საზოგადოებრივი ურთიერთობები

მიზანი

პროგრამის მიზანია ისეთი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერების ჩამოყალიბება, რომლებიც შეძლებენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრუქტურის აწყობასა და მართვას, შედეგებზე ორიენტირებული  საკომუნიკაციო სტრატეგიებისა და პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის, როგორც კომერციულ, ისე სამთავრობო და  არასამთავრობო სექტორში.  სამაგისტრო პროგრამა  სტუდენტებს უზრუნველყოფს აუცილებელი საბაზისო თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით მენეჯმენტის, კომუნკაციის, საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და მარკეტინგის სფეროში ეფექტური საქმიანობისთვის. 

პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე, სასწავლო კურსებს უძღვებიან პრაქტიკოსი ლექტორები. პროგრამა პოპულარულია ქართულ ბაზარზე.  პროგრამის შეფასებიდან გამომდინარე იქმნება ახალი, ისეთი  კურსები, სადაც გათვალისწინებულია დამსაქმებელთა რეკომენდაციები. 

სასწავლო პროგრამა პარტნიორი კომპანიების დახმარებით ხორციელდება, ესენია: სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის სკოლა, IREX საქართველო, ევროპული ჟურნალისტიკის ცენტრი.

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება სამაგისტრო პროგრამა საზოგადოებრივ ურთიერთობებში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (ხარისხი) - საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მაგისტრი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  (დამთავრებისთვის საჭირო რაოდენობა) - 120 ECTS კრედიტი  

სწავლების ენა - ქართული

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური - მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სახე აკადემიური

საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი იხილეთ აქ 

პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს, ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ საერთო სამაგისტრო გამოცდები.

სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონულად 12 სექტემბრის ჩათვლით.

》 ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა მაგისტრანტებისთვის

შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურა შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

  • დოკუმენტაციის ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას;
  • გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე). ინგლისური ენის გამოცდიდან განთავისუფლდებიან აპლიკანტები რომლებიც წარმოადგენენ TOEFL ან IELTS- ის შესაბამისი დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს;
  • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, სადაც   შეფასდება აპლიკანტის ცოდნა და მოტივაცია.

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

 

სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონულად, 15 აგვისტოდან  30 აგვისტოს ჩათვლით 

 

ხელშეკრულების გაფორმება:

 

ჩარიცხული სტუდენტი ხელშეკრულების გასაფორმებლად  უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში 20, 21, 22 ან 23 სექტემბერს, 12:00-17:00 შუალედში

ჟურნალისიტიკისა და მედიამენეჯმენტის კავკასიური სკოლა: თბილისი, მარი ბროსეს ქ. #2

 

ხელშეკრულების გაფორმებისას სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.

 

 

სწავლა დაიწყება 26 სექტემბერს.

სწავლის საფასური

სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 5,300 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია
4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).

სტიპენდია

ყოველ წელს, საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე ორი მეორეკურსელი სტუდენტი დაფინანსდება.

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

10 600-4500=6100, გადასახდელი
თანხა - 6100 ლარი

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

10 600

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

პროგრამის ხელმძღვანელი

მაკა სეხნიაშვილი

ელ. ფოსტა: m.sekhniashvili@gipa.ge

მობ: +995 577 57 18 16


პროგრამის კოორდინატორი

გიორგი შუბლაძე 

ელ. ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge
მობ: +995 595 599 655

დაგვიკავშირდით