შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

1. პროგრამის შესახებ

პროგრამის აღწერა

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების 2 წლიანი უმაღლესი პროფესიული პროგრამა შემუშავდა საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაცია - RRC International-თან ერთად, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს (MCA-Georgia) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამა ხორციელდება NEBOSH-ის საერთაშორისო სტანდარტის საფუძველზე და სრულ თანხვედრაშია ქართულ საგანმანათლებლო სივრცესა და საკონონმდებლო მოთხოვნებთან.

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად, დანერგოს დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სისტემა, შექმნას შესაბამისი პრევენციის მექანიზმები და უზრუნველყოს ეფექტიანი მართვა ჯანსაღი და ღირსეული საქმიანობისთვის.

დასაქმება სფერო

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით, სწავლის დასრულების შემდეგ, სტუდენტს ენიჭება უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში და სპეციალისტის/მენეჯერის პოზიციით შეიძლება დასაქმდეს შემდეგ დარგებში: მშენებლობა, ენერგეტიკა, წყალმომარაგება, ნავთობისა და გაზის მრეწველობა, ლოჯისტიკა, საზღვაო/საჰაერო/სახმელეთო ტრანსპორტი, მძიმე მრეწველობა, სამთო მრეწველობა, კომუნიკაცია, ტურიზმი, სარესტორნო და გასართობი ბიზნესი, ვაჭრობა, განათლება და კონსულტირება.  

მოდულების განმახორციელებლები

პროფესიული პროგრამის მოდულებს ახორციელებენ პროფესიული მასწავლებლები - დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს  თეორიული ცოდნა განამტკიცონ პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით. გარდა ამისა, სასწავლო პროცესში სტუდენტებს  საშუალება ეძლევათ, შეხვდნენ მოწვეულ სტუმრებს (ექსპერტებს და კომპანიების წარმომადგენლებს) და ესაუბრონ მათ აქტუალურ საკითხებზე, დასვან შეკითხვები და ჩაერთონ დისკუსიაში.

პროგრამა აღჭურვილია თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით და სწავლების უახლესი მეთოდებით. 

სწავლის შედეგები

აღნიშნული პროფესიული პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 • შეადგინოს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოსდაცვითი გეგმა;
 • შეიმუშაოს და განაახლოს პროცედურები და ინსტრუქციები;
 • შეაფასოს პროფესიული დაზიანებები და აკონტროლოს რისკი;
 • შეაფასოს, გააკონტროლოს და განსაზღვროს ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების პრევენციული ზომები;
 • დაიცვას ელექტროუსაფრთხოებისა და  სახანძრო უსაფრთხოების წესები;
 • განახორციელოს ევაკუაციის პროცესები;
 • გაწიოს პირველადი გადაუდებელი დახმარება;
 • გაატაროს საფრთხეების პრევენციისა და რისკების შემცირების ღონისძიებები;
 • აკონტროლოს სამუშაო ადგილზე ადამიანთა და სამსახურებრივი ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გადაადგილება;
 • შეაფასოს გარემოზე, ეკონომიკასა და საზოგადოებაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ზემოქმედების გავლენა;
 • განახორციელოს გარემოსდაცვითი სისტემის აუდიტი და მონიტორინგი;
 • დაგეგმოს მოქმედება უსაფრთხო სასმელი წყლის დაცვისა და გამოყენების ნორმების დაცვით;  
 • აკონტროლოს წყლის წყაროების დაბინძურება;
 • აკონტროლოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და ჰაერში გაფრქვევის შემცირება.

       პროგრამის ვებ გვერდი:   იხ. პროგრამის ვებ-გვერდი

     

იხილეთ სასწავლო პროგრამა 

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების სასწავლო პროგრამა.

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაციაუმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში    

სწავლების დონე - მეხუთე

პროგრამის მოცულობა

 • ჩარიცხული პირებისთვის, რომელთაც აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია - 120 კრედიტი
 • ჩარიცხული პირებისთვის, რომელთაც არა აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია - 150 კრედიტი

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი:

 • I წელი - ზოგადი და პროფესიული მოდულები;
 • II წელი - პროფესიული მოდულები და საწარმოო პრაქტიკა;

სწავლების ენაქართული

სასწავლო მასალა - ქართულ და ინგლისურ ენაზე

მიღების წინაპირობები:

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების” უმაღლესი პროფესიული პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვისრომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატებით გაიარეს ერთიანი  პროფესიული ტესტირება.

 

 • აღნიშნულ პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმაპროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის ახალი წესის თანახმად, ერთიანი პროფესიული ტესტირებისთვის რეგისტრაცია უნდა გაიაროს უნდა გაიაროს 2023 წლის 22 მაისიდან  10 სექტემბრამდე შემდეგ ელქტრონულ მისამართზე:  https://vet.emis.ge/#/registration  
 • რეგისტრაციის დროს უნდა მონიშნოთ ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების” უმაღლესი პროფესიული პროგრამა და შეავსოთ შესაბამისი ველები.
 • რეგისტრაციის შემდეგთქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ერთიანი პროფესიული ტესტირების  შესახებ (დრო, ადგილი და ყველა ტესტირებასთან დაკავშირებული დეტალები)

ერთიანი პროფესიული ტესტირების შედეგები ავტომატურად გადმოეგზავნება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას.

