პროფესურა

თინათინ სტამბოლიშვილი

ასოცირებული პროფესორი