მოწვეული ლექტორები

რევაზ ჯორბენაძე

„პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და მართვა“

რევაზ ჯორბენაძე, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 2017 წლიდან მოწვეული ლექტორი GIPA-ში. კითხულობს კურსს „პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და მართვა“ საბაკალავრო პროგრამაზე და კურსს „პოლიტიკური კონფლიქტების მართვა“-ს სამაგისტრო პროგრამაზე. რეზო ჯორბენაძე არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის , სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, 2012 წლიდან არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის, კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის მიმართულების სრული პროფესორი.  გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო შრომები, მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო ფორუმებსა და კონფერენციებში.