შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

პროგრამის აღწერა

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტმა საერთაშორისო პარტნიორ RRC International-თან ერთად ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს (MCA-Georgia) ფინანსური მხარდაჭირით, NEBOSH-ის საერთაშორისო სტანდარტის საფუძველზე შეიმუშვა და დანერგა მე-5 საფეხურის პროფესიული პროგრამა “შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები”, რომელიც სრულ თანხვედრაშია ქართულ საგანმანათლებლო სივრცესა და საკონონმდებლო მოთხოვნებთან.

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად, დანერგოს დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სისტემა, შექმნას შესაბამისი პრევენციის მექანიზმები და უზრუნველყოს ეფექტური მართვა ჯანსაღი და ღირსეული საქმიანობისთვის.

მოდულების განმახორციელებლები

პროფესიული პროგრამის მოდულებს ახორციელებენ პროფესიული მასწავლებლები, რომლებიც ამავდროულად არიან დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. აღნიშნული კი საშუალებას აძლევს სტუდენტებს თეორიული ცოდნა განამტკიცონ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში.

ასევე, სასწავლო პროცესში სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება, შეხვდნენ მოწვეულ სტუმრებს (ექსპერტებს და კომპანიების წარმომადგენლებს) და ესაუბრონ მათ აქტუალურ საკითხებზე, დასვან შეკითხვები და ჩაერთონ დისკუსიაში.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერი/სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს მშენებლობის, ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგების, ნავთობისა და გაზის, ლოჯისტიკის, მძიმე მრეწველობის, სამთო მრეწველობის, საზღვაო პორტების, კომუნიკაციების,   ტურიზმის, სარესტორნო, გასართობ, სავაჭრო, საგანმანათლებო დაწესებულებებში:

 •     უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად;
 •     ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტორად/მენეჯერად;
 •     შრომის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად;
 •     დაბინძურების ინსპექტორად;
 •     ჯანსაღი სამუშაო გარემოს დაცვის ოფიცერად;
 •     შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მრჩეველად;
 •     გარემოს დაცვის მრჩეველად;
 •     შრომის ჰიგიენის სპეციალისტად/მენეჯერად;
 •     ნარჩენების შეგროვების სპეციალისტად;
 •     ნარჩენების დამუშავება-მოცილების სპეციალისტად;
 •     დაბინძურებისაგან გასუფთავება-ნარჩენების მართვის ინსპექტორად;
 •     უსაფრთხოების დაცვის სპეციალისტად/ მენეჯერად;
 •     შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად;
 •     სახელმწიფოს შრომის  ინსპექტირების სამსახურებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად.  

სწავლის შედეგები:

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. შეადგინოს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოსდაცვითი გეგმა;
 2. შეიმუშაოს და განაახლოს პროცედურები და ინსტრუქციები;
 3. შეაფასოს პროფესიული დაზიანებები და აკონტროლოს რისკი;
 4. შეაფასოს, გააკონტროლოს და განსაზღვროს ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების პრევენციული ზომები;
 5. დაიცვას ელექტროუსაფრთხოებისა და  სახანძრო უსაფრთოების წესები;
 6. განახორციელოს ევაკუაციის პროცესები;
 7. გაწიოს პირველადი გადაუდებელი დახმარება;
 8. გაატაროს საფრთხეების პრევენციისა და რისკების შემცირების ღონისძიებები;
 9. აკონტროლოს სამუშაო ადგილზე ადამიანთა და სამსახურებრივი ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გადაადგილება;
 10. შეაფასოს გარემოზე, ეკონომიკასა და საზოგადოებაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ზემოქმედების გავლენა;
 11.  განახორციელოს გარემოსდაცვითი სისტემის აუდიტი და მონიტორინგი;
 12. დაგეგმოს უსაფრთხო სასმელი წყლის დაცვისა და გამოყენების ნორმების დაცვით მოქმედება;  
 13.  აკონტროლოს წყლის წყაროების დაბინძურება;
 14. აკონტროლოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და ჰაერში გაფრქვევის შემცირება.

მე-5 საფეხურის მოდულურ პროფესიული პროგრამა “შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები” განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი). იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტურობის შესახებ;
 • ფოტო 3x4;
 • შევსებული განცხადების ფორმა.

საბუთების მიღება

პროფესიულ პროგრამაზე საბუთები მიიღება: 31 აგვისტოს ჩათვლით

მისამართი: თბილისი, იეთიმ გურჯის 9

მიღება მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

საკონტაქტო პირი:

თამარ ჟღენტი: 591 19 76 45;

ეკატერინე ხარაბაძე: 595 50 72 22;

ნესტან ინასარიძე: 599 71 84 00;

ელ-ფოსტა: hsetvet@gipa.ge

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი

წლიური გადასახადი  - 2250 ლარი

თანხის გადახდა ხორციელდება 4 ეტაპად


ფასდაკლება შეეხებათ პირებს, რომლებიც სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სტატუსით:

ა) სოციალურად დაუცველი;

სოციალურად დაუცველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული ცნობა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში“ რეგისტრაციის თაობაზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის უნივერსიტეტში წარმოდგენამდე არაუადრეს 2 თვისა;

ბ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი;

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობასთან ერთად, საქართველოში ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად განსახლების მუნიციპალიტეტებში, ბოლო 5 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ფორმა №50/II (ასლი);

დ) იძულებით გადაადგილებული;

იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობა;

ე) ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა;

ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზებმა, დეპორტირებულმა მესხებმა, ფერეიდნელმა ქართველებმა და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლები თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა უნდა წარმოადგინონ პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი და უცხოეთში მცხოვრებმა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, თანამემამულის სტატუსის დამდასტურებელი დოკუმენტი;

ვ) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები;

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობა, პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

ზ) მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები;

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული რომელიმე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები;

მრავალშვილიანი ოჯახების წევრებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ან რაიმე სახის სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება 5 ან მეტი დის, ძმის ან და-ძმის ყოლის ფაქტი.