 

პროფესიულ პროგრამაზე ჩასარიცხად პირმა ჯიპაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანიასლი
 • ფოტო3x4-ზე

 

ჩარიცხვა მოხდება ერთიანი პროფესიული ტესტირების შედეგებისა და რეიტინგული სიების საფუძველზე.

სწავლა დაიწყება 2023 წლის 15 ნოემბერს

სწავლება  განხორციელდება ყოველდღე,  შაბათ-კვირის გარდა.

ერთიანი პროფესიული ტესტირების წარმატებით გავლის შემდეგ დოკუმენტები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ  შემდეგ მისამართზეთბილისიიეთიმ გურჯის 9  ან გამოაგზავნოთ ელექტონულად  შემდეგ მისამართზეhsetvet@gipa.ge

პროფესიულ პროგრამებზე ერთიანი პროფესიული ტესტირებისათვის რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2023 წლის 10 სექტემბერი.

რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ შემდეგ მისამართზე:  https://vet.emis.ge/#/registration  

სწავლის სრული ღირებულება


2 წლიანი პროგრამის ჯამური ღირებულება შეადგენს 7959 ლარს. აქედან, სახელმწიფო თანადაფინანსების
თანხა განისაზღვრება 5854 ლარით, ხოლო სტუდენტის ინდივიდუალური გადასახადია 2105 ლარი
(წელიწადში 1052.50 ლარი).


სტუდენტის მიერ წლიური თანხის  გადახდა ხორციელდება 4 ეტაპად. წარმატებულ სტუდენტებს GIPA და
ტერა ბანკი სთავაზობს გრძლევადიან, შეღავათიან სტუდენტურ სესხს, რომელიც დაიფარება სწავლის
დასრულების და დასაქმების შემდეგ.


ფასდაკლება შეეხებათ პირებს, რომლებიც სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სტატუსით:


ა) სოციალურად დაუცველი;
სოციალურად დაუცველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცია
ლური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სოციალური მომსახურები
ს სააგენტოს“ მიერ გაცემული ცნობა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში“ რეგისტრაციი
ს თაობაზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის უნივერსიტეტში წარმოდგენამდე არაუადრეს 2 თვისა;
ბ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი;
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობასთ
ან ერთად, საქართველოში ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად განსახლების მუნიციპალიტეტებში, ბ
ოლო 5 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი);
გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზ
ის შემოწმების აქტის ამონაწერი ფორმა №50/II (ასლი);
დ) იძულებით გადაადგილებული;
იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ იძულებით გადაადგილებული პირის -
 დევნილის მოწმობა;
ე) ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და ს
ხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და 
აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა;
ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზებმა, დეპორტირებულმა მესხებმა, ფერეიდნელმა ქართველებმა და 
სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლები თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და
 აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა უნდა წარმოადგინონ პირადობის ნეიტრალუ
რი მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი და უცხოეთში მცხოვრებმა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებ
მა, თანამემამულის სტატუსის დამდასტურებელი დოკუმენტი;
ვ) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობ
ა, პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;
ზ) მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები;
მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 
30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული რომელიმე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხო
ვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
დ) მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები;
მრავალშვილიანი ოჯახების წევრებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ან რაიმე სახის სხვა დოკუმენტი, რომლი
თაც დადასტურდება 5 ან მეტი დის, ძმის ან და-ძმის ყოლის ფაქტი.
ე) ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილი/ოჯახის წევრი.


საბანკო რეკვიზიტები:
სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)   სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის პარტნიორი ორგანიაზაციებია:

შპს ,,ექსპერტს ფორ სოლუშენს"
შპს ,,აი სი პი’’
შპს ,,საფკო’’
შპს ,,ჯეო სეიფთი’’
შპს ,,საქართველოს ტელერადიოცენტრი’’
შპს ,,ურბანა’’
შპს ,,აბტ ინტერნეიშენალი"
შპს ,,იუ-ჯი-თი’’
შპს ,,მაზა დეველოპმენტი’’
შპს ,,გეოკაპიტალი’’
შპს ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი’’
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
შპს ,,CBD Development’’
შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია’’
სს ,,სილქნეტი’’
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სს ,,RMG Copper’’ შპს,, RMG Gold’’
შპს ქართლის ქარის ელექტროსადგური
შპს ,,კოსი"
შპს ,,თბილცემენტ გრუპი’’
იტალიური კომპანია HSE Consulting srl

ნესტან ინასარიძე

პროფესიული სწავლების ხარისხის მართვის მენეჯერი

მობ: +995 599 71 84 00

ეკა მოლაშხია 

პროგრამის კოორდინატორი

მობ: +995 577 10 11 07

მისამართი: გურამ ფანჯიკიძის ქ. N1/ პეკინის გამზ. N42ა, თბილისი, 0160

ელ-ფოსტა: hsetvet@gipa.ge

ლექტორები