გამოყენებითი ფსიქოლოგია

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა:

1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში; ან მომიჯნავე სპეციალობის ბაკალავრი, რომელსაც წარმატებით აქვს გავლილი Minor სპეციალობად ფსიქოლოგიის კურსი (60 კრედიტი), ან GIPA-ს მოსამზადებელი კურსი ფსიქოლოგიის საფუძვლებში;

2) ერთიან სამაგისტრო გამოცდებზე წარმატებით გადალახული ზღვარი - A ტესტი;

3) ინგლისური ენის ცოდნა სულ მცირე Intermediate დონეზე;

4) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის წარმატებით გავლა:

a) წერითი გამოცდა ინგლისურ ენაში;

b) გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა (ბმული) და წარმოადგინეთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • სამოტივაციო წერილი
  • ფოტოსურათი (3X4)
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ და დიპლომის დანართი (ნიშნებისფურცელი)

ძვირფასო აბიტურიენტებო!

მოგახსენებთ, რომ რეგისტრაციიისთვის აუცილებელია 29 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ელექტრონულად ბმულზე)

ან მოიტანოთ მისამართზე: გორგასლის 101 (ორთაჭალა)

6 სექტემბერს დაგიკავშირდებათ თქვენი კოორდინატორი და შეგატყობინებთ გასაუბრების ზუსტ დროს (გთხოვთ, ჩართული გქონდეთ მობილური ტელეფონი და შეამოწმოთ ელექტრონული ფოსტა)

გასაუბრება კომისიასთან ჩატარდება 7 სექტემბერს, მისამართზე: გორგასლის 101 (ორთაჭალა)

როგორც მოგახსენეთ, გასაუბრების ზუსტ დროს წინასწარ გაგაგებინებთ.

გასაუბრებაზე მოსვლისას თან გქონდეთ პირადობის მოწმობის და ბაკალავრის დიპლომის ასლი, ასევე ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სწავლა დაიწყება 11 სექტემბერს!

წარმატებებს გისურვებთ!

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

მობ: 595 959 096 მარინა

ტელ: 2 49 75 45; 2 45 75 45 (კომუტატორი)
ელ - ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის მაგისტრი/Master in Psychology

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი

სწავლების ენა:  ქართული

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  აკადემიური

 

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:

  • ღრმა და სისტემური ცოდნა პოლიტიკური და საორგანიზაციო მართვის საკითხებში;
  • პოლიტიკური და საორგანიზაციო ქცევის, მათ შორის, „მენეჯერული“ ქცევის თანამედროვე კონცეფციების, ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების, ტენდენციების, თეორიული, მეთოდოლოგიური და კვლევითი პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა.
  • ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნა

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:

  • პოლიტიკური და მართვის ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები;
  • ანალიტიკური ხედვა და კვლევის, ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებისა და ინტერვენციის პრაქტიკული უნარები.
  • ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები

 

დასაქმების სფერო:

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შესაძლებლობა ექნებათ პროფესიულად განვითარდნენ და წარმატებული კარიერა განახორციელონ როგორც საჯარო სექტორში, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და კერძო სექტორში, ყველგან - სადაც არის მოთხოვნა პოლიტიკური ან მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის კომპეტენციებზე, რასაც უზრუნველყოფს სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა. პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას აწარმოონ კვლევა ან პრაქტიკა გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით.

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

მარინა კვიცარიძე

მობ: 595 959 096

ტელ: 2 49 75 45; 2 45 75 45 (კომუტატორი)

ელ - ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს -  3 500 ლარს.

თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით

საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

დაფინანსება:

პირველი კურსის დასრულების შემდგომ, რეიტინგში პირველ ადგილზე მყოფ სტუდენტს დაუფინანსდება სწავლა.

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

მარინა კვიცარიძე

მობ: 595 959 096

ტელ: 2 49 75 45; 2 45 75 45 (კომუტატორი)

ელ - ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს და განუვითაროს პოლიტიკური და მართვის საკითხებში სისტემური ცოდნა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი. ასევე პოლიტიკური და საორგანიზაციო ქცევის, მათ შორის, „მენეჯერული“ ქცევის თანამედროვე კონცეფციების, ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების, ტენდენციების, თეორიული, მეთოდოლოგიური და კვლევითი  პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა, ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნა, ანალიტიკური ხედვა და კვლევის, ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებისა და ინტერვენციის პრაქტიკული უნარები. ასევე ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

ყოველივე ამის მისაღწევად გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა იყენებს შესაბამის კურიკულუმს,  საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტებს  უძღვება უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, აგრეთვე სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციების მქონე მოწვეული სპეციალისტები.

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში ითვალისწინებს როგორც თეორიული ცოდნის მიწოდებას, ისე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას; ლექცია/სემინარებზე თეორიულ მასალასთან ერთად ხდება პრაქტიკული მაგალითებისა და “ქეისების” განხილვა, რომელთა ნაწილი ლექტორების, დარგის წამყვანი სპეციალისტების, საკუთარ გამოცდილებას ემყარება. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მაგისტრანტების აქტიურ ჩართულობას სწავლა/სწავლების პროცესში - პრეზენტაციების, დისკუსიის, დებატების, როლური თამაშების სახით, რაც, ამავე დროს, კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას უწყობს ხელს. საგნობრივი ცოდნისა  და აკადემიური წერის უნარის განმტკიცებას ემსახურება წერითი დავალებები, რომელიც კურსის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით მიეწოდება მაგისტრანტს: ქვიზი, ღია და დახურულ კითხვებზე პასუხი, მიკრო- და საბოლოო სასწავლო პროექტები. მაგისტრანტებს პრაქტიკულ ცოდას ასევე უზიარებენ სპეციალურად მოწვეული ექსპერტები. პროგრამის კურიკულუმი და  მთლიანად აკადემიური პროცესი   მომავალ მაგისტრებს არჩეულ სფეროში ეფექტური მუშაობისთვის ამზადებს.

 იხილეთ კურიკულუმი

დაგვიკავშირდით