ე) ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილი/ოჯახის წევრი.


საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“

საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22

მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)   სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის პარტნიორი ორგანიაზაციებია:

 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო                                
 • საქართველოს გარემოსა დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო                 
 • შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერი”                                                 
 • შპს “რომპეტროლი”
 • შპს “ქურა ბეისინ ოპერეითინგ კომპანი”
 • შპს “ენ-არ-სი ინთერნეიშენალ სერვისის წარმომადგენლობა საქართველოში”                                  
 • სააქციო საზოგადოება თელასი
 • საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
 • შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი                                       
 • შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების კომპანია   
 • რუსთავის აზოტი
 • შპს “ჰააიდელბერგ ცემენტ ჯორჯია”
 • შპს “ფრონტერა ისთერნ ჯორჯია”         

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების სასწავლო პროგრამა და გეგმა.

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია - პროფესიული კვალიფიკაცია შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში

სწავლების საფეხური - მეხუთე

პროგრამის მოცულობა

 • ჩარიცხული პირებისთვის, რომელთაც აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია - 120 კრედიტი
 • ჩარიცხული პირებისთვის, რომელთაც არა აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია - 150 კრედიტი

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი:

 • I წელი - ზოგადი და პროფესიული მოდულები;
 • II წელი - პროფესიული მოდულები და საწარმოო პრაქტიკა;
 • ლექციები ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა

სწავლების ენა - ქართული

სასწავლო მასალა - ქართულ და ინგლისურ ენაზე

სასწავლო გრაფიკი - დღის სწავლება


პროგრამა შედგება შემდეგი მოდულებისგან:

ზოგადი მოდულები

პროფესიული მასწავლებლის სახელი და გვარი

დაშვების წინაპირობა

კრედიტი

ინფორმაციული წიგნიერება 2

კახა სხულუხია

სრული ზოგადიგანათლება

3

ინგლისური ენა

ნანა ქაშაკაშვილი

ქეთევან გაბაძე

სრული ზოგადიგანათლება

5

მეწარმეობა 3

ვანო ცერცვაძე

სრული ზოგადიგანათლება

3

ჯამი:

11

პროფესიული სავალდებულო მოდულები

კრედიტი

გაცნობითი პრაქტიკა

თამარ დოლიძე

სრული ზოგადი განათლება

2

ფსიქოლოგიის შესავალი

ქეთევან ავალიანი

სრული ზოგადი განათლება

4

ანატომიის საფუძვლები

ნუკრი მელექსიშვილი

სრული ზოგადი განათლება

4

გარემოს დაცვის საფუძვლები

ნინო ობოლაშვილი

სრული ზოგადი განათლება

4

მენეჯმენტის საფუძვლები

ლევან ყურაშვილი

სრული ზოგადი განათლება

3

დარგობრივი ინგლისური ენა

ელისაბედ ჟვანია

ინგლისური  ენა

3

ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი რეგულაციები და სტანდარტები

თამარ დოლიძე

გიორგი გულიაშვილი

სრული ზოგადი განათლება

8

საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილებზე

ნუკრი მელექსიშვილი

გიორგი ადეიშვილი

სრული ზოგადი განათლება

4

ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი

თამარ დოლიძე

მენეჯმენტის საფუძვლები

6

გარემოს დაცვის მენეჯმენტი

კონსტანტინე ხაჭაპურიძე

გარემოს დაცვის საფუძვლები

4

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაზიანების საფრთხეები და რისკის კონტროლი

ნუკრი მელექსიშვილი

ანატომიის საფუძვლები

4

ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების და რისკის კონტროლი

ნუკრი მელექსიშვილი

საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე

4

ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოება

ზურაბ დოლიძე

საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე

5

გარემოს დაცვა და კლიმატური გამოწვევები

ნინო ობოლაშვილი

გიორგი მამუკაძე

გარემოს დაცვის საფუძვლები

7

ნარჩენების მართვა

ალვერდ ჩანქსელიანი

გარემოს დაცვის საფუძვლები

7

წყლისა და ჰაერის დაბინძურება

ნინო ობოლაშვილი

გიორგი მამუკაძე

გარემოს დაცვის საფუძვლები

7

ტრანსპორტის უსაფრთხოების და რისკის კონტროლი

გიორგი ადეიშვილი

ნუკრი მელექსიშვილი

საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე

3

გარემოსდაცვით საგანგებო სიატუაციებზე რეაგირების დაგეგმვა

გიორგი გულიაშვილი

გარემოს დაცვის მენეჯმენტი

4

ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაზიანების საფრთხეების და რისკის კონტროლი

ნუკრი მელექსიშვილი

საფრთხეებისა დარისკის კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე

4

სამუშაო აღჭურვილობის საფრთხეების და რისკის კონტროლი

გიორგი ადეიშვილი

ნუკრი მელექსიშვილი

თამარ დოლიძე

საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე

2

საწარმოო პრაქტიკა

გიორგი გულიაშვილი

თამარ დოლიძე

ყველა პროფესიული მოდულის დასრულების შემდეგ

20

ჯამი:

109

სულ

120

ადმინისტრაცია

თამარ ჟღენტი

თამარ ჟღენტი

პროექტის კოორდინატორი/პროფესიული განათლების ხარისხის მართვის მენეჯერი

ნესტან ინასარიძე

ნესტან ინასარიძე

პროფესიული განათლების სტუდენტური კოორდინატორი/პროექტის კოორდინატორი

ეკატერინე ხარაბაძე

ეკატერინე ხარაბაძე

პროექტის ასისტენტი

დაგვიკავშირდით