ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი