საზოგადოებრივი ურთიერთობები

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

  • რომელსაც აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ დარგში
  • რომელმაც გადალახა ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვარი და აირჩია: A ტესტი
  • რომელიც წარმატებით გაივლის გასაუბრებას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში
  • რომელიც ჩააბარებს ინგლისური ენის ტესტს -  (ნიმუში)

სამაგისტრო პროგრამაზე მოსახვედრად პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • ფოტოსურათ 3X4-ზე
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ბარათის ასლი
  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ + ნიშნების ფურცელი

საბუთების მიღების პროცედურა

სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთები მიღება გრძელდება 14 აგვისტოდან - 1 სექტემბრის ჩათვლით, 12:00-დან 19:00 საათამდე. (შაბათ კვირის გარდა)

მისამართი: თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, მე-3 სართული.

მაკა სეხნიაშვილი

მობ: 577 57 18 16

ტელ: 2 49 75 01; 2 45 75 45 (კომუტატორი)

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულების გამოშვება, რომლებიც დაიმკვიდრებენ თავს, როგორც შემოქმედებითი კომუნიკატორები, რომელთაც აქვთ უნარი დაგეგმონ და წარმატებით განახორციელონ საკომუნიკაციო სტრატეგია სხვადასხვა ტიპის მედია საშუალებებით.

სტუდენტები მიიღებენ აუცილებელ თეორიულ საფუძველს, რომელიც ხელს შეუწყობს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას კომუნიკაციის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ან მარკეტინგის სფეროში ეფექტური მუშაობისთვის, როგორც სამთავრობო, ასევე კომერციულ და არასამთავრობო სექტორში.

პროგრამა პიარის სტუდენტებს საშუალებას მისცემს მიიღონ ცოდნა, რომელსაც მომავალში პრაქტიკაში გამოიყენებენ. პროგრამა დაფუძნებულია ამერიკულ გამოცდილებაზე და ითვალისწინებს საქართელოს ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს. პროგრამა უნივერსალურია და მას ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე ანალოგი არ მოეძებნება.

სასწავლო პროგრამა პარტნიორი კომპანიების დახმარებით ხორციელდება, ესენია: სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის და მასობრივი. კომუნიკაციის სკოლა, IREX საქართველო, ევროპული ჟურნალისტიკის ცენტრი.

საკონტაქტო პირი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: m.sekhniashvili@gipa.ge

მობ: +995 577 571 816

ტელ: 2 49 75 01

სწავლის საფასური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამა

სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 4,300 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია
4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).

სტიპენდია:

მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი - ყოველ წელს, საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე ორი მეორეკურსელი სტუდენტი დაფინანსდება.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საკონტაქტო პირი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: m.sekhniashvili@gipa.ge

მობ: +995 577 571 816

ტელ: 2 49 75 01

Haaga-Helia University (Finland, Helsinki) 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  

სამაგისტრო პროგრამა საზოგადოებრივ ურთიერთობებში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (ხარისხი):

 საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მაგისტრი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  (დამთავრებისთვის საჭირო რაოდენობა):

 120 ECTS კრედიტი  

სწავლების ენა:  

ქართული

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:

მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სახე:

აკადემიური

პროგრამა შედგება შემდეგი საგნებისგან:  

 

 

2016-2018

 

 

 

 

საგანი

საათების რაოდენობა

კრედიტი

სტატუსი

1

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საფუძვლები

39

6

სავალდებულო

2

წერა საზოგადოებრივ ურთიერთობებში

39

6

სავალდებულო

3

ახალი ტექნოლოგიები და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

39

6

სავალდებულო

4

მულტიმედია

39

6

სავალდებულო

5

საზოგადოებრივი ურთიერთობების მენეჯმენტი

39

6

სავალდებულო

6

მედია დაგეგმარების საფუძვლები

39

6

სავალდებულო

7

საზოგადოებრივი ურთიერთობების კამპანიები

39

6

სავალდებულო

8

მენეჯმენტის საფუძვლები

39

6

სავალდებულო

9

მარკეტინგის საფუძვლები

39

6

სავალდებულო

10

ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

39

6

სავალდებულო

11

კომუნიკაციის თეორია

39

6

სავალდებულო

12

კვლევის მეთოდები

39

6

სავალდებულო

13

საზოგადოებრივი აზრი

39

6

სავალდებულო

14

ღონისძიების მართვა

39

6

სავალდებულო

15

პოლიტიკური კომუნიკაცია

39

6

არჩევითი A

16

არაკომერციული ორგანიზაციული კომუნიკაცია

39

6

არჩევითი B

17

ბრენდინგი

39

6

არჩევითი C

18

მედია ურთიერთობები

39

6

არჩევითი D

19

საბოლოო პროექტი, კამპანია და სადიპლომო ნაშრომი

39

6

სავალდებულო

 

 

კრედიტების ჯამური რაოდენობა

120

დაგვიკავშირდით