ბიზნესის ადმინისტრირება

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, B ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • სამოტივაციო წერილი
 • CV
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ფოტო 3x4-ზე
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა 
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრების და ტესტირების წარმატებით გავლა, სადაც შემოწმდება როგორც ინგლისური ენის (დონე - Upper intermediate-B2, Business English), ასევე სტუდენტის სპეციალობის დაუფლებისათვის საჭირო საბაზისო ცოდნა. შერჩევის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა კანდიდატის უნარ-ჩვევებს, რომლებსაც ის წარმოაჩენს გასაუბრების პროცესში.

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: salome.jorjoliani@gipa.ge

მობ: +995 596 999 997

ტელ: 2 49 75 00;

ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია
მოამზადოს მაღალ კვალიფიციური მეწარმე–მენეჯერები, რომლებიც წარმატებით იმუშავებენ როგორც კერძო, ასევე საჯარო თუ საზოგადოებრივ სექტორში. პროგრამის მრავალფეროვანი კურიკულუმი უზრუნველყოფს კურსის მონაწილეების აღჭურვას იმ საჭირო უნარ-ჩვევებით, რომელიც აუცილებელია ორგანიზაციის მიზნების დასახვის, ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებისა და არსებული რესურსების სწორად მართვისთვის. სწავლების წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტს მიენიჭება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

სასწავლო პროცესი

პროგრამის ხანგრძლივობა:

 • 2 წელი;
 • საღამოს სწავლება;
 • ლექციები კვირაში 3-ჯერ ან 4-ჯერ (2 ან 3 სამუშაო დღე (3 საათი) და ერთი დატვირთული შაბათი (6 საათი)).

სწავლების ენა:

 • ქართული;
 • ძირითადი სასწავლო მასალა ინგლისურ ენაზე;
 • მოწვეულ უცხოელ სტუმრებთან და ლექტორებთან კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე.


პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:

120 (ECTS) კრედიტი (აქედან 104 კრედიტი სავალდებულო საგნები, ხოლო დარჩენილი 16 კრედიტი, არჩევითი საგნები)

სასწავლო კურსის შინაარსი გულისხმობს კლასიკური თეორიული საგნების და პრაქტიკის სინთეზს. იგი მოიცავს პრეზენტაციებისა და ანალიტიკური ნაშრომების წარდგენას, ასევე გუნდური მუშაობის პრინციპის დანერგვას ჯგუფური პროექტების განხორციელების მეშვეობით. სწავლება მიმდინარეობს ინტერაქტიული ლექცია/სემინარის ფორმატით;

სასწავლო პროცესი აგებულია მოდულური სწავლების პრინციპზე:

 • პირველი მოდული - საბაზისო საგნები
 • მეორე მოდული - კორპორატიული ფინანსები
 • მესამე მოდული - ტექნოლოგიები და ოპერაციების მართვა
 • მეოთხე მოდული - ბაზრების განვითარება
 • მეხუთე მოდული - მეწარმე მენეჯერი

პირველი ოთხი მოდულის შემდეგ სტუდენტები მოამზადებენ შემაჯამებელ პროექტებს, რაც მათ საშუალებას მისცემს სწავლისას მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ, სათანადო დასკვნები და ანალიზი გააკეთონ, თუ როგორ მიმდინარეობს რეალურად ესათუ ის ბიზნეს პროცესი.

მოდულის შემაჯამებელი პროექტები

 • პირველი მოდული: მოქმედი ბიზნესის აღწერა
 • მეორე მოდული: საინვესტიციო პროექტი/ ფინანსური გეგმა
 • მესამე მოდული: ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების შესწავლა და გაუმჯობესება
 • მეოთხე მოდული: პროდუქტის ან სერვისის შექმნა პარტნიორი კომპანიისთვის

მეხუთე მოდულის გავლის შემდეგ, სტუდენტები მუშაობენ ფინალურ პროექტზე - ბიზნესის ღირებულების ზრდა. პროექტის თემა შეიძლება ეხებოდეს როგორც არსებულ ისე ახალი ორგანიზაციის შექმნას, კონკრეტული ორგანიზაციის მუშაობის გაუმჯობესებას, ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციას, ახალი პროდუქტის დანერგვას, მარკეტინგულ კვლევას, საინვესტიციო შეფასებას, პიარ-კამპანიას, ახალი ან არსებული ბრენდის განვითარების სტრატეგიას

პროგრამის ღირებულება:

7500 ლარი (1 წელი).

