გამოყენებითი ფსიქოლოგია

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა:

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველი პირები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

- ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში, თუ შესაბამისი დიპლომი გაცემულია მომიჯნავე დარგში, კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება GIPA-ს მოსამზადებელი კურსის სერტიფიკატი ფსიქოლოგიის საფუძვლებში;

- ერთიან ეროვნულ სამაგისტრო გამოცდებში მინიმალური ზღვარის გადალახვა, A ტესტი;

- ინგლისური ენის ცოდნა Upper Intermediate B2 დონეზე;

- შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ბმული)
 • სამოტივაციო წერილი
 • ფოტოსურათი (3X4)
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ბაკალავრის დიპლომი სფიქოლოგიაში (სხვა დარგის დიპლომთან ერთად ფსიქოლოგიის კურსის სერტიფიკატი)
 • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ბარათი

ძვირფასო აბიტურიენტებო!

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე რეგისტრაციის გასავლელად  აუცილებელია 26 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ელექტრონულად ბმულზე) ან მოიტანოთ მისამართზე: გორგასლის 101 (ორთაჭალა)

6 სექტემბერს დაგიკავშირდებათ  კოორდინატორი და შეგატყობინებთ გასაუბრების ზუსტ დროს (გთხოვთ, ჩართული გქონდეთ მობილური ტელეფონი და შეამოწმოთ ელექტრონული ფოსტა)

გასაუბრება კომისიასთან ჩატარდება 9 სექტემბერს, მისამართზე: გორგასლის 101 (ორთაჭალა)

გასაუბრებაზე მოსვლისას იქონიეთ პირადობის მოწმობისა და ბაკალავრის დიპლომის ასლი, ასევე ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სწავლა დაიწყება 16 სექტემბერს!

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა


საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: გამოყენებითი ფსიქოლოგია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის მაგისტრი/Master in Applied Psychology

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური

პროგრამის მიზანი:

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:

 • ღრმა და სისტემური ცოდნა პოლიტიკური და საორგანიზაციო მართვის საკითხებში;
 • პოლიტიკური და საორგანიზაციო ქცევის, მათ შორის, „მენეჯერული“ ქცევის თანამედროვე კონცეფციების, ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების, ტენდენციების, თეორიული, მეთოდოლოგიური და კვლევითი პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა.
 • ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნა

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:

 • პოლიტიკური და მართვის ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები;
 • ანალიტიკური ხედვა და კვლევის, ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებისა და ინტერვენციის პრაქტიკული უნარები.
 • ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები

დასაქმების სფერო:

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შესაძლებლობა ექნებათ პროფესიულად განვითარდნენ და წარმატებული კარიერა განახორციელონ როგორც საჯარო სექტორში, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და კერძო სექტორში, ყველგან - სადაც არის მოთხოვნა პოლიტიკური ან მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის კომპეტენციებზე, რასაც უზრუნველყოფს სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა. პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას აწარმოონ კვლევა ან პრაქტიკა გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით.

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

მარინა კვიცარიძე

მობ: 595 959 096

ელ - ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს და განუვითაროს პოლიტიკური და მართვის საკითხებში სისტემური ცოდნა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი. ასევე პოლიტიკური და საორგანიზაციო ქცევის, მათ შორის, „მენეჯერული“ ქცევის თანამედროვე კონცეფციების, ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების, ტენდენციების, თეორიული, მეთოდოლოგიური და კვლევითი  პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა, ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნა, ანალიტიკური ხედვა და კვლევის, ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებისა და ინტერვენციის პრაქტიკული უნარები. ასევე ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

ყოველივე ამის მისაღწევად გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა იყენებს შესაბამის კურიკულუმს,  საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტებს  უძღვება უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, აგრეთვე სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციების მქონე მოწვეული სპეციალისტები.

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში ითვალისწინებს როგორც თეორიული ცოდნის მიწოდებას, ისე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას; ლექცია/სემინარებზე თეორიულ მასალასთან ერთად ხდება პრაქტიკული მაგალითებისა და “ქეისების” განხილვა, რომელთა ნაწილი ლექტორების, დარგის წამყვანი სპეციალისტების, საკუთარ გამოცდილებას ემყარება. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მაგისტრანტების აქტიურ ჩართულობას სწავლა/სწავლების პროცესში - პრეზენტაციების, დისკუსიის, დებატების, როლური თამაშების სახით, რაც, ამავე დროს, კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას უწყობს ხელს. საგნობრივი ცოდნისა  და აკადემიური წერის უნარის განმტკიცებას ემსახურება წერითი დავალებები, რომელიც კურსის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით მიეწოდება მაგისტრანტს: ქვიზი, ღია და დახურულ კითხვებზე პასუხი, მიკრო- და საბოლოო სასწავლო პროექტები. მაგისტრანტებს პრაქტიკულ ცოდას ასევე უზიარებენ სპეციალურად მოწვეული ექსპერტები. პროგრამის კურიკულუმი და  მთლიანად აკადემიური პროცესი   მომავალ მაგისტრებს არჩეულ სფეროში ეფექტური მუშაობისთვის ამზადებს.

