საზოგადოებრივი ურთიერთობები

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

  • რომელსაც აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ დარგში
  • საერთო სამაგისტრო გამოცდებში მინიმალური ზღვარის გადალახვა, 

  • რომელიც წარმატებით გაივლის გასაუბრებას GIPA-ში
  • რომელიც ჩააბარებს ინგლისური ენის ტესტს -  (ნიმუში)

სამაგისტრო პროგრამაზე მოსახვედრად პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • ფოტოსურათ 3X4-ზე
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ბარათის ასლი
  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ + ნიშნების ფურცელი
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი საბუთი (ვაჟებისთვის)

საბუთების მიღება

14 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით. 12:00-დან 19:00 საათამდე მარი ბროსეს #2-ში, 
შესაძლებელია, კოორდინატორთან საბუთების ელექტრონულად გადმოგზავნა.
ინგლისურის ტესტირება: სექტემბრის პირველი კვირა (ზუსტი თარიღის შესახებ დაუკავშირდით პროგრამის კოორდინატორს)
სწავლა დაიწყება: 16 სექტემბრის კვირაში. 

მიზანი

პროგრამის მიზანია ისეთი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერების ჩამოყალიბება, რომლებიც შეძლებენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრუქტურის აწყობასა და მართვას, შედეგებზე ორიენტირებული  საკომუნიკაციო სტრატეგიებისა და პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის, როგორც კომერციულ, ისე სამთავრობო და  არასამთავრობო სექტორში.  სამაგისტრო პროგრამა  სტუდენტებს უზრუნველყოფს აუცილებელი საბაზისო თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით მენეჯმენტის, კომუნკაციის, საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და მარკეტინგის სფეროში ეფექტური საქმიანობისთვის. 

პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე, სასწავლო კურსებს უძღვებიან პრაქტიკოსი ლექტორები. პროგრამა პოპულარულია ქართულ ბაზარზე.  პროგრამის შეფასებიდან გამომდინარე იქმნება ახალი, ისეთი  კურსები, სადაც გათვალისწინებულია დამსაქმებელთა რეკომენდაციები. 

სასწავლო პროგრამა პარტნიორი კომპანიების დახმარებით ხორციელდება, ესენია: სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის სკოლა, IREX საქართველო, ევროპული ჟურნალისტიკის ცენტრი.

სწავლის საფასური

სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 4,900 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია
4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).

სტიპენდია

ყოველ წელს, საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე ორი მეორეკურსელი სტუდენტი დაფინანსდება.

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

9800-4500=5300, გადასახდელი
თანხა - 5300 ლარი

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

9800

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება სამაგისტრო პროგრამა საზოგადოებრივ ურთიერთობებში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (ხარისხი) - საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მაგისტრი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  (დამთავრებისთვის საჭირო რაოდენობა) - 120 ECTS კრედიტი  

სწავლების ენა - ქართული

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური - მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სახე აკადემიური

საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი იხილეთ აქ 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მაკა სეხნიაშვილი

ელ. ფოსტა: m.sekhniashvili@gipa.ge

მობ: +995 577 57 18 16

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

გიორგი შუბლაძე 

ელ. ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge
მობ: +995 555 369797

დაგვიკავშირდით