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს „ თიბისი ბანკი“
 • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
 • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სტიპენდიების და გრანტების სისტემა:

 • საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერები - დაფინანსება 1000 ლარი;
 • GIPA-ს სერტიფიცირებული და პროფესიული პროგრამების წარმატებული კურსდამთავრებულები მიიღებენ ინდივიდუალურ დაფინანსებას;
 • აკადემიური მოსწრების მიხედვით რეიტინგში პირველი სტუდენტი მიიღებს სემესტრულ ფასდაკლებას 500 ლარის ოდენობით;
 • უმაღლესი აკადემიური მოსწრების მქონე ერთ სტუდენტს, პროგრამის დასრულებისას, უკან დაუბრუნდება სწავლის ღირებულების 25% - 3750 ლარი - წარმატებული start-up-ის დასაფინანსებლად. 

პროგრამის კურიკულუმი:

  MBA - 2017-19 1. საბაზისო მოდული    
  2017 შემოდგომა-I სემესტრი I მოდული    
  საგანი ლექტორი სტატუსი სემესტრი
1 ბიზნესი და მისი შემადგენელი ელემენტები: ფინანსების საფუძვლები გიორგი თურქია სავალდებულო I
2 ბიზნესი და მისი შემადგენელი ელემენტები: მარკეტინგის საფუძვლები ნიკოლოზ აბუაშვილი სავალდებულო I
3 ბიზნესი და მისი შემადგენელი ელემენტები: მენეჯმენტის საფუძვლები მამუკა მახათაძე, ნინო ბერუაშვილი სავალდებულო I
4 პროფესიული უნარები ჯულიეტა გაგლოშვილი, ჟანა ანთია, ანა გორგოძე სავალდებულო I
5 მოდულის შემაჯამებელი პროექტი გიორგი თურქია, ნიკოლოზ აბუაშვილი, მამუკა მახათაძე სავალდებულო I

 

  MBA - 2017-19 2. კორპორატიული ფინანსები    
  2018 ზამთარი - II სემესტრი II მოდული    
  საგანი ლექტორი სტატუსი სემესტრი
6 მაკროფინანსები - კორპორაციული ფინანების მართვა ნიკოლოზ ქოიავა; გიორგი კალოიანი სავალდებულო II
7 მიკროფინანსები - ფინანსურ-მმართველობითი აღრიცხვა ნეკა დანელია; ქეთევან ქემხაძე ; ნიკოლოზ ქოიავა ; ნიკოლოზ აბუაშვილი სავალდებულო II
8 მაკროფინანსები - ანალიზი და რისკები შალვა ახრახაძე; გიორგი კალოიანი სავალდებულო II
9 ფინანსური აღრიცხვა მოქმედებაში ნიკოლოზ აბუაშვილი, თეა გიგიბერია არჩევითი II
10 მოდულის შემაჯამებელი პროექტი გიორგი თურქია, ნიკოლოზ აბუაშვილი, შალვა ახრახაძე სავალდებულო II

 

  MBA - 2017-19 3. ოპერაციების და ტექნოლოგიების მართვა    
  2018 გაზაფხული - II სემესტრი III მოდული    
  საგანი ლექტორი სტატუსი სემესტრი
11 მართვის ინფორმაციული სისტემები მალხაზ ნიკოლაშვილი არჩევითი II
12 პროექტების მართვა ივანე ნადირაძე ;  ლელა მაჩაიძე სავალდებულო II
13 ოპერაციათა მართვა ეკატერინე კოპლატაძე; ფრიდონ დვალიშვილი ; ივანე ნადირაძე სავალდებულო II
14 მოდულის შემაჯამებელი პროექტი გიორგი თურქია, ნიკოლოზ აბუაშვილი, ეკატერინე კომპალატაძე სავალდებულო II

 

  MBA - 2017-19 4. ბაზრების განვითარება    
  2018 შემოდგომა - III სემესტრი IV მოდული    
  საგანი ლექტორი სტატუსი სემესტრი
15 ბაზრების ანალიზი ნიკოლოზ აბუაშვილი სავალდებულო III
16 ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია ზაზა აკობია; ალექსი ჩიქოვანი; დიმიტრი დათუსანი სავალდებულო III
17 გლობალურ ბაზრებზე წვდომა ლევან ნებიერიძე არჩევითი III
18 მოდულის შემაჯამებელი პროექტი გიორგი თურქია, ნიკოლოზ აბუაშვილი, ზაზა აკობია სავალდებულო III

 

