციოლოგიის ...

თინათინ ხომერიკი

თინათინ ხომერიკი

ასისტენტ-პროფესორი / ზეპირი ისტორიე ...

ირაკლი იმედაძე

ირაკლი იმედაძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები; ფსიქოლოგიის ...

ირმა ოქროპირიძე

ირმა ოქროპირიძე

ადამიანური რესურსების მართვის ლექტო ...

კონსტანტინე ქამუშაძე

კონსტანტინე ქამუშაძე

მარკეტინგის ლექტორი

ლევან ასათიანი

ლევან ასათიანი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია, საქართველ ...

მამუკა მახათაძე

მამუკა მახათაძე

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

მარიამ ფანჯიკიძე

მარიამ ფანჯიკიძე

კვლევის დიზაინი და მეთოდები

მარიკა დარჩია

მარიკა დარჩია

„საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლ ...

რამაზ საყვარელიძე

რამაზ საყვარელიძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები, პოლიტიკური ...

რევაზ ჯორბენაძე

რევაზ ჯორბენაძე

„პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და ...

რუსუდან მშვიდობაძე

რუსუდან მშვიდობაძე

პროფესორი / ფსიქოლოგიური ტრენინგი " ...

ქეთი მუხიგული

ქეთი მუხიგული

ასოცირებული პროფესორი / პოლიტიკის თ ...

ხათუნა მაისაშვილი

ხათუნა მაისაშვილი

„პოლიტიკური დისკურსის კონტენტ-ანალი ...

თინათინ ჩხეიძე

თინათინ ჩხეიძე

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო ...

ადმინისტრაცია

ნესტან ციციშვილი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ხათუნა ბერაია

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

მარინა კვიცარიძე

მარინა კვიცარიძე

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

დაგვიკავშირდით