იხილეთ კურიკულუმი

იხილეთ საგნების მოკლე აღწერა

სწავლის საფასური

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

სწავლის წლიური საფასური შეადგენს 3500 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7000-4500=2500, გადასახდელი
თანხა - 2500 ლარი

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

7000

პროექტი სოციალური სტატუსის მქონე პირთათვის

GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ. პროექტის მიზანი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათი წახალისება და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობაა. ამ მიზნით, ქვემოთ მოცემული სოციალური ჯგუფებიდან შერჩეულ სტუდენტებს ნაწილობრივ ან მთლიანად დაუფინანსდებათ  სწავლის საფასური, რაც სამომავლოდ, მათ საშუალებას მისცემთ მოახდინონ მიღებული ცოდნის რეალიზება და საზოგადოებრივ აქტივობებში ინტეგრირება. 

დაფინანსება შეეხებათ პირებს, რომლებმაც ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები და სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სტატუსით:

ა) სოციალურად დაუცველი;

სოციალურად დაუცველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული ცნობა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში“ რეგისტრაციის თაობაზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის უნივერსიტეტში წარმოდგენამდე არაუადრეს 2 თვისა;

ბ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი;

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობასთან ერთად, საქართველოში ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად განსახლების მუნიციპალიტეტებში, ბოლო 5 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ფორმა №50/II (ასლი);

დ) იძულებით გადაადგილებული;

იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობა;

ე) ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა;

ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზებმა, დეპორტირებულმა მესხებმა, ფერეიდნელმა ქართველებმა და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლები თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა უნდა წარმოადგინონ პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი და უცხოეთში მცხოვრებმა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, თანამემამულის სტატუსის დამდასტურებელი დოკუმენტი;

ვ) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები;

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობა, პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

ზ) მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები;

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული რომელიმე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თ) მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები;

მრავალშვილიანი ოჯახების წევრებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ან რაიმე სახის სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება 5 ან მეტი დის, ძმის ან და-ძმის ყოლის ფაქტი.

ი) ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილი/ოჯახის წევრი.

ტერიტიურილი მთლიანობის დაცვისთვის დაღუპულ პირთა შვილებმა/ოჯახის წევრებმა - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა, რობლითაც დასტურდება ტერიტორიული მთლიანობისთვის გარდაცვლილ პირთან ოჯახური კავშირი.

საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

დაფინანსება:

პირველი კურსის დასრულების შემდგომ, რეიტინგში პირველ ადგილზე მყოფ სტუდენტს დაუფინანსდება სწავლა.

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

მარინა კვიცარიძე

მობ: 595 959 096

ტელ: 2 49 75 45; 2 45 75 45 (კომუტატორი)

ელ - ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

მარინა კვიცარიძე

მობ: 595 959 096 

ელ. ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

ლექტორები

ნანა ბერეკაშვილი

ნანა ბერეკაშვილი

გენდერის ფსიქოლოგია

დალი ბერეკაშვილი

დალი ბერეკაშვილი

ევოლუციური ფსიქოლოგია, ემოციის ფსიქ ...

ზურაბ მხეიძე

ზურაბ მხეიძე

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვ ...

თამარ ტურაშვილი

თამარ ტურაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა, პერსო ...

თამარ ჩხაიძე

თამარ ჩხაიძე

ფსიქომეტრიის ლექტორი

ანა დიაკონიძე

ანა დიაკონიძე

სოციოლოგიის შესავალი

თინათინ ხომერიკი

თინათინ ხომერიკი

ირაკლი იმედაძე

ირაკლი იმედაძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები; ფსიქოლოგიის ...

ირმა ოქროპირიძე

ირმა ოქროპირიძე

ადამიანური რესურსების მართვის ლექტო ...

კონსტანტინე ქამუშაძე

კონსტანტინე ქამუშაძე

მარკეტინგის ლექტორი

ლევან ასათიანი

ლევან ასათიანი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია, საქართველ ...

მამუკა მახათაძე

მამუკა მახათაძე

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

მარიამ ფანჯიკიძე

მარიამ ფანჯიკიძე

კვლევის დიზაინი და მეთოდები

მარიკა დარჩია

მარიკა დარჩია

„საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლ ...

ქეთი გომელაური

ქეთი გომელაური

რამაზ საყვარელიძე

რამაზ საყვარელიძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები, პოლიტიკური ...

რევაზ ჯორბენაძე

რევაზ ჯორბენაძე

„პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და ...

რუსუდან მშვიდობაძე

რუსუდან მშვიდობაძე

ფსიქოლოგიური ტრენინგი, მართვა და ლი ...

ქეთი მუხიგული

ქეთი მუხიგული

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხ ...

ხათუნა მაისასვილი

ხათუნა მაისასვილი

„პოლიტიკური დისკურსის კონტენტ-ანალი ...

თინათინ ჩხეიძე

თინათინ ჩხეიძე

სოციალური ფსიქოლოგია, გამოყენებითი ...

ადმინისტრაცია

ნესტან ციციშვილი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

თინათინ ჩხეიძე

თინათინ ჩხეიძე

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი

ხათუნა ბერაია

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

მარინა კვიცარიძე

მარინა კვიცარიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

დაგვიკავშირდით