  MBA - 2017-19 5. მეწარმე-მენეჯერი    
  2019 ზამთარი - IV სემესტრი V მოდული    
  საგანი ლექტორი სტატუსი სემესტრი
19 ეტიკეტი და სომალიე ლევან მეხუზლა, დალილა ცატავა არჩევითი IV
20 სახელმწიფო და ეკონომიკა მერაბ კაკულია, გიორგი ხატიძე სავალდებულო IV
21 სტრატეგიული ლიდერობა ნიკოლოზ აბუაშვილი, რევაზ ვაჩნაძე სავალდებულო IV
22 მოდულის შემაჯამებელი პროექტი/სადიპლომო ნაშრომი   სავალდებულო IV

 

მთლიანი კრედიტები: 120
არჩევითი საგნების კრედიტები 16
სავალდებულო საგნების კრედიტები: 104

სავალდებულო საგნების გარდა, ბიზნეს ადმინისტრირების (MBA) სტუდენტებს შეუძლიათ, 16 (ECTS) კრედიტის ფარგლებში შეარჩიონ და გაიარონ ჩამოთვლილი არჩევითი საგნებიდან რამდენიმე:

 

არჩევითი საგნები

არამომგებიანი ორგანიზაციების მენეჯმენტი

საჯარო ფინანსები

ეკონომიკური პოლიტიკა

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

ჯანდაცვის პოლიტიკა

საგადასახადო სამართალი

მსოფლიო ქვეყნების საგარეო პოლიტიკა

საერთაშორისო მოლაპარაკებების წარმოების ხელოვნება

შედარებითი სახელშეკრულებო სამართალი

საერთაშორისო სავაჭრო სამართალი

კორპორაციული მართვა

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი

კულტურული მემკვიდრეობა

გენდერი, საზოგადოება, პოლიტიკა

მართვის სოციოლოგია

ტექსტის/ნარატივის ანალიზი

გავლენის ფსიქოლოგია

პოლიტ-ტექნოლოგიებიმრჩეველთა საბჭო

თეა გიგიბერია
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) წარმომადგენელისაქართველოში
კონსტანტინ ბეკოსი

ავსტრიის სავაჭრო პალატის წევრი; საკურატორო ქვეყნები - თურქეთი და საქართველ

ოსკარ პუენტესი

მადრიდის უნივერსიტეტის - “United International Business School”პროფესორი და აღმასრულებელი ხელმძღვანელი

რუსუდან კბილაშვილი

„ვისოლ ჯგუფი“

მარკეტინგის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
მაია ხეცურიანი

ფარმაცევტული კომპანია  „სერვიე“-ს საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი

ანა ახალკაცი

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, ვაშინგტონი

ლადო რობაქიძე

„ვითიბი ბანკი“ - კორპორატიულიბიზნესის დირექტორიდირექტორატის წევრი

დეივიდ ბორგერ

Silk Road Group, პარტნიორი

უმით ჰაკკი აიდოღანი

სს "მინა" - გენერალური დირექტორი

ლევან იოსელიანი

შპს "აი-დი სოლუშენი" მფლობელი

ლორიან ვან დერ ბელენი

ლორიან ვან დერ ბელენი არის საერთაშორისო ექსპერტი ტურიზმისა და სასტუმროების დარგში.

ლექტორები

გიორგი კალოიანი

გიორგი კალოიანი

ნეკა დანელია

ნეკა დანელია

შალვა ახრახაძე, CFA

შალვა ახრახაძე, CFA

მაკროფინანსები - ანალიზი და რისკები

თეა გიგიბერია

თეა გიგიბერია

ფინანსური აღრიცხვა მოქმედებაში

მალხაზ ნიკოლაიშვილი

მალხაზ ნიკოლაიშვილი

ვანო ნადირაძე

ვანო ნადირაძე

პროექტის მართვა

ლელა მაჩაიძე

ლელა მაჩაიძე

ზურა კერძევაძე

ზურა კერძევაძე

ფრიდონ დვალიშვილი

ფრიდონ დვალიშვილი

პრეკალკულუსი, რაოდენობრივი ანალიზის ...

ზაზა აკობია

ზაზა აკობია

ალექს ჩიქოვანი

ალექს ჩიქოვანი

დიმიტრი დათუსანი

დიმიტრი დათუსანი

გაყიდვების პროცესის მართვა

ლევან ნებიერიძე

ლევან ნებიერიძე

მენეჯმენტი

ლევან მეხუზლა

ლევან მეხუზლა

მერაბ კაკულია

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორისო ...

გიორგი ხატიძე

გიორგი ხატიძე

საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი

ქეთევან ქემხაძე

ქეთევან ქემხაძე

ნინო ბერუაშვილი

ნინო ბერუაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა

რევაზ ვაჩნაძე

რევაზ ვაჩნაძე

ცვლილებების მართვა (მაგისტრატურაში) ...

დაგვიკავშირდით