საზოგადოებრივი ურთიერთობები

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

  • რომელსაც აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ დარგში
  • საერთო სამაგისტრო გამოცდებში მინიმალური ზღვარის გადალახვა, 

  • რომელიც წარმატებით გაივლის გასაუბრებას GIPA-ში
  • რომელიც ჩააბარებს ინგლისური ენის ტესტს -  (ნიმუში)

სამაგისტრო პროგრამაზე მოსახვედრად პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • ფოტოსურათ 3X4-ზე
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ბარათის ასლი
  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ + ნიშნების ფურცელი
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი საბუთი (ვაჟებისთვის)

საბუთების მიღება

14 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით. 12:00-დან 19:00 საათამდე მარი ბროსეს #2-ში, 
შესაძლებელია, კოორდინატორთან საბუთების ელექტრონულად გადმოგზავნა.
ინგლისურის ტესტირება: სექტემბრის პირველი კვირა (ზუსტი თარიღის შესახებ დაუკავშირდით პროგრამის კოორდინატორს)
სწავლა დაიწყება: 16 სექტემბრის კვირაში. 

მიზანი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულების გამოშვება, რომლებიც დაიმკვიდრებენ თავს, როგორც შემოქმედებითი კომუნიკატორები, რომელთაც აქვთ უნარი დაგეგმონ და წარმატებით განახორციელონ საკომუნიკაციო სტრატეგია სხვადასხვა ტიპის მედია საშუალებებით.

სტუდენტები მიიღებენ აუცილებელ თეორიულ საფუძველს, რომელიც ხელს შეუწყობს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას კომუნიკაციის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ან მარკეტინგის სფეროში ეფექტური მუშაობისთვის, როგორც სამთავრობო, ასევე კომერციულ და არასამთავრობო სექტორში.

პროგრამა პიარის სტუდენტებს საშუალებას მისცემს მიიღონ ცოდნა, რომელსაც მომავალში, პრაქტიკაში გამოიყენებენ. პროგრამა დაფუძნებულია ამერიკულ გამოცდილებაზე და ითვალისწინებს საქართელოს ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს. პროგრამა უნივერსალურია და მას ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე ანალოგი არ მოეძებნება.

სასწავლო პროგრამა პარტნიორი კომპანიების დახმარებით ხორციელდება, ესენია: სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის სკოლა, IREX საქართველო, ევროპული ჟურნალისტიკის ცენტრი.

სწავლის საფასური

სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 4,300 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია
4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).

სტიპენდია

ყოველ წელს, საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე ორი მეორეკურსელი სტუდენტი დაფინანსდება.

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

8600-4500=4100, გადასახდელი
თანხა - 4100 ლარი

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

8600

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება სამაგისტრო პროგრამა საზოგადოებრივ ურთიერთობებში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (ხარისხი) - საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მაგისტრი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  (დამთავრებისთვის საჭირო რაოდენობა) - 120 ECTS კრედიტი  

სწავლების ენა - ქართული

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური - მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სახე აკადემიური

საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი იხილეთ აქ 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

მაკა სეხნიაშვილი

ელ. ფოსტა: m.sekhniashvili@gipa.ge

მობ: +995 577 57 18 16

გიორგი შუბლაძე 

ელ. ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge
მობ: +995 555 369797

დაგვიკავშირდით